Typická pracovní náplň v EY

Rocky cliff with mist
  • Share

 

Přečtěte si jak bude vypadat vaše náplň práce v jednotlivých odděleních.

Daňové poradenství

Jak by vypadala moje práce v daňovém oddělení?

Jako člen daňového poradenského týmu budete plnit následující úkoly: Budete provádět analýzy složitějších daňových problémů a zpracovávat pro klienty zprávy o tom, jaké konkrétní dopady pro ně tyto záležitosti mají. Ve spolupráci se zkušenějšími kolegy budete pro klienty připravovat návrhy daňově efektivních struktur. S kolegy ze zahraničních kanceláří naší společnosti budete nadnárodním společnostem poskytovat daňové poradenství zaměřující se na dodržování mezinárodních předpisů a na daňové strukturování. Pro společnosti z nejrůznějších ekonomických odvětví budete zpracovávat přiznání k dani z příjmů právnických osob. Budete hledat možnosti, jak klienti mohou realizovat daňové úspory nebo jak se mají vyhnout daňovým rizikům. Na osobních schůzkách s klienty se budete seznamovat s jejich podnikatelskými plány, aby poskytované daňové služby co nejlépe odpovídaly jejich potřebám a byly pro ně skutečným přínosem. Budete zpracovávat návrhy daňově efektivních strategií a poskytovat klientům podporu při její realizaci. Pro klíčové pracovníky klientů budete zpracovávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Budete klientům pomáhat s dodržováním termínů pro podání daňových přiznání či placení daní. Budete zpracovávat analýzy legislativy upravující daň ze závislé činnosti a zodpovídat konkrétní dotazy klientů týkající se této problematiky. Budete zpracovávat analýzy domácí i zahraniční legislativy upravující nepřímé daně. V rámci předinvestičních prověrek budete shromažďovat a analyzovat finanční a daňové údaje a budete se podílet na zpracování závěrečné zprávy. Budete zpracovávat analýzy mezinárodních daňových smluv, zahraniční daňové legislativy a jiných materiálů. Budete pomáhat s návrhem daňových struktur pro nadnárodní klienty.

Jaké perspektivy mi práce v daňovém oddělení nabízí?

Díky získaným znalostem a zkušenostem budete mít do budoucna celou řadu zajímavých příležitostí: Své odborné znalosti budete moci uplatnit jako člen poradenského týmu poskytujícího klientům komplexní daňové poradenství té nejvyšší kvality. Budete si moci vybrat jedno odvětví ekonomiky nebo daňovou oblast, na kterou se zaměříte, a stát se v ní renomovaným odborníkem. Budete moci pracovat v některé zahraniční kanceláři naší společnosti a získat cenné mezinárodní zkušenosti. Znalosti v oblasti lidského kapitálu vám umožní stát se žádaným poradcem specializujícím se na lidské zdroje. Budete pracovat na projektech v oblasti zaměstnanosti, mezinárodního zdanění, převodních cen nebo daňově efektivního nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů pro naše největ&sca ron;í nadnárodní klienty. Můžete se stát expertem na některou oblast nepřímých daní, například na vývozní předpisy, a své znalosti a zkušenosti uplatnit při práci pro významné nadnárodní klienty. Svou specializaci na určité odvětví ekonomiky můžete využít jakožto hlavní daňový poradce pracující pro mezinárodní skupinu klientů z daného oboru.

Co se v daňovém oddělení naučím?

Při práci v daňovém oddělení získáte mnoho důležitých poznatků z takových oblastí, jako je: - nadnárodní legislativa a mezinárodní daňové smlouvy - daňově efektivní strukturování pro domácí i globálně působící klienty a strategie přeshraničního financování - provádění předinvestičních prověrek v souvislosti s významnými podnikovými transakcemi - procesy a systémy zajišťující soulad s daňovými předpisy - poradenství a služby v oblasti zdaňování fyzických osob - strategie odměňování, motivační plány a zaměstnanecké benefity - zdaňování zahraničních odborníků - legislativa týkající se daně z přidané hodnoty (daně ze zboží a služeb) u domácích a mezinárodních transakcí - postupy a odvolací pocesy u daně z přidané hodnoty

Co ještě se v daňovém oddělení naučím?

