13 dec. 2021
Regnskabsmæssige udfordringer som følge af COVID-19

Regnskabsmæssige udfordringer som følge af COVID-19

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

13 dec. 2021
Relaterede emner Assurance COVID-19

COVID-19 har haft en stor indvirkning på mange virksomheder, og fortsat i 2022 kan regnskabsaflæggelsen for 2021 være udfordret.

Opsummering: 
 • COVID-19 kan medføre et øget behov for nedskrivning af anlægs- som omsætningsaktiver, ligesom værdiansættelsen af aktiver til dagsværdi kan være udfordret.
 • I flere virksomheder end normalt vil der som følge af COVID-19 være overvejelser om, hvorvidt virksomheden kan betragtes som going concern eller ej.
 • COVID-19-udfordringer vedrører bl.a. også ledelsesberetningen, indregning af kompensationsbeløb og oplysningen om særlige poster.

Vi giver her et overblik over de mest centrale udfordringer afledt af COVID-19, som virksomhederne skal være opmærksomme på, når de udarbejder deres årsrapport for 2021. Det vedrører:

 • Værdiansættelse af aktiver
 • Going concern-overvejelser
 • Ledelsesberetning
 • Modtagne og tilbagebetalte kompensationsbeløb
 • Særlige poster
 • Indberetningsfristen for årsrapporten

Værdiansættelse af aktiver

Værdiansættelsen af virksomhedens aktiver kan være påvirket af COVID-19, og der kan være et øget behov for nedskrivning af såvel anlægs- som omsætningsaktiver. Det gælder bl.a. for tilgodehavender fra salg og igangværende arbejder, men også for fx goodwill, udviklingsprojekter og varebeholdninger. Ligeledes kan der for anlægsaktiver være behov for revurdering af restbrugstid og restværdier som følge af COVID-19.

Herudover kan værdiansættelsen af udskudte skatteaktiver blive påvirket, da sandsynligheden for en fremtidig udnyttelse af fremførbare skattemæssige underskud kan ændres væsentligt med COVID-19-pandemien. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der i årsregnskabet skal oplyses om de særlige forudsætninger, der ligger til grund for indregning og måling af skatteaktiver.

For aktiver, der måles til dagsværdi, vil der i en række tilfælde være større usikkerhed forbundet med værdiansættelsen, da de nuværende markedsforhold er præget af større usikkerhed og udsving. Af den årsag er det vigtigt at genoverveje de forudsætninger, der ligger til grund for værdiansættelsen til dagsværdi, ligesom usikkerheden i markedet også kan have en betydning for, hvilken værdiansættelsesmetode der er mest hensigtsmæssig at anvende. I den forbindelse er det centralt at være opmærksom på, at jo større usikkerhed, jo mere væsentligt er det i årsregnskabet at give yderligere oplysninger om værdiansættelsesmetoder og de centrale forudsætninger og anvendte input, der er lagt til grund for dagsværdimålingen.

Going concern-overvejelser

I flere virksomheder end normalt vil der som følge af COVID-19 være overvejelser om, hvorvidt virksomheden kan betragtes som going concern eller ej. Vurderingen af going concern vedrører i bund og grund virksomhedens likviditetsmæssige situation, og der skal ved hver regnskabsaflæggelse foretages en vurdering af, om virksomheden forventes at kunne fortsætte driften i minimum 12 måneder fra balancedagen. Perioden er dog ikke begrænset til de kommende 12 måneder, og vurderingen skal opdateres med alle tilgængelige informationer frem til godkendelsen af årsregnskabet.

Hvis forudsætningen om going concern vurderes opfyldt på tidspunktet for regnskabsaflæggelse, men der samtidig vurderes at være en væsentlig usikkerhed herom, aflægges regnskabet efter going concern, men der skal i en note (sædvanligvis note 1) til årsregnskabet og i ledelsesberetningen gives yderligere oplysninger om de væsentlige usikkerheder. Hvis forudsætningen om going concern ikke er opfyldt på tidspunktet for regnskabsaflæggelse, skal årsregnskabet udarbejdes efter realisationsprincippet, hvor aktiver og forpligtelser måles til de værdier, som de forventes at kunne realiseres til.

Ledelsesberetning

COVID-19-pandemiens indvirkning på virksomheden vil være et forhold, der typisk kræver omtale i virksomhedens ledelsesberetning, hvilket især kan være relevant under følgende afsnit i ledelsesberetningen:

 • Redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
 • Usikkerhed ved måling og indregning af visse aktiver og forpligtelser
 • Usædvanlige forhold
 • Begivenheder, som er indtruffet efter balancedagen
 • Virksomhedens forventede udvikling
 • Årets udvikling i forhold til tidligere udmeldte forventninger.

Modtagne og tilbagebetalte kompensationsbeløb

Som hovedregel skal COVID-19-kompensationer regnskabsmæssigt behandles på samme måde som offentlige tilskud, men der er visse særlige forhold at tage højde for, når der er tale om kompensationsbeløb fra statens hjælpepakker. Vi har behandlet emnet nærmere i den tidligere artikel Præsentation af modtagne og tilbagebetalte COVID-19-kompensationer.

For COVID-19-kompensationer gælder der det særlige, at disse er knyttet op på objektive kriterier, som betyder, at staten er forpligtet til at udbetale kompensationen, hvis de objektive kriterier er opfyldt. Virksomheden skal indregne kompensationsbeløbene i den periode, som tilskuddene vedrører, og det er derfor ikke afgørende for indregning, om der på balancedagen rent faktisk er modtaget et kompensationsbeløb, om der er opnået endelig godkendelse af ansøgningen, eller om der for den sags skyld er ansøgt om kompensation. Det er derimod afgørende, om betingelserne for at modtage tilskuddet vurderes opfyldt, og om det samtidig vurderes overvejende sandsynligt, at virksomheden også ansøger rettidigt om tilskuddet, hvis der ikke er ansøgt.

Der kan opstå en situation, hvor der på balancedagen ikke er udstedt en bekendtgørelse om nye eller forlængelse af eksisterende hjælpepakker, hvilket kan skabe tvivl om, i hvilken regnskabsperiode det offentlige tilskud skal indregnes. Det er EY's holdning, at virksomheden kan indregne forventet kompensation på balancedagen, som vedrører den pågældende periode, hvis det på balancedagen er så godt som sikkert, at virksomheden vil modtage den pågældende kompensation, og hvis bekendtgørelsen foreligger senest på regnskabsaflæggelsestidspunktet.

Særlige poster

Virksomheder skal i en note i årsregnskabet oplyse om størrelsen og arten af indtægts- og omkostningsposter, der er særlige på grund af deres art eller størrelse. Kompensationsbeløb fra hjælpepakkerne anses på grund af deres art som særlige poster, hvorfor virksomhederne skal oplyse om postens størrelse og art, medmindre der skulle være tale om et uvæsentligt beløb.

Herudover kan der som følge af COVID-19-pandemien forekomme andre særlige poster, fx nedskrivninger af aktiver eller nye indtægtsformer, som er atypiske for virksomheden, og som ikke forventes at være tilbagevendende.

Indberetningsfristen for årsrapporten

Både i 2020 og 2021 blev indberetningsfristen for kalenderårsregnskaber udskudt som følge af COVID-19. På nuværende tidspunkt er der ikke udsigt til, at 5-måneders-fristen forlænges for 2021-årsrapporterne. Dog fremsættes der i februar 2022 et lovforslag, som bl.a. lægger op til, at fristen for 2022-årsrapporterne og fremefter forlænges fra 5 til 6 måneder. Læs mere om lovforslaget i vores tidligere artikel Ændringer i dansk lovgivning på regnskabsområdet i 2022.

Ønsker du mere indsigt?

Hvis du ønsker mere indsigt i de regnskabsmæssige udfordringer som følge af COVID-19, kan du læse mere i vores publikation Indsigt i årsregnskabsloven i kapitel 44 Regnskabsmæssige udfordringer og konsekvenser som følge af COVID-19, som netop gennemgår disse forhold mere detaljeret.

Kapitlet behandler også en række forhold, som ikke er behandlet ovenfor, hvilket bl.a. omfatter vurdering af begivenheder efter balancedagen, dagsværdimåling, finansielle instrumenter, varebeholdninger, værdiforringelse af langfristede aktiver, tabsgivende kontrakter og leasing. 

Denne nyhed er en del af serien Indsigt i Indsigt, som er regnskabsnyheder med fokus på aktuelle regnskabsemner og praktiske problemstillinger, som er relevante for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Vi henviser til publikationen Indsigt i årsregnskabsloven for yderligere omtale af de enkelte emner. Vi samler artiklerne på vores side om Årsregnskabsloven under Indsigt i Indsigt.

Sammendrag

COVID-19-pandemien har haft en væsentlig indvirkning på mange virksomheder, og flere virksomheder vil fortsat i 2022 stå over for en række udfordringer ved udarbejdelse af årsrapporten for 2021. Vi giver her et overblik over de mest centrale udfordringer, som virksomhederne skal være opmærksom på. Det vedrører værdiansættelse af aktiver, going concern-overvejelser, ledelsesberetning, modtagne og tilbagebetalte kompensationsbeløb, særlige poster og indberetningsfristen for årsrapporten.

Om denne artikel

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

Related topics Assurance COVID-19