22 nov. 2021
Redegørelse for dataetik i ledelsesberetningen

Redegørelse for dataetik i ledelsesberetningen

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

22 nov. 2021
Relaterede emner Assurance

Virksomheder i regnskabsklasse C stor og D skal fra og med regnskabsår, der begynder 1. januar 2021 eller senere, redegøre for deres politik for dataetik i ledelsesberetningen.

I modsætning til årsregnskaberne for 2020, hvor der trådte en række ændringer i kraft, er der for årsregnskaberne for 2021 kun ganske få ændringer. En af ændringerne er indførelsen af en redegørelse for dataetik jf. ÅRL § 99 d, som har til formål at skabe fokus på og øge gennemsigtigheden om virksomhedernes arbejde med dataetik.

Begrebet dataetik

Dataetik handler i bund og grund om en god praksis, når man indsamler, bruger og deler data. Det vedrører de etiske overvejelser, som en virksomhed må gøre sig i forbindelse med den øgede mængde data og anvendelse af nye teknologier, så behandlingen af data sker under hensyntagen til borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed og de grundlæggende samfundsmæssige værdier. Begrebet dataetik omfatter anvendelsen af alle former for data i virksomheden og er ikke begrænset til personfølsomme oplysninger (GDPR), ligesom dataetik handler om mere end at overholde den lovgivning, der gælder for databeskyttelse.

Følg eller forklar-princip

Kravet om redegørelse for dataetik er, ligesom redegørelse for samfundsansvar, bygget op om et såkaldt følg eller forklar-princip, og de omfattede virksomheder skal redegøre for én af følgende:

  1. Virksomhedens politik for dataetik, eller
  2. Baggrunden for, at virksomheden ikke har en politik for dataetik.

1) Virksomhedens politik for dataetik

De virksomheder, der har en politik for dataetik, og som skal redegøre herfor, skal beskrive indholdet af politikker for dataetik, hvilket skal forstås som virksomhedens interne retningslinjer og målsætninger, der beskriver, hvordan virksomheden arbejder med dataetik.

Loven indeholder ingen specifikke krav til denne redegørelse, da den skal tilpasses virksomhedens forhold, men redegørelsen kan bl.a. beskrive følgende:

  • Hvilke data virksomheden anvender, og hvordan de tilvejebringes.
  • Hvordan tredjeparter håndterer de data, som de behandler for virksomheden.
  • Hvordan og til hvilke formål, virksomheden anvender nye teknologier og de dataetiske overvejelser i denne forbindelse.
  • Hvordan virksomhedens medarbejdere trænes, testes og evalueres i dataetik.
  • Hvordan beslutninger om dataanvendelse og ny teknologi er forankret i organisationen, herunder hvordan der foretages evaluering af virksomhedens indsatser og politikker for dataetik.

Redegørelsen skal som udgangspunkt placeres som en del af virksomhedens ledelsesberetning. Virksomheden kan i stedet vælge at placere redegørelsen på virksomhedens hjemmeside efter samme regler, som gælder for redegørelse for samfundsansvar.

2) Baggrunden for, at virksomheden ikke har en politik for dataetik

De virksomheder, der ikke ønsker at have en politik for dataetik, eller som endnu ikke har udarbejdet en sådan, skal oplyse om baggrunden herfor i ledelsesberetningen. Det er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt, at virksomheden blot anfører, at den ikke har en politik for dataetik grundet virksomhedens størrelse eller branche. Virksomheden skal derimod mere konkret oplyse om baggrunden for, at den har valgt ikke at have en politik for dataetik.

Selvom de omfattede virksomheder selv kan beslutte, om de ønsker at have en politik for dataetik, skal de dog alligevel forholde sig til dataetik, da de aktivt skal tage stilling til valget eller fravalget af en politik og samtidig konkret skal begrunde et eventuelt fravalg.

Værktøjer til at arbejde med dataetik i praksis

Til brug for virksomhedernes arbejde med dataetik i praksis, har Rådet for Digital Sikkerhed udarbejdet en Vejledning om dataetisk redegørelse til årsrapporten. Vejledningen kan både bruges til virksomhedens arbejde med dataetik og til udformning af virksomhedens dataetiske politik, som skal ligge til grund for virksomhedens redegørelse for dataetik i ledelsesberetningen. Vejledningen indeholder i den forbindelse et eksempel på udformningen af en dataetisk politik.

Herudover har Dataetisk Råd udviklet et praktisk værktøj i form af en 5-trins-guide, som kan gøre arbejdet med dataetik lettere tilgængeligt. Værktøjets formål er at give inspiration til, hvordan virksomheden kan arbejde med dataetik, og hvilke spørgsmål den kan stille sig i forbindelse med dette arbejde. Dette kan bl.a. hjælpe virksomheden med at etablere dataetiske politikker og praksis i øvrigt.

Ønsker du mere indsigt?

Hvis du ønsker mere indsigt i dette nye krav om redegørelse for dataetik, kan du læse mere i vores publikation Indsigt i årsregnskabsloven i afsnit 6.6 Yderligere krav til ledelsesberetningen for regnskabsklasse C (stor), hvor vi har beskrevet kravene til redegørelsen i detaljer.

Herudover har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en vejledning om redegørelse for dataetik, som gennemgår dette nye lovkrav og giver en række eksempler på, hvilke emner en politik for dataetik kan indeholde. Vejledningen kan også findes bagerst i den elektroniske udgave af Indsigt i årsregnskabsloven.

Denne nyhed er en del af serien Indsigt i Indsigt, som er regnskabsnyheder med fokus på aktuelle regnskabsemner og praktiske problemstillinger, som er relevante for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Vi henviser til publikationen Indsigt i årsregnskabsloven for yderligere omtale af de enkelte emner. Vi samler artiklerne på vores side om Årsregnskabsloven under Indsigt i Indsigt.

Sammendrag

Virksomheder i regnskabsklasse C stor og D skal fra og med regnskabsår, der begynder 1. januar 2021 eller senere, redegøre for deres politik for dataetik i ledelsesberetningen. Kravet om redegørelse for dataetik er bygget op om et såkaldt følg eller forklar-princip, og de omfattede virksomheder skal redegøre for enten virksomhedens politik for dataetik eller baggrunden for, at virksomheden ikke har en politik for dataetik.

Om denne artikel

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

Related topics Assurance