4 feb. 2022
Foto af Nytårskur med bæredygtighed på dagsordenen

Nytårskur med bæredygtighed på dagsordenen

Forfattere
Torben Bender

EY Danmark, Bestyrelsesformand og partner

Bestyrelsesformand og partner i EY i Danmark. Erfaren revisor og rådgiver. Cykelentusiast.

Søren Skov Larsen

EY Danmark, Partner, Assurance

Ledende revisor og rådgiver med mere end 25 års erfaring. Stærke ledelsesmæssige kompetencer, vellidt og omgængelig. Stor international erfaring.

Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

Hans From

Tax Director, EY Danmark

20 års erfaring indenfor skatteområdet både som del af Skatteministeriet, som del af Skattestyrelsen og nu som rådgiver. Det giver en unik indsigt der bruges til at skabe fælles forståelse.

4 feb. 2022

EY Center for Board Matters Nytårskur blev igen i år afholdt virtuelt. Læs de vigtigste pointer fra oplægsholderne

Opsummering: 
  • EY Center for Board Matters årlige nytårskur var igen i år virtuelt.
  • Bæredygtighed prægede flere af indlæggene, blandt andet hos Bo Øksnebjerg, der fortalte, at bestyrelsen har en væsentlig rolle ift. sustainability.
  • Blandt de andre oplægsholdere var Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea, samt Bo Foged fra ATP

Bæredygtighed var det overordnede tema ved EY Center for Board Matters årlige nytårskur. De flere end 300 tilmeldte kunne i første halvdel af programmet se oplæg fra Bo Øksnebjerg, generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden, Bo Foged, Group CEO i ATP, og Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea. 

I anden halvdel af den virtuelle nytårskur kom EY’s Hans From og Søren Kok Olsen med hver deres input til den årlige regulatoriske brush-up med relevans for den kommende regnskabssæson.

Læs korte uddrag fra alle indlæg i denne artikel og se optagelsen af nytårskuren her og slides her

Bæredygtighed er ikke en skønhedskonkurrence
Bo Foged
Group CEO i ATP

Den bæredygtige bestyrelse

”Bæredygtighed i forretningen og forretning i bæredygtighed” var overskriften på oplægget fra Bo Øksnebjerg, generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden. Her kom han bl.a. ind på, hvordan bestyrelsen kan påvirke sustainability-dagsordenen.

Bo Øksnebjerg slog indledningsvist fast, at situationen er alvorlig. Der skal handles nu, og her har virksomhederne – og herunder også bestyrelserne – et stort ansvar.

Det er værd at bemærke, fortalte generalsekretæren, at bæredygtighed for det meste er en forretningsmæssig god idé. Der ligger nogle store muligheder i at være proaktivt grønne. Og omvendt er det at skyde sig selv i foden, hvis man ikke hopper med på sustainability-bølgen, der ruller.

Bæredygtighed er ikke facade

Bo Foged, Group CEO i ATP, havde tre hovedpunkter i sit oplæg ”Fremtidig strategi med bæredygtige afkast og grønne investeringer”: Udviklingstendenser, bæredygtige investeringer samt forretningsmæssige muligheder og risici.

Omkring tendenser kom han blandt andet ind på, hvor positivt det er, at virksomheder viser commitment omkring bæredygtighed. Derudover blev tiltagende regulering, herunder EU’s Taksonomiforordning og disclosureforordningen, og grønne præmier berørt.

”Hvordan integreres bæredygtighed i værdiskabelsen?” lød det fra Bo Foged, da han fortalte om næste punkt. Her kom han ind på, hvordan ATP prioriterer deres indsatser, og hvordan de påvirker omverdenen.

Blandt andet har ATP en række CSR-indsatser og -mål, og derudover øger ATP beholdningen af grønne obligationer.

”Bæredygtighed er ikke en skønhedskonkurrence,” sagde Bo Foged og viste, hvordan det er muligt at skabe bedre afkast og samtidig gøre en reel klimaforskel.

Da muligheder og risici blev taget op, kom han ind på flere punkter, ledelsen bør overveje. Bl.a. kompetencer i virksomheden, integration af bæredygtighed i værdikæden og sustainability som faktor for aflønning.

Økonomien post COVID-19

Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea, gjorde deltagerne klogere på den globale økonomiske ’reboot’ efter pandemien og udsigterne for 2022 og frem.

Her kom han blandt andet ind på, at 2021 blev et stærkt år drevet af en ekspansiv økonomisk politik. Danmark er ude af krisen, og målt på BNP, inflation, arbejdsløshed og offentlig gæld ligger alle nordiske lande i top 5. Den økonomiske politik vil fortsat understøtte væksten. Desuden er opsparingen høj i samfundet, og den grønne og digitale omstilling øger investeringerne. Men samtidig med at hverdagen normaliseres, er der en ny normal med mere hjemmearbejde end før pandemien.