Při práci v daňovém oddělení si osvojíte rovněž cenné všeobecné dovednosti, jako je: - používání výzkumných a analytických metod, včetně speciálních nástrojů a technologií - tvůrčí myšlení umožňující uplatnit osvojené znalosti na konkrétních praktických případech - komunikace a týmová spolupráce s kolegy ze zahraničních kanceláří naší společnosti - budování a pěstování úzkých vazeb se zaměstnanci klienta - komplexní řízení projektů v souladu s příslušnými směrnicemi a postupy - práce v náročném, dynamickém, ale atraktivním pracovním prostředí

Audit

Jaký by byl můj den, kdybych pracoval/a v oblasti auditu?
Naši odborníci na audit zkoumají účetní výkazy společnosti prostřednictvím účetních a interních auditů a ověřování jejich spolehlivosti. To vyžaduje čas na získání zasvěcených informací o podniku a vyhodnocení postupů používaných při sestavování účetních výkazů. Rovněž to vyžaduje řešení obchodních pobídek, souvisejících rizik a jejich potenciálních dopadů na účetní výkazy.
Budete moci:
Pracovat pro řadu klientů, počínaje malými podniky a konče mezinárodními korporacemi
Podílet se na pochopení podniků a jejich souvisejících rizik
Seznámit se s klíčovými finančními postupy
Podílet se na zprávách a plánech, které musí tento tým vytvořit pro klienty a třetí osoby
Účastnit se schůzek s klíčovými kontaktními osobami u klientů, se kterými sdílíme své hlavní výsledky
Kontaktovat klienty za účelem získání informací a vysvětlení nezbytných pro podporu auditního stanoviska vašeho týmu
Využívat odborného vedení a instrukcí zkušených pracovníků firmy
Pomáhat partnerům a sledovat je na schůzích s klienty na vysoké úrovni, například na schůzích auditních výborů
Pomáhat začínajícím společnostem orientovat se v požadavcích na vykazování souvisejících s postupem nabídky nových cenných papírů (IPO)

Jaké všeobecné obchodní schopnosti a dovednosti získám během prvních let své práce u společnosti?
Schopnost rozvíjet vztahy s klienty
Organizační schopnosti a schopnost sebeovládání
Schopnost týmové práce a odborného vedení
Komunikační dovednosti, včetně psaní zpráv, schopnost se dotazovat a základní prezentační dovednosti
Schopnost výzkumu a analýzy, včetně schopnosti ověřovat, porovnávat a interpretovat informace použité pro sestavení účetních výkazů nebo získání jiných obchodních údajů

Jaké technické schopnosti a dovednosti získám během prvních let své práce u společnosti?
Seznámení se s IFRS a lokálním GAAP a správními požadavky
Zasvěcené informace o auditních a interních kontrolách, včetně způsobu dokládání postupů a stávajících zkušebních kontrol
Přehled o dopadech IT na postupy a schopnost určit, kdy je třeba spolupracovat s kolegy ze služeb v oblasti technologií a bezpečnostních rizik
Pochopení důležitosti postupů účetní závěrky týkající se úkolů poskytování záruk
Seznámení se s koncepcemi finanční výkonnosti a měření souvisejícími s přezkoumáním podnikatelských záměrů, analytických zpráv a hodnocením a testováním finančních nástrojů
Schopnost určit, kdy je třeba spolupracovat s poradci z jiných oblastí služeb v rámci týmu, a schopnost interpretace jejich výsledků a závěrů za účelem vytvoření přidané hodnoty pro klienta
Seznámení se s riziky podvodů a metodami jejich prevence

