16 mar. 2023
Reperatører tjekker el oppe i elmast

Nyt rapporteringskrav om selskabsskatteoplysninger er på vej

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

16 mar. 2023
Relaterede emner Assurance

Fremadrettet skal en række store virksomheder årligt offentliggøre en såkaldt land-for-land-rapportering med selskabsskatteoplysninger. 

Opsummering
 • Erhvervsstyrelsen har sendt et lovudkast i høring, som forventes at få virkning for regnskabsår, der begynder den 22. juni 2024 eller senere.
 • Land-for-land-rapporteringen skal indeholde oplysninger om virksomhedens skatteforhold specificeret på aktiviteter i de enkelte lande.
 • Rapporteringen offentliggøres og skal indberettes særskilt til Erhvervsstyrelsen senest 12 måneder efter afslutningen af regnskabsåret.

Formålet med de nye regler er at skabe gennemsigtighed om virksomheders skattepraksis, herunder i hvilke lande virksomhederne har deres indtjening, og i hvilke lande de har betalt skat.

De omfattede virksomheder

De virksomheder, som opfattes af de nye regler, er i hovedtræk følgende:

 • Modervirksomheder, der aflægger koncernregnskab, og hvor koncernens nettoomsætning overskrider 5,6 mia. kr. årligt i to på hinanden følgende år
 • Virksomheder, der ikke indgår i en koncern, men hvor virksomhedens nettoomsætning overskrider 5,6 mia. kr. årligt i to på hinanden følgende år
 • Store og mellemstore dattervirksomheder, hvis øverste modervirksomhed er hjemmehørende uden for EU/EØS, og hvor den øverste koncerns samlede nettoomsætning overskrider 5,6 mia. kr. årligt i to på hinanden følgende år
 • Visse filialer af udenlandske virksomheder, der er hjemmehørende uden for EU/EØS.

Hvis en virksomhed udelukkende er etableret eller har erhvervsaktiviteter i Danmark, vil den ikke blive omfattet af de nye regler.

De krævede oplysninger

Kravene til land-for-land-rapporteringens oplysninger om virksomhedernes skatteforhold er ifølge det nuværende lovudkast følgende:

 1. En kort beskrivelse af aktiviteten.
 2. Antal beskæftigede opgjort som heltidsbeskæftigede.
 3. Indtægter inkl. transaktioner med nærtstående parter.
 4. Resultat før skat.
 5. Beregnet betalbar indkomstskat for det regnskabsår, rapporten vedrører.
 6. Betalt indkomstskat i det regnskabsår, rapporten vedrører.
 7. Akkumuleret overskud.

De enkelte oplysninger skal gives separat for aktiviteter i hvert land inden for EU og for aktiviteter i lande, der er optaget på en EU-liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Oplysninger om øvrige aktiviteter uden for EU kan gives samlet. 

Indberetning og påtegning på rapporteringen

Skattelovgivningen indeholder et tilsvarende krav om, at visse store virksomheder med aktiviteter i EU/EØS skal indgive en land-for-land-rapportering til skattemyndighederne. Det nye i lovforslaget er i forhold til skattelovgivningen bl.a., at rapporten om indkomstskatteoplysninger med lovforslaget fremover bliver offentligt tilgængelig. 

Den kommende lovændring bliver indarbejdet i årsregnskabsloven, men selve rapporteringen skal ikke indgå som en integreret del af årsrapporten. Derimod skal rapporteringen offentliggøres og indberettes særskilt til Erhvervsstyrelsen. Indberetning skal være foretaget senest 12 måneder efter afslutningen af det regnskabsår, som rapporten vedrører.  

Der stilles i lovforslaget en række formelle krav til indhold og offentliggørelse af rapporten, ligesom det bliver et krav, at revisionspåtegningen på et årsregnskab og eventuelt koncernregnskab for en virksomhed i regnskabsklasse C og D skal indeholde en udtalelse om, hvorvidt virksomheden for det foregående regnskabsår var forpligtet til at udarbejde en rapport om indkomstskatteoplysninger og i bekræftende fald, om rapporten er offentliggjort. 

Lovforslaget fremsættes i april 2023

Lovforslaget forventes fremsat i april 2023 og forventes at træde i kraft den 22. juni 2023 med virkning for regnskabsår, der begynder den 22. juni 2024 eller senere. For virksomheder, der aflægger årsrapport efter kalenderåret, gælder de nye krav dermed for regnskabsåret 2025, og disse virksomheder skal dermed indberette deres første land-for-land-rapportering til Erhvervsstyrelsen senest den 31. december 2026.

Høringsfristen for lovforslaget er netop udløbet den 16. marts 2023, men lovudkastet kan fortsat ses i sin fulde længde på høringsportalen.

Sammendrag

Fremadrettet skal en række store virksomheder og filialer årligt offentliggøre en såkaldt land-for-land-rapportering med selskabsskatteoplysninger. Land-for-land-rapporteringen skal indeholde oplysninger om virksomhedens skatteforhold specificeret på aktiviteter i de enkelte lande. Formålet med de nye regler er at skabe gennemsigtighed om virksomheders skattepraksis, herunder i hvilke lande virksomhederne har deres indtjening, og i hvilke lande de har betalt skat. Erhvervsstyrelsen har sendt et lovudkast i høring, som forventes at få virkning for regnskabsår, der begynder den 22. juni 2024 eller senere.

Om denne artikel

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

Related topics Assurance