Globální etický kodex

  • Share

Globální etický kodex

 

 

Globální etický kodex EY (Global Code of Conduct) je soubor norem upravujících naše podnikatelské chování, který slouží jako etický rámec pro naše každodenní rozhodování. Tento kodex vychází z našich hodnot a názorů a je oporou pro veškeré naše jednání.  

Globální etický kodex (pdf, 454kb) definuje základní principy, které rozděluje do následujících pěti oblastí, pokrývajících celou šíři naší činnosti:

1.   Vzájemná spolupráce v rámci firmy

2.   Spolupráce s klienty a dalšími subjekty

3.   Profesní integrita

4.   Zajištění objektivnosti a nezávislosti

5.   Respekt k duševnímu kapitálu

Dodržováním požadavků Globálního etického kodexu chráníme a posilujeme dobrou pověst, jíž se EY ve světě těší, a otevíráme prostor pro naplnění naší vize, kterou jsme si vytyčili: vytvoření lepšího světa pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.