Firmám se vrátila důvěra ve světovou ekonomiku, víc než polovina plánuje další fúze a akvizice

 • Share

Klíčovým předpokladem optimalizace nákladů, inovací a rychlejšího růstu je digitální transformace
Pro zajištění růstu je nutné využívat digitální i přímé distribuční kanály
Životní pojišťovny musí poskytovat služby pokrývající všechny aspekty „finanční kondice“ klientů

  Praha, 12. února 2019Růst v sektoru pojišťovnictví bude i v tomto roce slabý a pojišťovny se v zájmu jeho posílení musí zaměřit na zavádění moderních technologií a na inovace, které jim pomohou optimalizovat náklady, rozšířit prodej, získat nové klienty a využít existující tržní niky. Vyplývá to ze zprávy EY Insurance Outlook 2019, analýzy věnované sektoru pojišťovnictví, kterou pravidelně zpracovává EY.

  „Pojišťovny po celém světě nyní masivně investují do transformace svých ekonomických modelů, aby mohly využít prorůstové příležitosti. Důležité je, že tyhle příležitosti se v různých regionech světa trochu liší,“ říká Karel Svoboda, Associate Partner týmu pojišťovnictví ve společnosti EY. „Před pojišťovnictvím se otevírají nové možnosti: nové způsoby práce, nutnost jasnějšího definování smyslu, efektivnější využívání technologií, šance profitovat ze specifického potenciálu pojišťoven, které můžou pečovat o dobrou ,finanční kondici‘ klientů.“

  Výhled na rok 2019: životní versus neživotní pojišťovny

  Růst celého pojišťovnictví, tedy životního i neživotního, je obecně v celosvětovém měřítku slabý. Nicméně velice dobře se daří neživotnímu pojištění na americkém kontinentě a v Asii. Životní pojišťovny se globálně potýkají s regulačními požadavky, zastaralými formami prodeje a nedostatkem produktů, které by vyhovovaly měnícím se potřebám klientů. Pojišťovny by měly: rozšířit svou nabídku o nové produkty, které budou pečovat o dobrou „finanční kondici“ klientů, navazovat spolupráci s InsurTech společnostmi, tj. s inovativními technologickými startupy zabývajícími se pojišťovnictvím, zavádět inovace a vyvíjet nové produkty. Neměly by se tedy omezovat pouze na zajišťování souladu s předpisy a na digitální transformaci jako cestu k inovacím a rychlejšímu zavádění produktů na trh.

  Neživotní pojištění zaznamenalo výraznější růst, nicméně i na tento sektor může nepříznivě dopadnout předpokládané dlouhodobé zpomalení globální ekonomiky. Proto je nutné se již dnes zaměřit na příležitosti, které se tomuto sektoru nabízejí: využívání moderních technologií jako je umělá inteligence, která umožňuje provádět přesné analýzy, internet věcí, přizpůsobování služeb rostoucím očekáváním klientů, navazování spolupráce s InsurTech společnostmi při zavádění inovací a hledání nových cest na trh.

  Hlavní imperativy podle zprávy EY Insurance Outlook 2019, na něž by se pojišťovny měly zaměřit, aby si zajistily růst a ziskovost, jsou:

  1. Digitální transformace, která není jednou z alternativ, ale nutným předpokladem jak pro optimalizaci nákladů, tak pro klíčové investice do inovací

  V důsledku současného extrémního tlaku na marže je efektivita nákladů, věčný cíl všech pojišťoven, důležitější než kdy v minulosti. Pojišťovny po celém světě bez ohledu na region musí věnovat velkou pozornost stavu svých provozních modelů a zavádět technologie, které jim ušetří náklady a zlepší jejich hospodářské výsledky. V souvislosti s transformačními programy by pojišťovny měly uvažovat především o následujících technologiích:

  • umělá inteligence (zlepšování zákaznické zkušenosti nákladově efektivním způsobem, optimalizace řízení jednodušších pojistných událostí, např. pojistných událostí na motorových vozidlech),
  • internet věcí (sjednávání pojistných smluv s použitím dat v reálném čase, redukce/eliminace pojistných událostí prostřednictvím spojených služeb),
  • blockchain (ověřování pravosti, sjednávání pojistných smluv, likvidace pojistných událostí).

  2. Prodej pojišťovacích služeb: osobní kontakt i digitální technologie, nikoli jen jedno, nebo druhé

  Klienti očekávají, že s pojišťovnou budou ve větší míře uzavírat transakce online, protože jim to zajišťuje větší transparentnost a lepší zákaznickou zkušenost. Průzkum EY ale také ukázal, že důležitější investiční rozhodnutí konzultují s odborníky. Řada amerických i evropských pojišťoven investuje do startupů InsurTech, protože to je podle nich cesta, jak zlepšit prodej pojišťovacích služeb a optimalizovat náklady.