Jaké možnosti mi práce v oblasti auditu přinese?
Budete moci:
Sledovat určitý sektor v rámci služeb auditu a získat dobrou pověst jako klíčový poradce v této oblasti
Převzít odpovědnost za dohled nad týmem
Převzít vedoucí funkci pro naše největší klíčové zákazníky a působit jako kontaktní osoba mezi naším klientem a širší globální organizací EY
Spolupracovat s řadou auditních klientů i neauditních klientů napříč různými sektory
Prozkoumat pracovní příležitosti v zámoří v rámci naší celosvětové sítě firem
Rozvíjet své dosud nerozvinuté schopnosti a dovednosti v oblasti účetního výkaznictví, vyšetřování podvodů nebo klimatických změn a udržitelnosti
Významně se podílet na rozvoji našich zaměstnanců prostřednictvím školení, odborného vedení a náboru nových zaměstnanců

 

Podnikové poradenství a řízení rizik

Jaký by byl můj den, kdybych pracoval/a v oblasti Poradenských služeb?
Záleží na tom, pro kterou část a specializaci se v oddělení podnikového poradenství a řízení rizik rozhodnete. Zda vás baví hledat IT rizika nebo se chcete podílet na zvyšování výkonu a řízení rizik různých společností (ať již přes ujištění, že věci fungují, jak mají nebo přes vymýšlení, jak některé procesy zlepšit), případně vás zajímá komplexní přístup k řízení rizik ve finančních službách.
 

V každém případě budete moci:
Poznávat, jak fungují společnosti z různých oborů podnikání od státní správy, přes finanční instituce, výrobní firmy nebo energetické společnosti. Dostanete se k jejich procesům komplexně i v detailu. Naučíte se vybrané procesy poznávat, popisovat, vyhodnocovat a navrhovat vhodné kroky, jak co zlepšit. Často řešíme také soulad praxe a interních předpisů společnosti či legislativy (ať již české nebo evropské). Díky našemu zastoupení v různých zemích budete schopni klientům nabídnout porovnání s podobnými společnostmi v oboru.
Budete pro zkušenější kolegy vyhledávat podklady, připravovat analýzy, testovat data nebo se účastnit rozhovorů s klienty a pořizovat z nich zápisy. Podle toho, v jaké fázi je projekt, budete buď v kanceláři nebo v terénu přímo u klienta.
 

Na jakém druhu projektů budu moci pracovat?

Naše projekty by se daly zjednodušeně rozdělit na dva typy:
a) Ujišťovací/kontrolní – klient potřebuje ujištění, že proces funguje v souladu s interními předpisy, státní legislativou, případně s dobrou praxí, případně ujištění, že všechna rizika, která mohou nastat jsou pokrytá kontrolami, které jim zabrání
b) Konzultační – klient požaduje návrhy na zlepšení a zefektivnění procesů, případně vytvoření nových strategií a postupů (např. vynechání zbytečných kroků, čímž se proces urychlí a ušetří se náklady)
Projekty u nás většinou trvají dva až tři měsíce, avšak existují i projekty, které běží kontinuálně celý rok /nebo i více.

Na projektech můžete očekávat spolupráci s řadou kolegů z ostatních týmů nebo dalších konzultantů/specialistů, kteří s námi spolupracují jako subdodavatelé.

Pro kterou oblast se mám rozhodnout?
Pro tu, která se vám nejvíce líbí. Pokud v průběhu času zjistíte, že vás to táhne někam jinam, pokusíme se vám vyhovět a do dané části vás přesunout.

Jaké schopnosti a dovednosti získám během prvních let své práce v oblasti Poradenských služeb?
Popis a analýza procesů, postupy k jejich zlepšení
Práci v týmu
Testování dat
Provádění a vyhodnocování různých analýz
Schopnost poznání rizik a postupů k jejich eliminaci
Komunikace s klientem (hledání řešení, dávání zpětné vazby
Řešení nestandardních situací a tvůrčí řešení problémů
Projektové a změnové řízení
Formulace a prezentace výstupů
Hlubší pochopení fungování vybraných segmentů trhu
Různé certifikace (lean, project management, …)
 

Investigativní služby a řešení sporů - forenzní audit (FIDS)

Jaký by byl můj den, kdybych pracoval/a v oblasti vyšetřování podvodů a řešení sporů?

