Právní prohlášení

  • Share

Informace o EY
EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci členských firem Ernst & Young Global Limited („EYG“), z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. EYG, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje.

Globální síť EY je administrativně rozdělena do těchto čtyř geografických oblastí: Amerika, EMEIA, Asie a Tichomoří, Japonsko.

Amerika
Do této geografické oblasti náležejí členské firmy EYG působící v Severní, Střední a Jižní Americe a rovněž izraelská společnost Ernst & Young (Israel) Ltd. (dále jen „firmy americké oblasti“). Každá z těchto společností je samostatným a nezávislým právním subjektem, který je přímo či nepřímo členskou firmou Ernst & Young Americas LLC.

Ernst & Young Americas LLC je americká společnost s ručením omezeným, která sídlí ve státě Delaware a má na starosti koordinaci firem americké oblasti. Sama neposkytuje žádné odborné služby klientům a nepodílí se na klientských zakázkách. Jejím úkolem je dohlížet na implementaci zásad a postupů EYG ve firmách patřících do americké oblasti a vytvářet podmínky pro jejich užší spolupráci. Nicméně v žádné z těchto firem neuplatňuje rozhodující vliv, neřídí je ani v nich nevlastní žádné podíly. Rovněž není zmocněncem žádné z těchto firem ani není oprávněna je zastupovat či zavazovat. Podobně žádná z firem americké oblasti není zmocněncem společnosti Ernst & Young Americas LLC ani není oprávněna ji zastupovat ani žádným způsobem zavazovat.

EMEIA
Tato geografická oblast zahrnuje členské firmy EYG se sídlem v Evropě, na Blízkém východě, v Indii a v Africe (dále jen „firmy regionu EMEIA“). Každá z těchto společností je samostatným a nezávislým právním subjektem, který je přímo či nepřímo členskou firmou společnosti Ernst & Young EMEIA Limited.

Ernst & Young EMEIA Limited, anglická společnost s ručením omezeným garancí, je hlavním řídicím subjektem firem regionu EMEIA. Sama nevykonává žádnou obchodní ani jinou činnost za účelem dosažení zisku a v souladu se stanovami není oprávněna poskytovat odborné služby, takže se na realizaci zakázek pro klienty nepodílí. Má na starosti koordinaci firem EY v tomto regionu a podporu jejich užší spolupráce. Nicméně v žádné z těchto firem neuplatňuje rozhodující vliv, neřídí je ani v nich nevlastní žádné podíly. Rovněž není zmocněncem žádné z těchto firem ani není oprávněna je zastupovat či zavazovat. Podobně žádná z firem regionu EMEIA není zmocněncem společnosti Ernst & Young EMEIA Limited ani není oprávněna ji zastupovat ani žádným způsobem zavazovat.

Ernst & Young Europe LLP, anglická komanditní společnost, je členskou společností EYG a Ernst & Young EMEIA Limited. Jedná se o mateřskou společnost několika evropských firem z regionu EMEIA. Ernst & Young Europe LLP neposkytuje odborné služby klientům a nepodílí se na realizaci klientských zakázek. Je sice mateřskou společností, ale není zmocněncem žádné z firem regionu EMEIA ani zmocněncem společnosti Ernst & Young EMEIA Limited ani není oprávněna je zastupovat či zavazovat. Podobně Ernst & Young EMEIA Limited  ani žádná z firem regionu EMEIA není zmocněncem společnosti Ernst & Young Europe LLP ani není oprávněna ji zastupovat ani žádným způsobem zavazovat.

Asie a Tichomoří
Do této geografické oblasti náležejí členské firmy EYG, které sídlí v Asii nebo Tichomoří (dále jen „firmy regionu Asie a Tichomoří“).  Každá z těchto společností je samostatným a nezávislým právním subjektem, který je, resp. bude přímo či nepřímo členskou firmou Ernst & Young Asia-Pacific Limited.