Der er dog mangel på arbejdskraft og materialer, og lange leveringstider, høje priser på råvarer, transport og energi presser inflationen op. Høj inflation og et stærkt arbejdsmarked kan være en giftig cocktail, lød det fra Helge Pedersen.

Pengepolitikken går i normaliserings-mode. Det skaber usikkerhed på de finansielle markeder. Derudover udgør nye COVID-strenge, udbudsproblemer og geopolitik de største risici for prognosen, fortalte han.

Brush-up til regnskabssæsonen

Hans From, EY, fortalte om den seneste udvikling inden for Tax transparency, og hvor vi er på vej hen, herunder det nye EU-direktiv om offentlige Country-by-Country-Reporting (CbCR).

”Man kan lige så godt forberede sig nu til de nye åbenhedskrav herunder CbCR,” lød det blandt andet fra Hans From.

Åbenhed er hovedtendensen for de kommende trends på området. Her fremhævede Hans From blandt andet stigende rapporteringsforpligtigelser til skattemyndighederne, krav til tax transparency både fra offentligheden og fra investorerne, samt hvordan skat og åbenhed er blevet en del af indholdet i et selskabs ESG- og CSR-rapportering.

Han forklarede også, hvordan man som virksomhed kan og bør designe sin egen tax transparency-tilgang. Her kan blandt andet nævnes, at der anbefales en iterativ tilgang, hvor målene for tilgangen skal ses i sammenhæng med den overordnede forretningsstrategi, at stakeholders identificeres, og at processere efterprøves og overvåges.

Søren Kok Olsen, EY, kom med en opdatering på seneste nyt vedrørende regnskabsregulering, børsforhold, god selskabsledelse og andre aktuelle temaer af relevans for regnskabsaflæggelsen og bestyrelsens arbejde. Han indledte sit oplæg med at fortælle, at der Ikke er noget væsentligt nyt på IFRS-fronten, men at der er en række væsentlige forhold vedr. årsrapporten og corporate governance, som skal overvejes.

I oplægget kom han ind på blandt ESMA’s fokusområder for regnskabskontrollen, hvor vigtige emner blandt andet er COVID-19’s og klimaagendaens betydning for såvel den finansielle som den ikke-finansielle del af årsrapporten. Konsekvenser, som potentielt bør reflekteres i årsrapporten, er COVID-19-effekten på bl.a. forretningsmodellen, skøn og estimater samt CSR-rapportering og de finansielle og ikke-finansielle effekter af klimapåvirkninger og af politiske og virksomhedsspecifikke klimamål. ESMA har derudover stort fokus på den røde tråd og sammenhæng i årsrapportens enkelte dele – den såkaldte interconnectivity – fx. i forhold til COVID-19 og klimarelaterede konsekvenser mv.

Nye rapporteringskrav som fx EU’s Taksonomiforordning, ESEF og krav om redegørelse for dataetik blev også berørt, og det samme blev ny praksis for regnskabskontrol, hvor man vil opleve, at den formentlig vil blive mere dybdegående end tidligere.

Slutteligt blev der set ud i fremtiden med et særligt blik på tendenser i virksomhedernes eksterne rapporteringer. Her står vi – måske – over for en rapporteringsmæssig revolution blandt andet med nye obligatoriske europæiske ”regnskabs”- standarder på bæredygtighedsområdet, lød det fra Søren Kok Olsen, inden nytårskuren blev rundet af.

Sammendrag

EY Center for Board Matters årlige nytårskur var igen i år virtuelt. Flere end 300 deltog i webinaret, der bl.a. berørte dansk økonomi post COVID-19 samt bestyrelsens rolle, når det kommer til bæredygtighed. Derudover kom EY med to oplæg om, hvad man skal være opmærksom på i den kommende regnskabssæson.

Om denne artikel

Forfattere
Torben Bender

EY Danmark, Bestyrelsesformand og partner

Bestyrelsesformand og partner i EY i Danmark. Erfaren revisor og rådgiver. Cykelentusiast.

Søren Skov Larsen

EY Danmark, Partner, Assurance

Ledende revisor og rådgiver med mere end 25 års erfaring. Stærke ledelsesmæssige kompetencer, vellidt og omgængelig. Stor international erfaring.

Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

Hans From

Tax Director, EY Danmark

20 års erfaring indenfor skatteområdet både som del af Skatteministeriet, som del af Skattestyrelsen og nu som rådgiver. Det giver en unik indsigt der bruges til at skabe fælles forståelse.