Naši odborníci se zabývají třemi základními oblastmi souvisejícími s podvody a korupcí:

  1. ► prevence korupce a podvodného jednání
  2. ► detekce korupce a podvodného jednání
  3. ► vyšetřování korupce a podvodného jednání

V závislosti na zaměření projektu, jehož týmu budete součástí, budete plnit konkrétní úkoly stanovené projektovým vedením a klientem na začátku a v průběhu projektu. Za tyto úkoly budete odpovědni a výsledky vaší práce budou součástí závěrečných výstupů pro klienta. Dále se náš tým zabývá podporou klientů při arbitrážích či jiných soudních jednáních. V rámci této podpory se budete podílet na přípravě kritických kalkulací a ověřování skutečností relevantních k předmětu obchodního sporu.

Jaké všeobecné obchodní schopnosti a dovednosti získám během prvních let své práce u společnosti?
Schopnost zvládat komunikaci s klientem a jeho zaměstnanci navzdory krajně stresovým situacím a citlivým okolnostem (přítomnost vyšetřovatelů na pracovišti). Organizační schopnosti a schopnost sebeovládání, schopnost týmové práce a odborného vedení. Schopnost činit v krátkém čase důležitá rozhodnutí. Komunikační dovednosti, včetně psaní zpráv, schopnost se dotazovat a schopnost pracovat s emocemi na straně zaměstnanců klienta. Schopnost výzkumu a analýzy, včetně schopnosti ověřovat, porovnávat a interpretovat informace získané v rámci vyšetřování

Jaké technické schopnosti a dovednosti získám během prvních let své práce u společnosti?
Seznámení se s českou a zahraniční protikorupční legislativou. Práce s vnitřními protikorupčními pravidly našich klientů a zdokonalování způsobů, jak zajistit jejich dodržování. Zajištění souladu jednání klienta s požadavky zahraniční protikorupční legislativy (compliance). Schopnost identifikovat, prošetřit a popsat typická schémata zpronevěr, korupce, manipulací ve výběrových řízeních a střetů zájmů Schopnost získávat informace o vybraných subjektech z veřejně dostupných zdrojů. Pochopení způsobu uvažování podvodníků a jeho využití při odhalování doposud neznámých skutečností

Jaké možnosti mi práce v oblasti vyšetřování podvodů a řešení sporů přinese?
Budete moci:
Stát se jedním z mála odborníků na prevenci, detekci a vyšetřování podvodných jednání na čes.kém i evropském pracovním trhu
Převzít odpovědnost za dohled nad týmem
Převzít vedoucí funkci pro naše největší klíčové zákazníky a působit jako kontaktní osoba mezi naším klientem a širší globální organizací EY
Spolupracovat s řadou auditních klientů i neauditních klientů napříč různými sektory
Prozkoumat pracovní příležitosti v zámoří v rámci naší celosvětové sítě firem
Významně se podílet na rozvoji našich zaměstnanců prostřednictvím školení, odborného vedení a náboru nových zaměstnanců

Transakční poradenství - Fúze a akvizice

Jak by vypadala moje práce v tomto oddělení?
Jako člen týmu pro fúze a akvizice budete plnit následující úkoly:
S použitím výzkumných a analytických technik budete mapovat trendy na trhu a investiční příležitosti pro realizaci kapitálových transakcí.
Budete připravovat prezentace upozorňující klienty na zajímavé investiční příležitosti.
Budete analyzovat data získaná prostřednictvím nejrůznějších oceňovacích metod a zprostředkovávat je klientům.
Pro účely benchmarkingu budete sbírat a analyzovat data o různých kapitálových transakcích a o oceňování společností.
Během realizace transakcí budete zpracovávat zprávy a finanční analýzy.
Budete klientům poskytovat poradenskou podporu při důležitých jednáních s protistranami.
Budete zajišťovat efektivní průběh transakce, ať už jako poradce kupujícího, či prodávajícího.

