Průzkum EY a AMSP ČR: Úplatek již není nezbytnou podmínkou získání veřejné zakázky, ale korupce je v ČR stále považována za velký problém.

  • Share

35 % českých podnikatelů a manažerů uvedlo, že bez úplatku není možné získat veřejnou zakázku
Pro 81 % respondentů představuje korupce rozšířený jev a 4 z 10 dotazovaných považují korupci za překážku v podnikání
Po každém pátém respondentovi byl v souvislosti s veřejnou zakázkou požadován úplatek
 

Praha – 14. listopadu 2019 Korupce představuje 30 let po sametové revoluci pro české podnikatele a manažery stále velký problém. Podle pětiny respondentů se protikorupční úsilí vlády za posledních 5 let dokonce snížilo. Vychází to z aktuálního průzkumu, který provedla společnost EY ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) mezi 600 podnikateli a manažery v České republice.

Korupci u nás považuje za velmi rozšířený jev 21 % respondentů, dalších 61 % ji považuje za poměrně rozšířený jev. Za překážku v podnikání navíc korupci označuje 41 % českých podnikatelů a manažerů.

„Takto negativní vnímání korupce je často kritizováno za to, že neodráží skutečný stav věcí, ale v podstatě kopíruje názory médií. Přesto uvedené výsledky reprezentují celkovou atmosféru v podnikatelském sektoru, což má reálný dopad na rozhodování v konkrétních situacích a tím pádem na úroveň etiky v podnikání. Očekávání zkorumpovanosti může zvyšovat vlastní ochotu uplácet,“ vysvětluje Tomáš Kafka, partner oddělení forenzních služeb a podpory integrity společnosti EY pro Českou a Slovenskou republiku.

Tzv. velkou korupci, tedy korupci v oblasti veřejných zakázek a vazeb mezi podnikateli a politickou sférou označuje za překážku 30 % dotazovaných. Drobnou korupci v úřednické sféře považuje za překážku 23 % respondentů, přičemž pro 47 % jsou obě tyto formy stejně zatěžující.

Při bilanci protikorupčního úsilí vlády za posledních 5 let převažuje názor, že se nijak nezměnilo (50 % respondentů), 29 % respondentů se domnívá, že se zvýšilo, a 21 % se domnívá, že se snížilo.

„Od průzkumu AMSP ČR v roce 2010 se situace zlepšila, ale korupce stále představuje významný problém, který brzdí naši ekonomiku. Ve světě se přitom korupce velmi aktivně potírá – ve Velké Británii i Francii vznikla nová protikorupční legislativa a státní orgány v řadě zemí zintenzivnily boj proti korupci a praní špinavých peněz. I soukromý sektor se snaží o nápravu – víc a víc společností zavádí protikorupční programy a snaží se rizika korupce snižovat, vznikl dokonce i protikorupční ISO standard, který si pomalu hledá cestu i do ČR,“ říká Tomáš Kafka.

Je veřejná zakázka synonymem korupce?

35 % českých podnikatelů a manažerů se domnívá, že veřejnou zakázku není možné získat bez úplatku, což představuje zlepšení za posledních 10 let. Průzkum AMSP ČR z roku 2009 uvádí 59 %. 19 % respondentů přiznalo, že po nich v souvislosti s veřejnou zakázkou byl požadován úplatek, zatímco 81 % uvedlo, že po nich úplatek požadován nebyl. V roce 2010 uvedlo 82 % dotazovaných, že po nich úplatek nebyl požadován. Z výše uvedeného vyplývá, že celkový dojem podnikatelů se zlepšil, ale reálně se s žádostí o úplatek setkalo stejné procento podnikatelů.

Průměrný respondent se domnívá, že když už se vyplácí provize za zakázku ve veřejném sektoru, činí 10 % (medián), průměrná hodnota provize je pak 17,5 %. V soukromém sektoru je dle průměrného respondenta provize taktéž 10 % (medián), ale průměrná provize je 11,1 %. Průměrné hodnoty se oproti roku 2010 zvýšily – tehdejší odhady provize byly 15,72 %, resp. 8,89 %.

„Podnikatelé volají již léta po rychlejším a efektivnějším fungování justice a větší transparentnosti rozhodování státních úřadů. Bohužel tato situace se příliš nelepší a výsledky notoricky známých kauz jim berou naděje na zlepšení. Pozitivní posun oproti roku 2010 nastává v získávání zakázek, když 90 % respondentů uvádí, že je možné získat zakázku v soukromém sektoru bez provize či úplatku (v r. 2010 to bylo 74 %) a u státních zakázek je to 65 % respondentů (v r. 2010 to bylo 30 %). Potěšující také je, že 84 % respondentů uvádí, že po nich nebyl požadován v soukromém sektoru úplatek, to je pro podnikatele velmi dobré vysvědčení,“ komentuje Karel Dobeš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Jak situaci řešit?

Mezi opatřeními na snížení korupce jednoznačně vede „Rychlejší a efektivnější fungování justice“, které preferuje 49 % respondentů. S odstupem pak následuje „Větší transparentnost vládních úřadů“ (39 %) a „Omezení dotací“, které podporuje 37 % respondentů. Vysoký počet dotazovaných také zdůrazňuje „Přísnější postihy za korupci“ (33 %) a „Důraz na morálku/etiku ve vzdělávacím systému“ (30 %). Před 10 lety dominovala „Jednoduchost a přehlednost“ a „Tvrdší sankce“, které v obou případech preferovalo 21 % respondentů. Asi nepřekvapí, že nikdo nepožaduje „Detailnější legislativu“ (1 %).

„Podnikatelé vidí, že vyšetřování a soudní proces řady složitých korupčních kauz se řeší mnoho let a na konci často chybí jasný exemplární trest. Potěšující je ale také vyšší akcent na etickou výchovu. Podpora správných hodnot, nejen strach z trestu, i tomu je potřeba věnovat větší pozornost,“ komentuje Radim Bureš, manažer oddělení forenzních služeb a podpory integrity EY v České republice.

 

Informace o průzkumu

Průzkum se uskutečnil v září a říjnu 2019 a zúčastnilo se ho 604 respondentů (200 prostřednictvím telefonického dotazovaní, 391 vyplněním online anonymního dotazníku a 13 prostřednictvím osobního rozhovoru). Pro možnost srovnání vycházela většina otázek z průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR z roku 2010.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje.

O AMSP ČR

AMSP ČR sdružuje od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i jejich spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozy, podnikatele 55+, ženy v podnikání a podnikatele na venkově. www.amsp.cz

 

 EY Česká republika

Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram