Otevřené pozice

2018-Martina-Rehorova

Martina Řehořová
Audit, forenzní audit, daňové poradenství
Tel.: +420 225 335 436

2018-Sandra-Jiraskova

Sandra Jirásková
Podnikové poradenství a řízení rizik, transakční poradenství
Tel.: +420 225 335 220

EY

 

Vaše role v EY

EY - Career
  • Share

Kariéra v auditu: přispějte k zajištění správnosti a spolehlivosti klíčových ekonomických informací

Auditoři mají v ekonomice nezastupitelnou roli, protože poskytují podnikatelské sféře, investorům, regulačním orgánům i široké veřejnosti jistotu, že údaje obsažené v účetních závěrkách či jiné důležité ekonomické informace věrně zobrazují skutečnost, případně že interní procesy fungují tak, jak mají.

Nicméně práce v oddělení auditu, to zdaleka není jen ověřování účetních závěrek. Naši odborníci z této divize klientům pomáhají s kompetentním rozhodováním například v oblasti správy a řízení, trvale udržitelného rozvoje, řídicích systémů nebo při vyšetřování podvodů.

Tato divize vám umožní získat široké ekonomické znalosti a bohaté zkušenosti, které vám otevřou cestu ke kariéře v řadě oborů. Můžete se po složení auditorské zkoušky stát auditorem nebo se věnovat jiné finanční či ekonomické oblasti. Audit je brána otevírající velice zajímavé kariérní příležitosti.

Na co se můžete zaměřit

Nejprve bude vaším úkolem osvojit si základní auditorské dovednosti, které jsou nutným předpokladem pro ověřování účetních závěrek i pro další auditorské práce. Poté se budete moci zaměřit na některou z následujících oblastí:

 

Externí audit

Careers

Práce externího auditora má nesmírný celospolečenský význam, protože podnikům pomáhá správně prezentovat jejich finanční situaci i hospodářské výsledky, a tím chrání kapitálové trhy. Ve společnosti EY se stanete členem globálního auditorského týmu, který je jedním z nejvýznamnějších na světě. Vaším hlavním úkolem bude nezávisle ověřit, zda klienti dodržují lokální, případně mezinárodní účetní předpisy. Více informací zde .

Investigativní služby a řešení sporů

Careers

Obchodní společnosti i jiné organizace musí dnes pružněji než kdy jindy reagovat na rizika podvodu, dodržovat stále přísnější předpisy a efektivně řešit obchodní spory. Vaším úkolem bude pomáhat klientům při navrhování strategií, které jim umožní předcházet rizikům vyplývajícím z těchto sporů a efektivně je řídit. Kromě toho se budete podílet na vyšetřování případů protiprávního jednání, podvodů či porušování předpisů. Více informací zde .

Kariéra v oddělení podnikového poradenství a řízení rizik: spolupracujte s klienty na zvyšování výkonnosti a řízení rizik

V současných náročných ekonomických podmínkách se obchodní společnosti i jiné organizace potýkají s řadou nejistot a současně čelí rostoucím konkurenčním tlakům. Klienti se proto na nás stále častěji obracejí o radu jak v této obtížné situaci uspět a my s nimi spolupracujeme na řešení jejich konkrétních problémů a pomáháme jim soustavně zvyšovat výkonnost.

Podnikové poradenství a řízení rizik je nejrychleji se rozvíjející divizí EY. Najdete zde dynamický globální tým, který tvoří 20 tisíc poradenských pracovníků působících po celém světě. Projekty, jimiž se zabývají, jsou velmi různorodé a stejně široké je i spektrum klientů, jimž poskytují své poradenské služby.

Práce v oddělení podnikového poradenství a řízení rizik vám umožní získat bohaté zkušenosti v nejrůznějších sférách. Velice záhy dostanete na starost i řešení složitějších problémů, s nimiž se naši klienti potýkají, což vám umožní osvojit si znalosti a dovednosti, které se vám v budoucí kariéře budou velmi hodit.

Na co se můžete zaměřit

V divizi podnikového poradenství a řízení rizik si můžete vybrat jednu z následujících oblastí, v jejichž rámci se lze dále specializovat:

 

Advisory - Podnikové poradenství a řízení rizik
Poradenství pro finanční instituce Poradenství v oblasti řízení rizik Řízení IT rizik a kybernetická bezpečnost Zvyšování výkonnosti společnosti
► Tržní rizika, regulatorika, finance a účetnictví
► Kreditní rizika, tvorba a validace matematických modelů
► Poradenství pro pojišťovny a pojistná matematika
► IT poradenství
► Poradenství pro distribuční a produktové strategie
 
► Řízení podnikových rizik
► Interní audit
► Procesy a kontrolní mechanismy v oblasti financí a účetnictví
► Regulatorní poradenství v energetice
v energetice - regulatorika
► IT audity
► Projektové řízení a řízení kvality IT projektu
► Kybernetická bezpečnost
► Revize a optimalizace kontrolního prostředí
► Pokročilé datové analýzy
 
► Strategické poradenství pro řízení společnosti a projektové řízení
► Poradenství ve výrobě - specializace na dodavatelsko-odběratelské vztahy
► Poradenství v oblasti zákaznické zkušenosti pro sektory Automotive/FMCG/Retail/Telco
► Poradenství v oblasti vodohospodářství a zpracování odpadů
► Řízeni a implementace programů financovaných z fondů EU
 

Zvyšování výkonnosti

Careers Od obchodních společností se v dnešních rychle se proměňujících ekonomických podmínkách žádá, aby si v dlouhodobém výhledu dokázaly zajistit růst. Pokud se stanete členem našeho poradenského týmu specializujícího se na zvyšování výkonnosti, budete spolupracovat s mnohými předními korporacemi a poskytovat jim nezávislé a objektivní poradenství. Více informací zde.

Řízení rizik

Careers Pracovat v týmu specializujícím se na řízení rizik, to zdaleka neznamená jen klienta před riziky chránit. Kvalitní řízení rizik musí přispívat také k efektivnějšímu a rychlejšímu rozhodování, snižovat náklady a zvyšovat výkonnost společnosti. Tato poradenská oblast se dynamicky vyvíjí v reakci na mnohdy dramatické změny globálních rizik. Vaším dalším úkolem bude tudíž procesy řízení rizik soustavně přehodnocovat, aby pokrývaly právě ta rizika, jimž je daná společnost vystavena. Více informací zde.

Řízení IT rizik a kybernetická bezpečnost

Career Informační technologie jsou už řadu let faktorem, který má na úspěch v podnikání významný vliv. Jako člen našeho poradenského týmu pro řízení IT rizik budete klientům pomáhat s optimalizací nákladů na IT, s řízením celkové rizikové pozice a se zajišťováním maximálního přínosu IT. Budete s klientem spolupracovat na řízení IT rizik tak, aby byla tato důležitá oblast plně v souladu s jeho podnikatelskou strategií a aby měl klient jistotu, že žádné riziko související s informačními technologiemi nezůstalo neodhaleno a všechna jsou efektivně řízena. Více informací zde.

Poradenství v oblasti finančních služeb

Více informací zde.

Kariéra v daňovém poradenství: pomáhejte klientům dodržovat daňové předpisy

Obchodní společnosti i jiné organizace jsou dnes povinny dodržovat stále složitější daňové předpisy, které navíc procházejí častými změnami. Poradenské služby v této oblasti proto vyžadují velice dobrou znalost daňové legislativy, vynikající komunikační dovednosti i schopnost vytvářet efektivní vztahy s klienty.

Práce daňového poradce ve společnosti EY vám umožní rozvinout vaše analytické schopnosti, osvojit si detailní znalost daňových předpisů i jiných souvisejících zákonů a zblízka poznat fungování klientů naší společnosti.

Našim klientům, mezi nimiž jsou jak velké nadnárodní korporace, tak rychle se rozvíjející soukromé podniky, poskytujeme širokou škálu daňových poradenských služeb. Přestože se od začátku své kariéry v E&Y budete specializovat, umožníme vám získat znalosti a zkušenosti z celé řady oblastí daňového poradenství mimo vaši hlavní specializaci. Na základě následujících informací si můžete udělat hrubou představu o tom, co by vás v jednotlivých odděleních čekalo:

Daň z příjmů právnických osob

Careers

Naši daňoví poradci specializující se na daň z příjmů právnických osob pomáhají našim klientům s plněním náročných požadavků daňového výkaznictví, s přípravou daňového přiznání, s daňovým plánováním i s řešením daňových sporů.

Toto oddělení se zaměřuje na následující typy poradenských služeb:

  • Poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob
  • Příprava přiznání k dani z příjmů právnických osob
  • Poradenství v oblasti daňového účetnictví a řízení daňových rizik

Budete mít možnost získat zkušenosti v každé z těchto oblastí a dlouhodobě se na některou z nich zaměřit.

Práce v tomto oddělení vám poskytne příležitost spolupracovat s celou řadou společností, od začínajících podnikatelů až po renomované mezinárodní organizace, a do hloubky zvládnout daňovou problematiku, a to nejen v domácím, ale i v mezinárodním kontextu. Více informací zde.

Nepřímé daně

Careers

Naši daňoví odborníci specializující se na nepřímé daně spolupracují především s klienty, kteří se zabývají domácím nebo zahraničním prodejem zboží a poskytováním služeb. Nepřímé daně mají totiž významný dopad na dodavatelsko-odběratelský řetězec i na finanční a účetní systémy.

Vaším úkolem bude vytipovat potenciální rizikové oblasti, vysvětlit klientovi, jaké daňové důsledky budou jeho mezinárodní obchodní transakce mít, a poskytnout mu podporu v souvislosti s dodržováním předpisů v oblasti DPH, spotřebních daní a cla. Práce v oddělení nepřímých daní vám umožní získat bohaté zkušenosti díky spolupráci s klienty z různých ekonomických odvětví a poskytne řadu příležitostí pracovat v mezinárodním týmu. U nás budete mít vše, co potřebujete k tomu, aby se z vás stal vynikající daňový odborník. Více informací zde.

Mezinárodní zdanění

Careers

Naši daňoví poradci specializující se na mezinárodní zdanění pomáhají nadnárodním společnostem přizpůsobit globální daňovou pozici podnikatelské strategii, a tím posílit konkurenční výhodu a zajistit růst své hodnoty pro akcionáře.  

Mezinárodní týmy našich odborníků poskytují klientům podporu při realizaci přeshraničních transakcí, posuzují jejich mezinárodní daňové strategie a poskytují jim širokou škálu dalších služeb, včetně řešení problematiky převodních cen a daňově efektivního dodavatelsko-odběratelského řetězce.

Jako člen našeho týmu pro mezinárodní zdanění budete získávat zkušenosti na projektech realizovaných mimo jiné i pro největší mezinárodní korporace a dostanete příležitost v praxi se seznámit s různými daňovými systémy. Více informací zde.

Transakční daňové poradenství

Careers

Naši odborníci na transakční daňové poradenství poskytují obchodním společnostem i soukromým investorům poradenské služby pokrývající všechny aspekty fúzí, akvizic a dalších investičních transakcí. Spolupracují s nimi na návrzích daňově efektivních struktur a provádějí daňové předinvestiční prověrky (due diligence) v cílových společnostech. Kromě toho spolu s kolegy specializujícími se na podnikové restrukturalizace pomáhají společnostem, které se ocitly ve finančních potížích, mimo jiné i společnostem v insolvenčním řízení, jimž radí při prodejích vedlejších podnikatelských aktivit s cílem ozdravit firmu.

Mezi klienty transakčního daňového poradenství patří společnosti nejrůznějších typů a z nejrůznějších odvětví ekonomiky. Naši specialisté při poskytování služeb úzce spolupracují s kolegy z ostatních divizí a kancelářemi EY z celého světa. V této dynamické, rychle se vyvíjející oblasti vás čeká práce na různorodých projektech, od akvizic malých rodinných podniků až po významné medializované transakce, včetně prodejů, fúzí, akvizic, rozdělení, zakládání společných podniků, refinancování či realizace transakcí na kapitálových trzích, jako jsou nabídky primárních emisí akcií. Každý projekt vám umožní získat nové znalosti a zkušenosti, které budete moci uplatnit ve své další kariéře. Více informací zde.
 

Human Capital

Careers

Naši odborníci na lidský kapitál spolupracují s řadou významných světových společností na projektech a programech zaměřujících se na mobilitu jejich zaměstnanců. Vyvinuli jsme unikátní model propojující jednotlivé aspekty poradenství v oblasti lidského kapitálu, jehož cílem je pomoci našim klientům efektivně řídit jejich globální pracovní sílu a optimalizovat její fungování i související náklady.