Co se v tomto oddělení naučím?
Získáte mnoho důležitých poznatků a osvojíte si cenné všeobecné dovednosti, jako např.:
- používání výzkumných a analytických metod
- interpretace účetních závěrek
- aplikace různých oceňovacích metod
- komunikace a týmová spolupráce
- tvůrčí řešení problémů
- detailní znalost problematiky určitého ekonomického odvětví.

Jaké perspektivy mi práce v tomto oddělení nabízí?
Díky získaným znalostem a zkušenostem budete mít do budoucna celou řadu zajímavých příležitostí:
Budete úzce spolupracovat s vrcholovým managementem klientů a poskytovat jim podporu při rozhodnutích, která mohou zásadním způsob ovlivnit celá ekonomická odvětví.
Budete moci pracovat v některé zahraniční kanceláři naší společnosti.
Své odborné znalosti a zkušenosti v oblasti fúzí a akvizic budete moci využít na pozici vedoucího transakčního týmu.
Budete moci rozvíjet svou odbornost i v příbuzných oborech, jako jsou např. podnikové restrukturalizace nebo řízení cizích zdrojů.

 

Transakční poradenství - Restrukturalizace

Jak by vypadala moje práce v tomto oddělení?
Jako člen týmu pro restrukturalizace budete plnit následující úkoly:
Vaším úkolem bude například stanovit, jak velký objem hotovosti určitá společnost momentálně potřebuje.
Budete prověřovat předchozí výsledky hospodaření vybrané společnosti, aby bylo možné posoudit, co společnost v minulosti udělala špatně.
Budete mít za úkol připravit valnou hromadu společnosti, která půjde do dobrovolné likvidace.
Budete sbírat data o řízení účtu pohledávek, závazků nebo zásob.
Ve společnosti, která je v platební neschopnosti, budete zajišťovat inkaso aktiv a úhradu závazků v souladu s platnou legislativou a příslušnými smlouvami.
Jiné platebně neschopné společnosti budete poskytovat poradenskou podporu, aby se zbytečně neznehodnocovala její aktiva a aby se podařilo zachovat ty její části, které jsou životaschopné.
Budete vytipovávat příležitosti pro optimalizaci pracovního kapitálu a snížení závislosti na cizích zdrojích.

Co se v tomto oddělení naučím?
Získáte mnoho důležitých poznatků a osvojíte si cenné všeobecné dovednosti, jako např.:
- používání výzkumných a analytických metod
- interpretace účetních závěrek a provozních informací s cílem pochopit fungování podniku
- znalost pohybů peněžních toků v rámci podniku
- znalost charakteristických rysů podniku v ekonomických potížích
- práce s hypotézou a její doložení faktickými informacemi
- jednání s akcionáři, vedením, zaměstnanci nebo věřiteli společností, které se potýkají s ekonomickými problémy
- znalost legislativy upravující úpadek společností
- komunikace a týmová spolupráce
- zpracovávání finančních modelů.

Jaké perspektivy mi práce v tomto oddělení nabízí?
Díky získaným znalostem a zkušenostem budete mít do budoucna celou řadu zajímavých příležitostí:
Své odborné znalosti a zkušenosti budete moci využít při řízení restrukturalizačních týmů.
Stanete se zkušeným projektovým manažerem.
Budete součástí mezinárodního poradenského týmu realizujícího přeshraniční transakce.
Budete moci pracovat v některé zahraniční kanceláři naší společnosti.
Můžete dočasně působit přímo u klienta, intenzivně budovat vztahy s ním a dál rozvíjet své odborné předpoklady.

 

Transakční poradenství - Transakční podpora

Jak by vypadala moje práce v tomto oddělení?
Jako člen týmu pro transakční podporu budete plnit následující úkoly:
Na základě finančních zpráv a pohovorů s managementem společností vytipovaných k prodeji budete posuzovat jejich dosavadní výsledky hospodaření.
Budete analyzovat finanční prognózy a prověřovat použité předpoklady a identifikovat oblasti, které by pro kupujícího mohly do budoucna představovat potenciální riziko.
Budete se podílet na přípravě zpráv o předinvestiční prověrce (due diligence), které budou určeny nejen klientům, ale například i financujícím bankám a dalším zainteresovaným subjektům.
Ve spolupráci s kolegy z ostatních poradenských divizí budete klientům poskytovat komplexní služby, které jim umožní přijímat kompetentní strategická rozhodnutí. 

Co se v tomto oddělení naučím?
Získáte mnoho důležitých poznatků a osvojíte si cenné všeobecné dovednosti, jako např.:
- používání výzkumných a analytických metod, které si budete soustavně zdokonalovat interpretováním a analyzováním finančních a provozních informací
- interpretace účetních závěrek a provozních informací s cílem pochopit fungování podniku
- znalost pohybů peněžních toků v rámci podniku
- znalost charakteristických rysů podniku v ekonomických potížích
- práce s hypotézou a její doložení faktickými informacemi
- jednání s akcionáři, vedením, zaměstnanci nebo věřiteli společností, které se potýkají s ekonomickými problémy
- znalost legislativy upravující úpadek společností
- komunikace a týmová spolupráce
- zpracovávání finančních modelů.

Jaké perspektivy mi práce v tomto oddělení nabízí?
Díky získaným znalostem a zkušenostem budete mít do budoucna celou řadu zajímavých příležitostí:
Své odborné znalosti a zkušenosti budete moci využít na pozici vedoucího transakčního týmu.
Budete součástí mezinárodního poradenského týmu realizujícího přeshraniční transakce.
Budete si moci rozšířit odbornost spoluprací s ostatními týmy transakčního poradenství.
Získáte bohaté zkušenosti, které zhodnotíte, ať budete v budoucnu dělat cokoli.

 

Transakční poradenství - Oceňování a finanční modelování

Jak by vypadala moje práce v tomto oddělení?
Jako člen týmu pro oceňování a finanční modelování budete plnit následující úkoly:
Budete zpracovávat nebo kontrolovat složité finanční a ekonomické modely.
Budete u klienta sbírat finanční data a analyzovat je.
Budete vytipovávat a oceňovat klíčový hmotný nebo nehmotný majetek relevantní pro danou akvizici.
Budete shromažďovat a analyzovat údaje o srovnatelných společnostech nebo transakcích.
Budete provádět analýzy odvětvových trendů.
Budete zpracovávat zprávy o ocenění. 

Co se v tomto oddělení naučím?
Získáte mnoho důležitých poznatků a osvojíte si cenné všeobecné dovednosti, jako např.:
- používání výzkumných a analytických metod
- interpretace účetních závěrek
- oceňování celých podniků nebo jednotlivých aktiv
- týmová spolupráce
- zpracovávání ekonomických a finančních modelů
- efektivní komunikace a prezentační dovednosti
- schopnost flexibilně se přizpůsobit práci pro různé klienty z různých ekonomických odvětví.

Jaké perspektivy mi práce v tomto oddělení nabízí?
Díky získaným znalostem a zkušenostem budete mít do budoucna celou řadu zajímavých příležitostí:
Budete mít na starosti konkrétního klienta a zajišťovat pro něj komplexní poradenské služby odpovídající jeho specifickým potřebám.
Stanete se vedoucím týmu realizujícího oceňovací projekt či zpracovávajícího finanční modely.
Můžete se zaměřit na určitou tematickou oblast a stát se v ní renomovaným odborníkem.
Můžete dočasně působit přímo u klienta, intenzivně budovat vztahy s ním a dál rozvíjet své odborné předpoklady.