Ernst & Young Asia-Pacific Limited je společnost s ručením omezeným garancí, která sídlí v Hongkongu. Je hlavním řídicím subjektem firem regionu Asie a Tichomoří. Sama nevykonává žádnou obchodní ani jinou činnost za účelem dosažení zisku a v souladu se stanovami není oprávněna poskytovat odborné služby, takže se na realizaci zakázek pro klienty nepodílí. Jejím úkolem je koordinovat firmy EY v tomto regionu a podporovat jejich užší spolupráci. Nicméně v žádné z těchto firem neuplatňuje rozhodující vliv, neřídí je ani v nich nevlastní žádné podíly. Rovněž není zmocněncem žádné z těchto firem ani není oprávněna je zastupovat či zavazovat. Podobně žádná z firem regionu Asie a Tichomoří není zmocněncem společnosti Ernst & Young Asia-Pacific Limited ani není oprávněna ji zastupovat ani žádným způsobem zavazovat.

Japonsko
Členské firmy EYG v Japonsku jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Žádný regionální řídicí subjekt zde nepůsobí.

Webové stránky ey.com 
Webové stránky ey.com (dále „tyto webové stránky“, případně „webové stránky EY“) zahrnují jednak globální obsah týkající se mezinárodních aspektů činnosti EY a jednak obsah specifický pro jednotlivé členské firmy EY vážící se k jejich lokálnímu působení.

Globální obsah webových stránek EY má na starosti společnost EYGM Limited (dále jen „EYGM“). Tato společnost s ručením omezeným, která sídlí na Bahamských ostrovech a je členskou firmou EYG, je centrálním koordinujícím subjektem a neposkytuje služby klientům.

Lokální obsah webových stránek spravují v jednotlivých zemích příslušné místní firmy EY.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s následujícími podmínkami. Cílem těchto webových stránek je poskytovat uživatelům všeobecné informace o záležitostech, jež jsou předmětem jejich zájmu. Přestože věnujeme maximální pozornost tomu, aby webové stránky obsahovaly aktuální a přesné údaje, nemůže vyloučit, že se zde nevyskytnou chyby. Tyto webových stránky mohou obsahovat rovněž odkazy na zákony a jiné předpisy, které jsou průběžně novelizovány a které je nutné interpretovat se zřetelem ke konkrétním okolnostem.  

EY NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY ANI ODPOVĚDNOST ZA CHYBY ČI OPOMENUTÍ V OBSAHU TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.

Veškerý obsah těchto webových stránek a všechny služby zajišťované jejich prostřednictvím jsou poskytovány, „jak stojí a leží“, tudíž bez jakýchkoli záruk, pokud jde o jejich úplnost, správnost a včasnost, či jiných prohlášení, záruk a smluvních podmínek, ať výslovných, nebo implicitních. EY rovněž neposkytuje žádné záruky, že tyto webové stránky, služby jejich prostřednictvím poskytované či informace, software nebo jiné materiály z nich získávané budou správné a aktuální a nebudou obsahovat žádné chyby, opomenutí, viry ani jiné škodlivé složky.

EY V ROZSAHU, KTERÝ PŘIPOUŠTĚJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, NEPŘEBÍRÁ VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY ANI ODPOVĚDNOST ZA OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ANI ZA ŽÁDNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM, AŤ UŽ BY TYTO ZÁVAZKY NEBO ODPOVĚDNOST VZNIKLY PŘEČINEM, V RÁMCI SMLUVNÍ ČINNOSTI, Z TITULU ZÁRUKY, NEDBALOSTI ČI JINAK, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE TÝKAJÍ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, SANKČNÍCH ČI PODOBNÝCH ŠKOD, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EY BYLA NA MOŽNOU EXISTENCI TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA, VĚDĚLA O NICH NEBO O NICH MĚLA VĚDĚT.

Informace uvedené na těchto webových stránkách není možné interpretovat jako právní, daňové, účetní ani jiné poradenství či služby. Před případným rozhodnutím v konkrétních daňových nebo jiných záležitostech je nutné vyžádat si k danému problému stanovisko EY nebo jiného odborného poradce seznámeného s konkrétní situací. Nezpřístupňujte žádné členské firmě EYG důvěrné informace, dokud nemáte její souhlas, že vám poskytne vámi požadované služby.

