Climate Change and Sustainability Services

I Assurance

Sustainability er virksomheders samfundsansvar og handler om værdiskabelse. Det handler om udvikling af din virksomheds sociale- og miljømæssige forhold i et bæredygtigt perspektiv. Arbejdet med sustainability har en afgørende betydning for din virksomheds vækst, branding, interessentrelationer samt risikostyring.

Relaterede emner Assurance

Sådan kan EY hjælpe

EY’s Climate Change & Sustainability Services rådgiver din virksomhed om strategisk arbejde med sustainability. Vi understøtter jeres indsats med at skabe en veldrevet forretning og drage nytte af fordelene med at arbejde med sustainability i et langsigtet perspektiv. En rapporteringsløsning til at imødekomme fremtidig rapportering er Long Term Value-modellen (LTV-model), som EY foreslår, at virksomheder søger inspiration til rapportering i.

Hvordan sikrer I holistisk og gennemgribende sustainability i alle virksomhedens led?

Sustainability er virksomheders samfundsansvar og handler om værdiskabelse. Det handler om udvikling af din virksomheds sociale- og miljømæssige forhold i et bæredygtigt perspektiv. Arbejdet med sustainability har en afgørende betydning for din virksomheds vækst, branding, interessentrelationer samt risikostyring.

Sustainability er blevet en integreret del af moderne virksomhedsførelse. At arbejde strategisk med sustainability med fokus på hele værdikæden kan både skabe direkte finansielt udbytte i form af omkostningsbesparelser og identifikation af forretningsmæssige muligheder samt indirekte finansielt udbytte, som for eksempel tættere leverandørsamarbejde, forbedret risikostyring og forbedret medarbejdertiltrækning.

Virksomheder har også muligheder for at spille en afgørende rolle i arbejdet med at opfylde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals - SDG’erne). Læs mere om SDG’er i publikationen How do you fund a sustainable tomorrow?

 • Strategisk rådgivning

  Bidrager din virksomheds sustainability-strategi til at opnå jeres strategiske mål?

  En god sustainability-strategi afspejler din virksomheds forretning og de områder, hvor I har den væsentligste samfundsmæssige påvirkning, samtidigt med at den spiller sammen med jeres overordnede strategi.

  En struktureret tilgang til arbejdet med sustainability kan skabe betydelig forretningsmæssig værdi for virksomheder. EY assisterer med udarbejdelsen af sustainability-strategier, -politikker og Code of Conducts, som er skræddersyet til din virksomhed. Med fokus på jeres kerneforretning, hjælper vi jer med systematisk at identificere sustainability-relaterede risici og forretningsmuligheder, som er mest væsentlige for netop din virksomhed.

  Væsentligheds- og risikoanalyser

  Vores metode til at assistere din virksomhed i udviklingen af en højt kvalificeret sustainability-strategi består af at udarbejde en væsentlighedsanalyse (Materiality Assesment) samt en risikoanalyse. Herigennem kan vi hjælpe din virksomhed til at systematisere jeres sustainability-indsats og udvikle jeres arbejde med sustainability på en strategisk måde, der understøtter jeres kerneforretning.

  Sustainable development goals (SDG)

  Ligeledes bistår vi din virksomhed med at identificere, hvordan I kan arbejde strategisk med FN’s verdensmål (SDG’erne) ved både at identificere de områder, hvor I har en risiko for negativ påvirkning på verdensmålene samt de områder, hvor I kan have en positiv indflydelse og en forretningsmæssig mulighed.

  EY tilbyder blandt andet:

  • Udvikling af sustainability-strategier
  • Udarbejdelse af væsentlighedsanalyse
  • Udarbejdelse af risikoanalyse
  • Udvikling af mål og KPI’er
  • Udvikling af Code of Conduct og sustainability-politikker
  • Kobling af SDG’er til virksomheders sustainability-strategier
  • Udvikling af e-learning programmer vedrørende sustainability generelt eller for specifikke områder som fx antikorruption og forretningsetik, arbejdsmiljø eller menneskerettigheder.
    
 • ESG-data

  Er din virksomhed i stand til at måle jeres sustainability-udvikling med ESG-data?

