9 jun. 2021
Empty warehouse

Lønkompensation – Væsentlig lempelse af hjemsendelseskriteriet

Af Kaj Glochau

Partner, statsaut. revisor

Rådgivning i øjenhøjde - med en kommerciel og pragmatisk tilgang.

9 jun. 2021
Relaterede emner Assurance COVID-19

Hvad gør virksomheder, der ikke har søgt lønkompensation, fordi de ifølge Erhvervsstyrelsens oprindelige tolkning ikke opfyldte kriterierne?

Dagen efter at Danmark blev lukket ned i foråret 2020, blev der vedtaget gennemgribende ændringer i epidemiloven, hvilket bl.a. indebar, at statens fulde erstatningspligt - netop for tab i sådanne situationer - blev ophævet. Umiddelbart efter, blev der etableret en række hjælpepakker, herunder en lønkompensationsordning, som blev bekendtgjort den 25. marts 2020 i bekendtgørelse nr. 267.

Hjemsendelseskriteriet i teorien

For at en virksomhed kunne gøre brug af kompensationsordningen, som delvist kompenserede virksomhedens lønudgifter, var der en række betingelser, som skulle være opfyldt, herunder at virksomheden stod ”overfor at skulle varsle afskedigelser på minimum 30% eller mere end 50 af virksomhedens ansatte, grundet et forventet omsætningstab som en konsekvens af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19)”. Hvis virksomhederne således hjemsendte medarbejderne, i stedet for at afskedige medarbejderne, så kunne virksomhederne få kompensation.

Hjemsendelseskriteriet var således ”minimum 30 % eller mere end 50 af virksomhedens ansatte”, og det blev tolket derhen, at betingelsen skulle være opfyldt som et gennemsnit over kompensationsperioden.

Hjemsendelseskriteriet i praksis

Umiddelbart forekom det både simpelt og naturligt, men simpelt var det ikke, for hvordan skulle man beregne dette gennemsnit, når de forskellige medarbejdere havde forskellige kontraktlige arbejdsdage i kompensationsperioden? – og skulle medarbejdere som fx var syge, holdt ferie, på barsel, eller var på kursus, tælle med i hhv. nævneren og tælleren i brøken? – og skulle gennemsnittet være simpelt eller vægtet?

Selvom det ikke var simpelt at beregne, fastholdt Erhvervsstyrelsen i en række svar, at virksomheden skulle opfylde kriteriet som et gennemsnit over kompensationsperioden og Erhvervsstyrelsen offentliggjorde da også Excel-modeller til beregning af gennemsnittet – og også for kompensationsansøgninger for 2020/21 gælder de samme regler.

Lempeligere fortolkning fra Erhvervsstyrelsen

I forbindelse med den væsentligt forsinkede slutafregning af lønkompensation for foråret/sommeren 2020 har Erhvervsstyrelsen imidlertid anlagt en uventet lempelig fortolkning af hjemsendelseskriteriet. Således anfører Erhvervsstyrelsen nu ”Du vil ikke miste retten til lønkompensation, hvis du falder under hjemsendelseskriteriet, fx fordi du har genindkaldt dine ansatte på arbejde i kompensationsperioden”

Med denne tolkning, hvorefter hjemsendelseskriteriet blot skal være opfyldt den første dag i kompensationsperioden, slipper både Erhvervsstyrelsen, virksomhederne og virksomhedernes rådgivere for at forholde sig til en lang række kompleksiteter i forbindelse med beregningen, og slutafregningens sagsbehandling bliver dermed lettet.

Slutafregning af lønkompensation for 2020/21

Det må forventes, at samme pragmatiske tilgang også vil gælde slutafregning af lønkompensation for 2020/21, men det må imidlertid anses for usikkert, idet Erhvervsstyrelsen i skrivende stund fortsat anfører i vejledningen, at hjemsendelseskriteriet skal opgøres som et gennemsnit over perioden.

Hvordan skal virksomhederne forholde sig til den nye lempelige fortolkning?

For de berørte virksomheder er det problematisk, at afgørende regler således fremstår som uklare. Det gælder for virksomheder som står overfor at skulle søge lønkompensation for 2020/21, og det gælder især for virksomheder, som ikke har søgt lønkompensation for foråret/sommeren 2020, fordi de havde beregnet, at de ikke kunne opfylde hjemsendelseskriteriet som et gennemsnit over perioden. Den sidste gruppe af virksomheder kunne således have fået lønkompensation hvis de havde søgt om det, og nu er ansøgningsfristen udløbet.

Problemstillingen er den samme for de virksomheder, som frivilligt har tilbagebetalt lønkompensationen, fordi de havde beregnet, at de ikke har opfyldt hjemsendelseskriteriet som et gennemsnit over perioden.

Det er vores vurdering, at de berørte virksomheder har gode muligheder for at kunne få tilladelse til at søge om kompensation, selvom fristen er udløbet – eller til at fortryde den frivillige tilbagebetaling – begrundet i den nu konstaterede væsentligt lempede tolkning af hjemsendelseskriteriet. Det forekommer helt evident, at disse virksomheder havde søgt, hvis de havde været bekendt med Erhvervsstyrelsens nu lempelige tolkning. 

Sammendrag

Virksomheder, der søgte lønkompensation for foråret/sommeren 2020, skulle opfylde det såkaldte hjemsendelseskriterie for at være berettiget til lønkompensation. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med slutafregningen anlagt en uventet lempelig tolkning heraf, og det er på den baggrund vores vurdering, at virksomheder, der ikke har søgt kompensation, fordi de ikke kunne opfylde den oprindelige tolkning, har gode muligheder for at kunne få tilladelse til at søge om kompensation, selvom fristen er udløbet.

Om denne artikel

Af Kaj Glochau

Partner, statsaut. revisor

Rådgivning i øjenhøjde - med en kommerciel og pragmatisk tilgang.

Related topics Assurance COVID-19