  Pojišťovny se často potýkají s tím, jak by vlastně měly fungovat v dnešním přetechnizovaném světě, ve kterém rozhodující roli hrají technologie, a jak by měla vypadat jejich spolupráce s InsurTech společnostmi. Podle zprávy EY je klíčové rozhodnutí, které funkce a činnosti bude pojišťovna zajišťovat interně a které outsourcuje. Dále je důležité „digitalizovat“ zákaznickou zkušenost klientů a předložit jim zracionalizovanou multikanálovou nabídku doplněnou o nové druhy poradenských služeb, které posílí jejich důvěru i loajalitu vůči pojišťovně.

  3. Životní pojišťovny: nejen pojištění, ale služby zajišťující dobrou „finanční kondici“

  Je zřejmé, že o životní pojištění a o pravidelnou výplatu renty je dnes menší zájem než v minulosti. Hlavním důvodem je změna priorit klientů: například pro mileniály už není tak důležité hmotné bohatství (a jeho zvyšování prostřednictvím investice do pojištění), ale dávají přednost zážitkům, například cestování a rekreaci.

  Zpráva EY poukazuje na to, že produkty životního pojištění musí projít zásadní proměnou, aby byly životaschopné. Pojišťovny musí klientům nabídnout něco, co je pro ně srozumitelné, něco, co chtějí a co ocení. Správná reakce na mezigenerační změnu vyžaduje komplexní strategii zaměřující se na podporu holisticky pojímané dobré „finanční kondice“ klientů. Pojišťovny musí přijít s novými produkty, které budou finančně dostupné a budou pokrývat všechny aspekty „finanční kondice“, tj. budou poskytovat nejen pojistnou ochranu, ale i výplatu důchodových dávek, zdravotní pojištění, nebo dokonce i běžné řízení financí. Pro přijetí těchto produktů bude důležitá efektivní komunikace s klienty a jejich vzdělávání.

  „Pro společnosti orientované na spotřebitele bude v budoucnu klíčová ,digitální důvěra‘. To bude základ, od kterého se bude odvíjet hodnota firmy,“ říká Karel Svoboda a dodává: „Aby pojišťovny měly digitální důvěru klientů, musí začít skutečně myslet digitálně. Jedině tak budou schopné využít nové příležitosti a reagovat na rostoucí očekávání klientů.“

  Podrobnější informace včetně zpráv v angličtině jsou k dispozici na: EY Insurance Outlook 2019

   

  O průzkumu

  Barometr investiční důvěry je globální průzkum, jehož cílem je posoudit důvěru korporací v další ekonomický vývoj a zmapovat trendy ovlivňující priority statutárních orgánů a praxi v oblasti řízení kapitálové agendy (na základě metodického rámce EY pro strategické řízení kapitálu). Jedná se o průzkum, který mezi vrcholovými manažery velkých společností z celého světa pro EY pravidelně provádí Euromoney Institutional Investor Thought Leadership (EIITL). Do průzkumu byli zařazeni vybraní klienti EY a stálí přispěvatelé EIU. EIU oslovila v září a říjnu minulého roku bezmála 3 000 vrcholových manažerů ze 43 zemí. 63 % z nich tvořili generální ředitelé, finanční ředitelé nebo ostatní členové nejvyššího vedení. Respondenti zastupovali 14 ekonomických odvětví, mimo jiné finanční služby, spotřební zboží a maloobchod, technologie, biotechnologie a péči o zdraví, automobilový průmysl a dopravu, ropný a plynárenský průmysl, energetiku a veřejné služby, báňský a hutní průmysl, průmyslovou výrobu, reality, hotelový sektor a stavebnictví. Struktura společností zařazených do globálního průzkumu podle výše ročních tržeb: méně než 500 mil. USD (27 %), 500 mil. USD – 999,9 mil. USD (22 %), 1 mld. USD – 2,9 mld. USD (20 %); 3 mld. USD – 4,9 mld. USD (9 %), více než 5 mld. USD (22 %).  Struktura společností zařazených do globálního průzkumu podle typu vlastnictví: veřejně obchodovatelné (58 %), soukromé (35 %), rodinné (4 %) a vlastněné státem (3 %).

  O EY

  EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
  a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
  v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

  Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz

  EY Česká republika

  Twitter
  Facebook
  LinkedIn
  YouTube
  Instagram