  Flere virksomheder gør i dag brug af ESG-data til at måle og håndtere deres sustainability-indsats. ESG anvendes af investorer som udtryk for ikke-finansielle data og står for Environment, Social og Governance (på dansk: miljø, sociale forhold og selskabsledelse). I EY sidestiller vi begrebet ESG-data med ikke-finansielle data, sustainability-data og bæredygtighedsindikatorer. I vores publikation Is your financial performance revealling the true value of your business to investors? kan du læse mere om ESG og investorers forventninger hertil.

  Identifikation af KPI’er

  Hvorvidt jeres væsentligste udfordringer vedrører datasikkerhed, stabilitet i forsyningskæden, arbejdsulykker eller energiforbrug, så er værdien af solid og rettidig data stor. ESG-data/ KPI’er kan fungere som markører for, hvordan det går i virksomheden, og de giver samtidig anledning til at virksomheden kan reagere rettidigt, identificere markedsmuligheder samt at udvikle innovative løsninger. Derfor er identifikation af KPI’er til stor gavn for virksomheders ledelse og kunder samt bundlinje. EY kan assistere din virksomhed med at identificere virksomhedsspecifikke KPI’er ud fra vores metoder og værktøjer.

  God beskrivelse af KPI’er

  Ud over at fastsætte KPI’er, anbefales det også, at virksomheder udarbejder og offentliggør anvendt regnskabspraksis for KPI’erne i deres sustainability-rapportering. Anvendt regnskabspraksis er fundamentalt for, at en læser af din virksomheds sustainability-rapportering kan forstå konteksten af KPI’erne, hvilken metode der er brugt til udregningen, og om KPI’erne indeholder skøn. EY kan hjælpe med at udarbejde en veldefineret regnskabspraksis, som kan offentliggøres eksternt, og som også vil sikre stærkere datakvalitet og intern styring.

  EY tilbyder blandt andet:

  • Identifikation af KPI’er
  • Udvikling af regnskabspraksis (til internt brug for rapportering af data og til sustainability-rapporter)
  • Effektivisering af processer for indsamling og kontrol af ESG-data
    
 • Rapportering og verifikation

  Stemmer jeres sustainability-rapportering overens med interessenternes forventninger?

  Rapportering af virksomheders samfundsansvar er blevet en forventet del af virksomheders eksterne kommunikation. Rapportering af høj kvalitet forventes i stigende grad af virksomheder, og det kan for mange være udfordrende at vælge de rette standarder, retningslinjer og rapporteringsformater, idet udbuddet er stort. EY kan hjælpe din virksomhed med at udvikle kvalificeret sustainability-rapportering, som enten følger eller tager udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder.

  Verifikation af sustainability-rapporter

  I EY har vi bred erfaring med at foretage uafhængige verifikationer af virksomheders sustainability-rapporter. Vi kan foretage verifikation af din virksomheds sustainability-rapport og på den baggrund udarbejde en revisionserklæring. En erklæring øger troværdigheden forbundet med din virksomheds sustainability-rapportering. Samtidig giver validerede data jer et stærkere grundlag for fortsat at forbedre din virksomheds performance samt udarbejde ambitiøse og realistiske målsætninger.

  Efterlevelse af krav i Årsregnskabsloven §99a og b

  EY kan også hjælpe din virksomhed med overholdelse af Årsregnskabsloven §99a og b, både ved at give et solidt fundament til jeres rapportering ud fra vores metoder og værktøjer samt ved at lave en gap-analyse, hvor din virksomheds nuværende sustainability-rapportering holdes op mod de skærpede rapporteringskrav. Du kan læse mere om Årsregnskabsloven i Indsigt i Årsregnskabsloven, som fortæller om gældende lov, den seneste udvikling i praksis og om EY’s erfaringer.