RSS zdroje, podcasty a novinky emailem – podmínky užívání
Některé členské firmy EY nabízejí prostřednictvím internetu RSS zdroje, podcasty a novinky emailem. Tyto služby jsou zdarma a jsou určeny výhradně fyzickým osobám pro osobní, tj. nekomerční užití. Prostřednictvím RSS zdrojů (kanálů) EY rozesílá ve formátu XML informace a linky k novým článkům. Pro využití této služby je nutná speciální čtečka RSS. Další službou, kterou si lze zaregistrovat, je podcasting, tedy zasílání zvukových záznamů. Rovněž podcasty jsou určeny výhradně fyzickým osobám pro osobní užití. Čtečky RSS a další programy používané pro příjem těchto služeb mohou do svých adresářů ukládat zdroje EY, které uživateli zajišťují jejich efektivnější fungování. RSS zdroje a podcasty jsou určeny výhradně pro osobní užití, je zakázáno jejich kopírování, reprodukování, další zveřejňování, nahrávání, doručování, vysílání či šíření, a to jakýmkoli způsobem a s použitím jakýchkoli prostředků.

EY si vyhrazuje právo poskytování RSS zdrojů, podcastů a novinek emailem kdykoli ukončit. Držitelem autorských práv k veškerému obsahu, vizuálnímu obsahu a logům umístěným v RSS zdrojích a podcastech EY i v novinkách emailem je společnost EYGN Limited („EYGN“), která si vyhrazuje všechna práva. EYGN je členskou firmou EYG, je centrálním koordinujícím subjektem a neposkytuje služby klientům.  

Odkazy
Na webové stránky EY je možné odkazovat. Výjimku představují případy, kdy takový odkaz představuje:

  • neoprávněné používání našeho loga;
  • předstírané dobrozdání (faktické nebo implicitní) poskytnuté EY nebo některou z členských firem EY, případně jiný předstíraný vztah s EY nebo některou členskou firmou EY;
  • inkorporaci některé z webových stránek EY;
  • jiné porušení ochranné známky, autorského práva nebo jiných práv duševního vlastnictví.

EY nenese žádnou odpovědnost za obsah, správnost ani bezpečnost webových stránek propojených odkazy (hyperlinky či jiným způsobem) s webovými stránkami EY.

EY umisťuje na svých webových stránkách také odkazy na servery provozované nespřízněnými fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou mimo kontrolu EY. Ke správnosti, spolehlivosti atd. informací uveřejněných na těchto serverech se EY nevyjadřuje ani v této souvislosti neposkytuje žádné záruky. Odkaz na webové stránky nespřízněného subjektu nelze interpretovat jako dobrozdání EY o tomto subjektu nebo o jeho produktech či jím poskytovaných službách ani jako jeho dobrozdání o EY nebo o produktech a službách EY.

Autorská práva
Není-li uvedeno jinak, držitelem autorských práv k veškerým materiálům umístěných v globální části těchto webových stránek je společnost EYGM Limited (copyright © 2014), zatímco držiteli autorských práv k materiálům jednotlivých národních webových stránek jsou příslušné členské firmy EY (copyright © 2014). Všechna práva vyhrazena. Žádné materiály umístěné na těchto webových stránkách, včetně mimo jiné textů, grafiky a kódu html, nelze bez písemného souhlasu EYGM, resp. v případě lokálního obsahu umístěného na webových stránkách jednotlivých zemí bez písemného souhlasu příslušné členské firmy EY, reprodukovat ani šířit, a to žádnou formou a žádnými prostředky.

Ochranná známka „EY“ a stylizované logo EY jsou registrovány nebo přihlášeny k registraci u amerického úřadu průmyslového vlastnictví (US Patent and Trademark Office), resp. u úřadů průmyslového vlastnictví jiných zemí.

Kodex pro auditorské společnosti
EY vítá, že ve Velké Británii byl zveřejněn Audit Firm Governance Code (Kodex správy a řízení auditorských společností). Tento kodex, který vydala britská Rada pro účetní výkaznictví (Financial Reporting Council) spolu s Institutem autorizovaných účetních znalců Anglie a Walesu (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales), nám umožní posílit důvěru veřejnosti v kvalitu naší organizace a služeb, které poskytujeme.