25 mar. 2020
Nasdaq offentliggør nye nordiske regler for udstedere af aktier

Nasdaq offentliggør nye nordiske regler for udstedere af aktier

Af Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

25 mar. 2020
Relaterede emner Assurance

Nasdaq Copenhagen har i samarbejde med de øvrige nordiske Nasdaq-børser udsendt et fælles nordisk regelsæt for udstedere af aktier.

Reglerne erstatter det tidligere udsendte regelsæt for Nasdaq Copenhagen pr. 1. juli 2019 og træder i kraft den 1. maj 2020.

Der ikke tale om væsentlige ændringer til det gældende regelsæt. Der er primært tale om en kodificering af gældende praksis eller en præcisering af de eksisterende regler.

Krav til bestyrelsen og direktionen

I de gældende regler skal bestyrelsen være sammensat, så den afspejler de kompetencer og erfaringer, som er krævet for at lede virksomheden. Det samme gælder for direktionen. Fortolkningen af, hvad der er krævet for at opfylde disse krav, har varieret på de nordiske børser.

For at ensrette kravene mellem de nordiske børser er kravene ændret, så bestyrelsen og direktionen skal kende virksomheden, dens interne rapportering osv. Det anses for opfyldt, når personerne har været aktive på deres poster i mindst 3 måneder, før aktierne optages til handel, og hvis de har deltaget i udarbejdelsen af minimum en finansiel rapport (års- eller delårsrapport). Derudover bliver det fremover et krav, at både bestyrelsen og direktionen skal deltage i et seminar, som udbydes af Nasdaq.

Ud over kravet til deltagelse i et seminar, er det fra et dansk synspunkt den overordnede vurdering, at reglerne i praksis er de samme som før, selvom formuleringen af reglerne er ændret.

Vejledning om oplysning om intern viden

I de gældende regler er afsnittet om intern viden efterfulgt af et vejledningsafsnit for at forklare, hvordan børsen fortolker kravet. Vejledningsafsnittet var ensrettet over de nordiske markeder og blev ikke ændret som følge af markedsmisbrugsforordningen, der trådte i kraft den 3. juli 2016. Siden da har ESMA udstedt yderligere vejledning, ligesom lokale myndigheder har udstedt forskellig vejledning for de separate markeder. For at sikre at behovet for vejledning blandt interessenter er tilstrækkeligt, er det besluttet at fjerne afsnittet i de nye regler for udstedere af aktier.

For at erstatte dette har Nasdaq Copenhagen udviklet et separat og mere fleksibelt dokument, som indeholder vejledning på dette område.

Finansielle rapporter

Efter de gældende regler skal finansielle rapporter offentliggøres hurtigst muligt efter færdiggørelsen, men ikke senere end 3 måneder efter balancedagen for årsrapporter og ikke senere end 2 måneder efter balancedagen for delårsrapporter.

Den største ændring til de gældende krav er en forlængelse af fristerne, så de er tilpasset fristerne i kapitalmarkedsloven samt indberetningsfristerne til Erhvervsstyrelsen, dvs. 4 måneder efter balancedagen for årsrapporter og 3 måneder efter balancedagen for delårsrapporter.

For finansielle rapporter er det desuden nu præciseret, at virksomheden er forpligtet til at offentliggøre en årsrapport og en halvårsrapport, mens kvartals- eller delårsrapporter er frivillige.

Ud over ovenstående ændringer er kapitlet om specifikke optagelsesbetingelser for "aquisition companies" blevet slettet. Reglerne er aldrig blevet anvendt.

Du kan finde det nye regelsæt samt en oversigt over alle ændringerne her.

Sammendrag

Nasdaq Copenhagen har i samarbejde med de øvrige nordiske Nasdaq-børser udsendt et fælles nordisk regelsæt for udstedere af aktier. Der er primært tale om en kodificering af gældende praksis eller en præcisering af de eksisterende regler. De nye regler træder i kraft 1. maj 2020.

Om denne artikel

Af Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

Related topics Assurance