18 maj 2020
Lov om en ny kontrolpakke er vedtaget

Lov om en ny kontrolpakke er vedtaget

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

18 maj 2020
Relaterede emner Assurance

Folketinget har den 12. maj 2020 vedtaget en lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love.

Lovens overordnede formål er at give Erhvervsstyrelsen yderligere juridiske rammer til at kunne gribe hurtigere og mere effektivt ind over for økonomisk kriminalitet ved at styrke selskabs- og regnskabskontrollen og derigennem også understøtte Skatteforvaltningens indsats mod skatteunddragelse.

Som vi ser det

Efter EY's opfattelse er det umiddelbart svært at være uenig i det åbenbare behov for en skærpelse af Erhvervsstyrelsens og skattemyndighedernes kontrolmuligheder. En undersøgelse, offentliggjort i september 2019 udarbejdet på vegne af FSR – Danske Revisorer, viste bl.a. også, at 80 % af danskerne mener, at der er behov for mere kontrol med virksomhedernes skatte- og momsbetalinger. Næsten samme svar går en smule overraskende igen, når man i stedet spørger virksomhederne, hvor ca. 60 % af de økonomiansvarlige i danske virksomheder mener, at der er behov for mere kontrol.

Lovændringen kan umiddelbart betragtes som symptombehandling af de seneste mange års gennemførte administrative lempelser for virksomheder, herunder lempelser af revisionspligten, lancering af digitale selvbetjeningsløsninger og samtidige reduktioner af kontrolressourcer.

Der savnes endvidere i ændringsloven mere fokus på ledelsesansvar og en lovmæssig fastsættelse og præcisering af ledelsesansvaret i selskabsloven.

En anden iagttagelse er, at forebyggende kontroller bør prioriteres højere end efterfølgende kontroller. Hvis ændringsloven effektivt skal dæmme op for økonomisk kriminalitet, vil det være essentielt med indsatser, der effektivt afskærer folk, der bevidst anvender kapitalselskaber til sådanne formål.

Endeligt giver ændringsloven desværre ikke noget samlet billede af, hvad denne kontrolpakke koster. I bemærkninger til lovforslaget nævnes, at finansieringen af kontrolpakken er indarbejdet i finanslovforslaget 2020. Det synes indlysende, at en sådan indsats vil kræve væsentlige it-mæssige ressourcer og yderligere ansættelser, medmindre man samtidig lemper kontrollen på andre områder. 

Tværgående tiltag

Styrelsen får en klarere hjemmel til at kontrollere regnskabs- og selskabsforhold. Kontrollen skal omfatte både systematisk, fortrinsvis digital, forhåndskontrol af regnskabsindberetninger og selskabsanmeldelser og efterfølgende risiko- og databaseret kontrol af offentliggjorte årsrapporter og selskabsregistreringer. 

Der indføres hjemmel til at udføre kontrol på tværs af lovområder internt i Erhvervsstyrelsen og eksternt i samarbejde med andre myndigheder, fx Skattestyrelsen og Fødevarestyrelsen. Denne hjemmel skal skabe rammerne for, at Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en koordineret kontrol som hurtigere og mere effektivt kan gribe ind over for svindel og misbrug på flere områder.

Loven indeholder også hjemmel til, at styrelsen digitalt kan afvise indberetning af en årsrapport eller en selskabsanmeldelse i forbindelse med digital forhåndskontrol på regnskabs- og selskabsområderne. Dette skal forebygge, at nogen bevidst kan registrere eller indberette urigtige eller decideret ulovlige selskabs- eller regnskabsoplysninger.

Der gives hjemmel til offentliggørelse, når en undersøgelse, der har væsentlig offentlig interesse, iværksættes, eller når resultatet af en undersøgelse foreligger, herunder også at der eventuelt er foretaget politianmeldelse. 

Erhvervsstyrelsens selskabs- og regnskabskontrol

I henhold til loven skal Erhvervsstyrelsens kontrol på regnskabs- og selskabsområdet som hovedregel fremover bygge på princippet om data- og risikobaseret kontrol. Herudover skal kontrollen omfatte en systematisk digital forhåndskontrol ved indberetning af årsrapporter og digital kontrol ved anmeldelse af registreringsændringer samt en tilfældig stikprøvekontrol.

