EY Barometr investiční důvěry: Polovina respondentů neočekává hospodářskou krizi. Globální nejistota vytváří pro fúze a akvizice nové příležitosti

  • Share

► V nadcházejících dvanácti měsících plánuje akvizici více než polovina oslovených společností
► Hlavním motorem fúzí a akvizic je zájem o nové technologie a talenty
► Nejatraktivnějšími investičními destinacemi jsou Spojené státy a Velká Británie, příchod

 

Praha, 7. listopadu 2019 Ani stávající nejistá geopolitická situace neodrazuje šéfy velkých společností od další restrukturalizace podnikového portfolia. Podle nejnovějšího Barometru investiční důvěry (EY Global Capital Confidence Barometer), který pravidelně dvakrát ročně provádí EY, akvizici v nadcházejících dvanácti měsících plánuje 52 % oslovených firem.


Hlavním motorem akviziční aktivity je snaha získat nejmodernější technologie a nové talenty. 66 % respondentů hodlá do nákupu technologií, především technologických řešení zajišťujících nadstandardní růst, investovat minimálně čtvrtinu z celkového ročního objemu investičního kapitálu. Jen menší část přitom půjde cestou interního výzkumu a vývoje, nadpoloviční většina (56 %) plánuje technologie získat akvizicí, založením společného podniku nebo prostřednictvím externích venture fondů. Dalším velkým problémem je nedostatek kvalifikované pracovní síly: s potížemi při jejím získávání se potýká 61 % účastníků průzkumu. V některých zemích je toto procento ještě větší: například ve Velké Británii je to 66 %, v Německu dokonce 72 %.

„Pokud jde o nové technologie, letité dilema, jestli je lepší si je koupit, nebo vyvíjet interně, se momentálně kloní k první alternativě,“ říká Petr Kováč, partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY. „Dalším faktorem, který výrazně limituje růst podniků, je nedostatek talentů. Proto jsou dnes fúze a akvizice stále více o tom, jak získat schopné a kvalifikované lidi, kteří podniku umožní další rozvoj.“

„Díky mimořádnému tempu technologického vývoje a souvisejícím disruptivním trendům napříč sektory tak vidíme značné ovlivňování transakčního trhu vlivy, které donedávna stály mimo něj – zaostávajícím tempem změny vzdělávacího procesu, měnícím se charakterem a budoucností práce, koncentrací výzkumu a vývoje v několika špičkových centrech a souvisejícím trendem otevřené vědy a otevřených dat, které naopak napájejí start-upovou komunitu,“ dodává Vladislav Severa, vedoucí partner týmu pokročilé datové analýzy ve společnosti EY.

Hospodářská krize se neočekává
Oslovení ředitelé si nemyslí, že by v krátkodobém či střednědobém výhledu hrozila recese: nadpoloviční většina dotázaných (54 %) v průzkumu uvedla, že hospodářskou krizi neočekávají. Účastníci průzkumu prakticky ze všech významných ekonomik světa vidí ekonomické vyhlídky pozitivně – až na dvě výjimky: příchod krize očekává 80 % německých a 62 % britských respondentů. Nicméně ekonomická data tomu nenasvědčují, transakční trh byl v roce 2019 v obou těchto zemích aktivní. Největšími optimisty jsou manažeři ve Spojených státech, kde s příchodem větší ekonomické krize nepočítá 78 % účastníků průzkumu.

Podniky po celém světě se úspěšně vyrovnávají s obchodními problémy i novými celními bariérami, které obvykle důvěru v ekonomiku výrazně podkopávají. Bezmála dvě třetiny dotázaných společností (64 %) se aktivně snaží zmírnit negativní dopady těchto problémů, například restrukturalizací dodavatelského řetězce nebo přesunem svých výrobních závodů. 22 % posuzuje možnosti, jak reagovat na rychle se měnící situaci. 

Škála konkurenčních a nepřátelských nabídek roste
Vzhledem k příznivému ekonomickému výhledu lze předpokládat, že na trhu fúzí a akvizic bude v roce 2020 ostrá konkurence. 80 % respondentů očekává, že se během následujících dvanácti měsíců zvýší počet nepřátelských a konkurenčních nabídek, a 75 % se domnívá, že k nejaktivnějším kupujícím budou patřit private equity fondy.

Více než polovina (55 %) účastníků průzkumu věří, že během nadcházejících dvanácti měsíců přibude megatranskací (tj. transakcí v hodnotě minimálně 10 miliard amerických dolarů). Necelé tři čtvrtiny (72 %) respondentů neočekávají žádné zpomalení transakční aktivity a 71 % se domnívá, že se zvýší počet mezinárodních transakcí.

