16 jun. 2023
Udsigt over landskab

Generationsskifte af landbrug ved sælgerpantebrev

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

16 jun. 2023

Ved generationsskifte af landbrug udenfor kredsen af nærtstående kan der med fordel anvendes et sælgerpantebrev.

Opsummering:
  • Ved overdragelse af landbrugsejendomme er udgangspunktet, at der skal afregnes afståelsesbeskatning for overdrageren.
  • Udenfor kredsen af nærtstående er der begrænset mulighed for at udskyde afståelsesbeskatningen for overdrageren.
  • Sælgerpantebreve åbner op for generationsskifte af landbrugsejendomme udenfor kredsen af nærtstående med delvis udskydelse af afståelsesbeskatningen.

Afståelsesbeskatning ved afhændelse af landbrugsejendomme

Udgangspunkt ved afståelse af landbrugsejendomme, ligesom anden fast ejendom benyttet i erhvervsøjemed er, at overdrageren skal afregne afståelsesbeskatning af forskellen imellem afståelsessummen fratrukket anskaffelsessummen.

Dette udgangspunkt kan fraviges ved generationsskifte til kredsen af nærtstående, der omfatter børn (inkl. stedbørn og adoptivbørn), børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en samlever (indenfor boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d).

Ved anvendelse af successionsreglerne er der mulighed for at overdrage aktiv driftsvirksomhed, herunder landbrugsejendomme, uden overdrageren skal afregne afståelsesbeskatning. Til gengæld overtager erhververen den udskudte skattebyrde fra overdrageren, og der er derfor tale om en skatteudskydelse.

Det bemærkes endvidere for god ordens skyld, at stuehuse på landbrugsejendomme kan afstås uden afståelsesbeskatning, hvis stuehuset har tjent som husstand for overdrageren og dennes familie, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 9. Derudover har overdrageren ved afståelse af en erhvervsejendom under visse betingelser mulighed for at udskyde beskatningen af ejendomsavancen ved at genanbringe avancen i en anden ejendom, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A. Disse regler vil ikke blive gennemgået nærmere i denne artikel.

Der er på denne baggrund begrænset mulighed for at overdrage erhvervsejendomme, herunder landbrugsejendomme, med udskydelse afståelsesbeskatningen, hvis overdragelsen ikke sker inden for kredsen af nærtstående. Denne situation har Folketinget søgt at imødekomme ved at introducere sælgerpantebreve med virkning fra 1. januar 2020, der åbner muligheden for en delvis udskydelse af afståelsesbeskatningen.

Generationsskifte af landbrugsejendomme med sælgerpantebreve

Ved generationsskifte af landbrugsejendomme uden for kredsen af nærtstående, er der mulighed for at udskyde beskatningstidspunktet på op til 10 % af afståelsessummen i en periode på 10 år.

Reglerne om sælgerpantebreve findes i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 D, og forudsætter endvidere, at

  • der er tale om en erhvervsejendom,
  • der i afståelsesvederlaget indgår en fordring mod erhververen med pant i den overdragne ejendom (sælgerpantebrev),
  • overdrageren medregner fortjeneste på ejerpantebrevet med lige store beløb ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i de indtil 10 nærmest efterfølgende indkomstår, og
  • den del af fortjenesten, der vælges beskattet efter reglerne om sælgerpantebrev, kan ikke overstige 10 % af den kontantomregnede afståelsessum for ejendommen.

Sælgerpantebrevet indebærer således, at overdrageren kan genanbringe hele eller en del af ejendomsavancen i et sælgerpantebrev, hvorved en avance på op til 10 % af afståelsessummen kan fordeles til beskatning i de efterfølgende op til 10 år fra afståelsen. Det åbner samtidigt op for, at der kan udformes pantebrevsvilkår, der medfører at skatten betales i takt med at pantebrevets hovedstol nedbringes, og således ikke kommer til beskatning på tidspunktet for afståelse af landbrugsejendommen.

Reglerne vil kunne benyttes af både personligt ejede virksomheder og selskaber m.v.  

Sælgerpantebreve har kort sagt den fordel, at de delvist udskyder afståelsesbeskatningen for overdrageren, og de samtidigt letter finansieringen for erhververen. Da sælgerpantebreve typisk vil blive anvendt imellem uafhængige parter, vil det være op til parterne at fastlægge de nærmere vilkår for forrentning m.v. Skattemyndighederne har som hovedregel alene mulighed for at korrigere aftaler imellem parter med sammenfaldende interesser. Se nærmere i vores artikel om skattemyndighedernes korrektionsadgang ved generationsskifte.

Sælgerpantebreve kan ligeledes indgå i virksomhedsordningen (VSO) som en fordring for overdrageren, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 2.

Sammendrag

Ved overdragelse af landbrugsejendomme er udgangspunktet, at der skal afregnes afståelsesbeskatning for overdrageren. Udenfor kredsen af nærtstående, kan det være fordelagtigt at anvende en sælgerpantebrevsmodel, da der ikke vil være mulighed for at anvende de fordelagtige successionsregler. Sælgerpantebrevet medfører, at overdrageren kan genanbringe hele eller en del af ejendomsavancen i et sælgerpantebrev, hvorved en avance på op til 10 % af afståelsessummen kan fordeles til beskatning i de efterfølgende op til 10 år fra afståelsen.

Om denne artikel

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.