V rámci oddělení Human Capital se budete moci zaměřit na některou z následujících oblastí:

  • Poradenství v oblasti globální mobility
  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Strategie odměňování
  • Akciové plány
  • Sociální a zdravotní pojištění

Jedním z našich hlavních cílů je navázat s každým klientem úzkou spolupráci, která nám umožní přizpůsobit naše poradenské služby jeho potřebám. Věříme, že vytvoření dlouhodobého vztahu s klientem bude přínosem pro obě strany. Více informací zde.

  

Kariéra v transakčním poradenství: poskytujte klientům podporu při fúzích, akvizicích a prodejích podniků

Dnešní náročné globální ekonomické podmínky staví před obchodní společnosti nejednu strategickou výzvu. A my dobře víme, že na tom, jak dnes naši klienti řídí kapitál, závisí, jak konkurenceschopní budou zítra.

Divize transakčního poradenství spolupracuje v celosvětovém měřítku nejen s řadou předních nadnárodních korporací, ale i s perspektivními, rychle se rozvíjejícími podniky a private equity fondy. Pro naše klienty realizujeme vedle lokálních projektů i složité mezinárodní projekty, patřící k nejprestižnějším na globálním trhu.

Vaším úkolem bude poskytovat klientům poradenskou podporu, která jim umožní přijímat kvalifikovanější a kompetentnější rozhodnutí při řízení kapitálu a kapitálových transakcí. Budete jim radit jak optimalizovat kapitálovou strukturu a jak kapitál získat a investovat, aby to přispívalo k naplnění jejich strategických cílů.

V divizi transakčního poradenství budete mít výjimečnou příležitost spolupracovat se zkušenými poradci, právníky, finančníky a dalšími odborníky. V této dynamicky se rozvíjející a perspektivní sféře vás čeká náročná, ale zajímavá kariéra.

Na co se můžete zaměřit

Práce v transakčním poradenství vám umožní získat široké odborné kompetence a seznámit se s celou řadou ekonomických otázek. Během prvních několika let svého působení v této divizi budete mít příležitost pracovat minimálně ve třech z níže uvedených oblastí. Díky tomu se budete moci v budoucnu snáze rozhodnout, na co se chcete specializovat.

Fúze a akvizice

Career

Společnosti musí dnes pečlivěji než kdy dřív promýšlet případné plány další expanze a všechna rozhodnutí týkající se kapitálu posuzovat v kontextu své celkové podnikatelské strategie. Jako člen našeho poradenského týmu pro fúze a akvizice budete pro klienty vytipovávat ty nejvhodnější transakce a navrhovat jim optimální kapitálovou strategii. Více informací zde.

Transakční podpora

Career

Fúze, akvizice či jiné podobné transakce patří k nejnáročnějším projektům, do nichž se obchodní společnost může pustit. Hlavní náplní vaší práce bude vytvořit takové podmínky, které klientovi zajistí maximální přínos z transakce, a to od jejího prvotního strategického posouzení přes realizaci až po následnou integraci. Vaším úkolem bude posílit vyjednávací pozici klienta a zajistit hladký průběh transakce. Více informací zde.

Restrukturalizace

Career

V oddělení specializujícím se na restrukturalizace budete spolupracovat s klienty a pomáhat jim adaptovat jejich společnost tak, aby úspěšně proplula všemi úskalími ekonomického cyklu. Získané znalosti a zkušenosti vám umožní lépe porozumět výzvám, jimž klienti musí čelit. Více informací zde.

Oceňování a finanční modelování

Career

Vaším úkolem bude poskytovat klientům pomoc při posouzení jejich kapitálové a růstové strategie. Budete s nimi spolupracovat v takových oblastech, jako je analýza navrhované hodnoty obchodních podílů a investic nebo vytipování aktiv, která nejsou klíčová a jsou vhodná k prodeji. Mimo jiné se můžete zabývat financováním projektů typu PFI (Private Finance Initiative) a PPP (Public Private Partnership). Seznámíte se zde s fungováním klíčových odvětví ekonomiky, od energetiky až po dopravu, a nabyté znalosti a zkušenosti s úspěchem uplatníte ve své další poradenské praxi. Více informací zde.