„Z hlediska hodnoty globálních transakcí se zdá, že letošní rok bude patřit mezi top 5 v historii. Pokud bude 4Q 2019 dostatečně silný, můžeme se dostat dokonce mezi top 3. Zdá se tedy, že očekávání jsou pevně ukotvena v realitě a čeká nás pokračování silné M&A aktivity,” říká Štěpán Flieger, ředitel oddělení fúzí a akvizic společnosti EY.

Nejatraktivnější investiční destinací jsou Spojené státy, ale i Velká Británie investory stále láká
Podle nejnovějšího Barometru investiční důvěry jsou nejatraktivnějším cílem pro fúze a akvizice Spojené státy. Na pomyslném druhém místě je Velká Británie, jejíž atraktivitu nijak nepoškodila ani přetrvávající nejistota ohledně jejího odchodu z Evropské unie. Následuje Německo na třetím a Čína a Kanada na čtvrtém, resp. pátém místě.

„Obchodní problémy, s nimiž se už nějaký čas potýká řada významných ekonomik světa, nejsou pro zájemce o fúze a akvizice dostatečným důvodem, aby své plány odložili,“ říká Petr Kováč a dodává: „Dokud bude nutnost transformovat převažovat nad obavami z nejistoty, budou mít fúze a akvizice zelenou. Nákupy a prodeje firem jsou standardním instrumentem manažerského rozhodování. Vedení společností se s ním naučilo pracovat v celosvětovém měřítku. Je to totiž efektivní nástroj, který firmám umožňuje restrukturalizovat portfolio společností a urychlit transformaci, kterou generální ředitelé musí udělat.“

Akcent na celospolečenský přínos a dlouhodobou tvorbu hodnoty
Vedení a statutární orgány se stále častěji zabývají celospolečenským přínosem a dopady, které fungování jejich podniku má. Tyhle záležitosti dnes zásadním způsobem proměňují měření úspěchu. 84 % oslovených společností už zavedlo nebo v příštích dvanácti měsících plánuje zavést kritéria pro měření a vykazování společenské hodnoty.

„Investoři dnes chtějí vidět, že podnik je odpovědný vůči širší komunitě a svému okolí, a proto šéfové podniků věnují těmto oblastem stále větší pozornost,“ říká závěrem Petr Kováč. „Uvědomují si, že i firma musí být dobrým a odpovědným ,korporátním občanem‘. A pokud nepřesvědčí svět, že stojí na té správné straně, skončí s velkou pravděpodobností v propadlišti dějin.“

 

O průzkumu

Barometr investiční důvěry (EY Global Capital Confidence Barometer) je průzkum společnosti EY, jehož cílem je posoudit důvěru korporací v další ekonomický vývoj a zmapovat trendy a praxi v oblasti řízení kapitálu (na základě rámce EY pro strategické řízení kapitálu). Průzkum mezi vrcholovými manažery velkých společností z celého světa pro EY pravidelně provádí informační agentura Thought Leadership Consulting ze skupiny Euromoney Institutional Investor. Do průzkumu byli zařazeni vybraní klienti a kontakty EY a pravidelní přispěvatelé agentury Thought Leadership Consulting.

• Agentura Thought Leadership Consulting oslovila jménem EY v srpnu a září letošního roku přes 2 900 vrcholových manažerů ze 45 zemí. 70 % tvořili generální ředitelé, finanční ředitelé nebo jiní členové nejvyššího vedení.
• Respondenti zastupovali 14 ekonomických odvětví, mimo jiné finanční služby, odvětví spotřebního zboží a maloobchod, technologie, biotechnologie a péči o zdraví, automobilový průmysl a dopravu, ropný a plynárenský průmysl, energetiku a veřejné služby, báňský a hutní průmysl, průmyslovou výrobu, reality, pohostinství a stavebnictví.
• Struktura společností zařazených do průzkumu podle výše ročních tržeb: méně než 500 mil. USD (25 %), 500 mil. USD – 999,9 mil. USD (25 %), 1 mld. USD – 2,9 mld. USD (18 %); 3 mld. USD – 4,9 mld. USD (10 %), více než 5 mld. USD (22 %).
• Struktura společností zařazených do průzkumu podle typu vlastnictví: veřejně obchodovatelné (57 %), soukromé (31 %), rodinné (9 %) a vlastněné private equity fondy (3 %).

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.com/CZ.

EY Česká republika

Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram