21 apr. 2023
ESMA's prioriteter for regnskabskontrol 2021

ESMA's prioriteter for regnskabskontrol 2021

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

21 apr. 2023
Relaterede emner Assurance IFRS

Regnskabskontrollen 2021 fokuserer især på COVID-19 og klimarelaterede oplysninger.

ESMA vil sammen med de nationale tilsynsmyndigheder (Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet) være særligt opmærksomme på nedenstående områder i forbindelse med regnskabskontrollen af 2021 årsrapporter. Derudover vil der fortsat være fokus på væsentlige forhold i de udvalgte årsrapporter.

Foruden ESMA's vigtigste prioriteter (Common Enforcement Priorities – CEP) ved kontrollen af 2021 årsrapporter, udarbejdet efter IFRS nedenfor, kan de nationale tilsynsmyndigheder selvstændigt fastsætte yderligere prioriteter.

  • Virksomhedernes vurdering af – og gennemsigtighed i forbindelse med rapportering af – de langsigtede virkninger af COVID-19-pandemien og genopretningsfasen.
  • Sammenhængen mellem oplysninger præsenteret i IFRS-årsregnskabet og de ikke-finansielle oplysninger om klimarelaterede spørgsmål, klimarisici samt omtalen af de væsentligste vurderinger og usikkerheder vedrørende klimarisici, under hensyntagen til vurderingen af væsentlighed.
  • I relation til primært finansielle virksomheder: Øget gennemsigtighed med hensyn til måling af forventet kredittab – navnlig i de tilfælde, hvor ledelsen har foretaget væsentlige justeringer til de beregnede kredittab (såkaldt Management overlays) – væsentlige ændringer i kreditrisikoen, fremadskuende oplysninger, ændringer i nedskrivninger til tab, kreditrisikoeksponeringer og sikkerhedsstillelse samt hvordan klimarelaterede risici påvirker målingen af forventet kredittab.

Prioriteter i forbindelse med ikke-finansielle oplysninger/opgørelser

  • COVID-19's indvirkning på bæredygtighedsrelaterede mål og ikke-finansielle nøgleindikatorer samt oplysninger om eventuelle strukturelle ændringer.
  • Oplysninger om klimarelaterede politikker og resultaterne heraf. ESMA henviser til EU Kommissionens ikke bindende Guidelines on reporting climate-related information, der bygger på principperne og anbefalingerne i Task-Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), herunder på Double-materiality konceptet, hvor virksomheder anbefales at give oplysninger, herunder finansielle oplysninger, dels om virksomhedernes påvirkning af klimaet og dels af klimasituationens påvirkning af virksomhedens værdiskabelse.

Virksomhederne bliver desuden mindet om deres ansvar for at implementere de nødvendige forberedelser, så de kan opfylde oplysningsforpligtelserne i henhold til artikel 8 i EU's taksonomiforordning i forbindelse med taksonomitilpasningen af de økonomiske aktiviteter, virksomheden udfører. Taksonomiforordningen træder i kraft den 1. januar 2022.

Alternative resultatmål (APM'er)

Med hensyn til APM'er understreges det, at ESMA forventer, at udstederne udviser forsigtighed, når de justerer tal i regnskabet, sætter overskrift på eller opretter nye APM'er som følge af covid-19.

Andre forhold

ESMA minder om, at alle finansielle rapporter fra og med regnskabsåret 2021 skal udarbejdes i overensstemmelse med det fælleseuropæiske, elektroniske format ESEF (European Single Electronic Format).

Læs mere om ESMA CEP

Sammendrag

ESMA's enforcement priorities 2021 fokuserer særligt på COVID-19 og klimaforhold, men omfatter også måling af kredittab (primært finansielle virksomheder) samt rapportering efter taksonomiforordningen.

Om denne artikel

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

Related topics Assurance IFRS