  EY tilbyder blandt andet:

  • Verifikation af sustainability-rapporter
  • Rådgivning om rapporteringsstandarder, fx Global Reporting Initiative (GRI), Integreret rapportering (IR) og CDP-rapportering
  • Opfyldelse af lovkrav jf. Årsregnskabsloven §99a og b
  • Beregning af virksomheders samfundsmæssige bidrag (Total Value)
  • Rapportering efter GreenHouse Gas (GHG) Protokollen
  • Verifikation af lovpligtig rapportering vedr. elektrisk og elektronisk skrot (WEEE)
  • Verifikation af lovpligtig rapportering vedr. tilsætning af biobrændstof til benzin og diesel.
    
 • Menneskerettigheder og ansvarlig leverandørstyring

  Hvordan håndterer din virksomhed sustainability-udfordringer i leverandørkæden?

  Der er et voksende fokus på virksomheders ansvar for at respektere menneskerettigheder i deres egen forretning, leverandørkæde og værdikæde bredere set. I Danmark er der med opdelingen af menneskerettigheder og sociale forhold og medarbejderforhold, jf. rapporterigskravene for samfundansvar i Årsregnskabsloven §99a, kommet øget fokus på virksomheders arbejde med menneskerettigheder, som går bredere end medarbejderforhold internt i virksomheden. Endvidere har en række lande implementeret særskilte rapporteringskrav relateret til menneskerettigheder, såsom UK Modern Slavery Act i England og Duty of Vigilance law i Frankring.  

  Identifikation af risici

  De største risici forbundet med menneskerettigheder findes ofte i virksomheders leverandørkæder. EY kan hjælpe din virksomhed med at identificere risici for negativ indvirkning på menneskerettigheder i hele jeres værdikæde. Vi kan assistere med at udvikle politikker for menneskerettigheder, implementere due diligence-processer for både at monitorere og adressere risici løbende, samt udvikle passende klagemekanismer for at adressere eventuelle brud.

  Endvidere kan vi hjælpe med at udvikle strukturerede og risikobaserede systemer og processer for ansvarlig leverandørstyring, samt assistere med audits af leverandører.

  EY tilbyder blandt andet:

  • Udarbejdelse af Code of Conducts for leverandører
  • Audits af leverandører
  • Udvikling af due diligence-processer
  • Udarbejdelse af UK Modern Slavery Act Statement
  • Identifikation af risici i leverandørkæden, herunder risici for negativ påvirkning på menneskerettigheder
  • Implementering af UN Guiding Principles for Business and Human Rights og due diligence-processer for menneskerettigheder
  • MasterClass i UN Guiding Principles on Businesss and Human Rights
  • Assistance med kommunikation og rapportering om menneskerettigheder
    
 • Miljø og klima

  Rapporterer din virksomhed om klima og miljø i henhold til internationale standarder?

  Miljø og klima har været omtalte emner i mange år, og flere virksomheder dokumenterer nu mere systematisk deres arbejde inden for disse områder. I takt med stigende investorkrav, er rapportering om miljø- og klimarisici samt håndtering heraf blevet mere omfattende, og læsere af sustainability-rapportering forventer, at rapporteringen er i overensstemmelse med anerkendte standarder såsom Greenhouse Gas Protokollen, GRI osv. At rapportere i overensstemmelse med standarder gør det blandt andet muligt for investorer at sammenligne virksomheder.

  EY kan hjælpe din virksomhed med at udvikle din klima- og miljørapportering, så den følger anerkendte standarder og bliver lettere at kommunikere. Heriblandt kan EY også hjælpe din virksomhed med at udvikle konkrete regnskabspraksis for måling af miljø- og klima-KPI’er, så din virksomhed indsamler data korrekt.

  EY tilbyder blandt andet:

  • Rådgivning om Greenhouse Gas (GHG) Protokollen, GRI miljøindikatorer osv.
  • Assistance med CDP-rapportering inkl. forbedring af score
  • Rådgivning om udarbejdelse af miljø- og CO2-regnskaber i henhold til anerkendte standarder
  • Rådgivning om udarbejdelse af miljønøgletal samt science-based targets
  • Verifikation vedr. elektrisk og elektronisk skrot (WEEE)
  • Verifikation vedr. tilsætning af biobrændstof til benzin og diesel
  • Udarbejdelse af risikoanalyser og due diligence-processer
    

Kontakt os