Med loven får Erhvervsstyrelsen en klar hjemmel til at foretage risikobaseret og dybdegående regnskabskontrol, hvor oplysninger i årsrapporter kan sammenholdes med en række andre oplysninger og dokumentation. Loven skal sikre en bedre og mere tidssvarende hjemmel for styrelsens kontrol. Samtidig får Erhvervsstyrelsen hjemmel til at trække årsrapporter tilbage, hvis der konstateres alvorlige fejl og mangler, som er udtryk for grov regnskabssvindel.

Erhvervsstyrelsen får desuden mulighed for at kræve oplysninger eller en redegørelse fra en virksomhed verificeret af en uafhængig tredjepart, fx af en revisor eller en advokat. Styrelsen får også mulighed for i særlige tilfælde at anvende ekstern bistand, fx i komplicerede regnskabskontrolsager.

Mulighed for tvangsopløsning, hvis ledelsen ignorer styrelsens krav

Erhvervsstyrelsen har hidtil haft mulighed for at udstede tvangsbøder, hvis virksomhederne ikke efterkommer styrelsens påbud om berigtigelse af ulovlige forhold eller undlader at give krævede oplysninger.

Nogle ledelser har imidlertid ignoreret sådanne krav. Det er navnlig problematisk i situationer, hvor ledelsen fx forsøger at skjule, at der er begået økonomisk kriminalitet. Der er derfor indført en styrket reaktionsmulighed, der skal bevirke, at virksomhederne faktisk indsender krævede oplysninger eller dokumentation. Erhvervsstyrelsen får således mulighed for at tvangsopløse virksomheder, som ikke følger styrelsens påbud om indsendelse af de krævede oplysninger eller dokumentation.

Oplysning om nettoomsætning ved indberetning af årsrapporten

Virksomheder, der anvender muligheden for at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen og dermed undlader at oplyse om nettoomsætningen i årsrapporten, jf. ÅRL § 32, skal fremover oplyse virksomhedens nettoomsætning, når de indberetter årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. Oplysningen om nettoomsætningen skal anvendes til kontrol af, hvorvidt virksomhederne aflægger årsrapport efter den korrekte regnskabsklasse, samt om de opfylder kriterierne for fravalg af revision. Oplysningen behandles fortroligt og er undtaget fra aktindsigt.

Styrket kontrol imod anvendelse af stråmænd, falske identiteter og fiktive adresser

Der er indført krav om, at personer, der i virksomheder registreres som ledelsesmedlemmer, reelt skal udføre de lovkrævede ledelsesfunktioner i henhold til selskabsloven, og at Erhvervsstyrelsen får mulighed til at føre kontrol hermed og afvise registrering eller afregistrering i tvivlstilfælde.

Erhvervsstyrelsen har ligeledes fået hjemmel til at udføre kontrol af identiteten af personer, der skal registreres i tilknytning til en virksomhed, herunder stille krav om fysisk fremmøde, og hjemmel til at afvise at registrere eller afregistrere en person, hvis der efter kontrollen fortsat er tvivl om dennes identitet.  

Der gives ligeledes hjemmel til at kræve verifikation af en anmelders identitet, herunder mulighed for at kræve fysisk fremmøde. Er der herefter fortsat tvivl om anmelderens identitet, kan Erhvervsstyrelsen afvise at registrere det anmeldte forhold. 

Herudover får Erhvervsstyrelsen hjemmel til at foretage kontroller direkte på virksomheders hjemstedsadresser for at sikre, at virksomheden kan kontaktes på adressen, ligesom der gives hjemmel til kontrol af personers bopælsadresse.

Styrket tilsyn med godkendte revisorer

Erhvervsstyrelsen har ikke hidtil haft mulighed for at gribe ind over for revisorers overtrædelse af hvidvaskloven eller rådgivning af klienter i strid med hvidvaskloven.

Revisorlovens anvendelsesområde bliver derfor udvidet, så Erhvervsstyrelsen kan iværksætte undersøgelser af revisorers eller en revisionsvirksomheds tilsidesættelse af forpligtelser efter hvidvaskloven, fx om kundekendskabsprocedurer eller om undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt, uanset om det er i tilknytning til en erklæringsopgave eller ikke.

Styrelsen vil ligeledes kunne iværksætte undersøgelser vedrørende de pågældendes rådgivning af kunder om disses forpligtelser efter hvidvaskloven. Det gøres også muligt at indbringe en revisionsvirksomhed eller en revisor for Revisornævnet for disses tilsidesættelse af revisionsvirksomhedens henholdsvis revisorens forpligtelser efter hvidvaskloven, eller for rådgivning af kunder i strid med disses forpligtelser efter hvidvaskloven. 

Revisornævnet ville kunne fastsætte en disciplinær sanktion i de tilfælde, hvor nævnet finder det godtgjort, at den indklagede revisionsvirksomhed eller revisor har tilsidesat en forpligtelse efter hvidvaskloven eller rådgivet en kunde i strid med kundens forpligtelser efter hvidvaskloven. De sanktioner, som Revisornævnet kan pålægge ved behandlingen af en klage for tilsidesættelse af hvidvaskloven, er advarsel, bøde, betinget frakendelse, forbud og fratagelse af revisors godkendelse.

Den gældende forældelsesfrist på 5 år for indbringelse af sager for Revisornævnet har vist sig at give udfordringer i de større og komplicerede kontrolsager, i de tilfælde hvor Erhvervsstyrelsen igangsætter en undersøgelse på et tidspunkt, der ligger tæt på udløbet af forældelsesfristen på 5 år. Derfor ændres forældelsesfristen i revisorloven, så forældelsesfristen afbrydes, indtil Erhvervsstyrelsen har afsluttet sin undersøgelse og taget stilling til indgivelse af en klage til Revisornævnet.

Desuden skal navnet på den indklagede revisor offentliggøres i alle fældende afgørelser fra Revisornævnet. Der vil fortsat ske en anonymisering af andre personers identitet, som måtte være nævnt i kendelsen. Undtaget fra offentliggørelse af identitet er dog kendelser, hvor offentliggørelse af den fysiske persons identitet vil være en alvorlig trussel mod de finansielle markeders stabilitet, en igangværende strafferetlig efterforskning, eller hvor offentliggørelse vil forvolde uforholdsmæssig stor skade for den pågældende. 

Revisorer får også fremover pligt til at orientere kunder om fældende kendelser fra Revisornævnet.

Mulighed for registrering af andre grunddata for at kunne bruge nye teknologiske løsninger

Den nuværende hjemmel i CVR-lovens § 11, stk. 4, præciseres til også at omfatte mulighed for registrering af andre grunddata for at kunne bruge nye teknologiske løsninger. 

Dermed bliver det muligt at fastsætte bestemmelser om registrering af andre grunddata for at kunne bruge nye teknologiske løsninger, som fx regler for en registrering af en eller flere repræsentanter for en frivillig forening. Dermed får frivillige foreninger mulighed for at foretage en frivillig registrering af en eller flere repræsentanter, der kan tegne foreningen, så de frivillige foreninger nemmere kan tilslutte sig det nye NemLog-in.

Som konsekvens heraf vil det også i CVR-loven blive præciseret, at personoplysninger om repræsentanter offentliggøres og opdateres i Det Centrale Virksomhedsregister på samme vis som personoplysninger om fuldt ansvarlige deltagere, ejere og ledelsesmedlemmer.

Ikrafttræden

Ændringerne til årsregnskabsloven og revisorloven træder i kraft med virkning den 1. juli 2020, mens ændringerne i selskabsloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder med en enkelt undtagelse træder i kraft den 1. januar 2021. Tidspunktet for ikrafttrædelse af ændringen af CVR-loven vedrørende frivillige foreninger fastsættes ved bekendtgørelse.

Læs ændringsloven her.

 

Sammendrag

Folketinget har den 12. maj 2020 vedtaget en lovændring, der giver Erhvervsstyrelsen yderligere juridiske rammer til at kunne gribe hurtigere og mere effektivt ind over for økonomisk kriminalitet ved at styrke selskabs- og regnskabskontrollen og derigennem også understøtte Skatteforvaltningens indsats mod skatteunddragelse. Som et led i den styrkede kontrol får Erhvervsstyrelsen blandt andet lettere adgang til at tvangsopløse virksomheder, som ignorerer styrelsens krav. Herudover skal mindre virksomheder, der kan undlade at oplyse om nettoomsætningen i deres årsrapport, fremover skal oplyse nettoomsætningen til styrelsen i forbindelse med indberetning af årsrapporten.

Om denne artikel

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

Related topics Assurance