21 jan. 2022
Overblikswebinar 2022

Vær på forkant med udviklingen i og lovgivningen for dansk erhvervsliv

Forfattere
Kaj Glochau

Partner, statsaut. revisor

Rådgivning i øjenhøjde - med en kommerciel og pragmatisk tilgang.

Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

Bodil Hald Brabæk

Head of Data Privacy Law, Director, Law, EY Denmark

Omfattende erfaring inden for databeskyttelseslovgivning. Betroet rådgiver med fokus på både private og offentlige kunder. Søger værdifulde og pragmatiske løsninger. Passioneret foredragsholder.

Julie Gerdes

Head of Employment & Labor Law, EY Law, EY Danmark

Specialist i ansættelses-, arbejdsret og persondataret. Kompetent rådgiver med et stort drive, og som hjælper både virksomheder og organisationer. Ofte benyttet foredragsholder og fast klummeskribent.

Jesper Due Sørensen

Partner, Consulting, EY Danmark

Rådgiver kunder om risikostyring på flere områder herunder: Leverandørstyring, cybersikkerhed, informationssikkerhed, softwarelicenser tredjeparts rapportering m.v.

Jonas H. Halldin

Nordic Cyber Market Lead, Partner, EY Danmark

Cybersikkerhedsekspert med mere end 20 års erfaring. Ægtemand, far til tre døtre. Spiller golf og dyrker multisport.

21 jan. 2022

Highlights og vigtigste pointer fra EY’s overblikswebinar 2022.

De seneste mange år har EY afholdt sine traditionelle overbliksseminarer i en række danske byer. Igen i år var de dog konverteret til ét fælles overblikswebinar for bl.a. virksomhedsejere og -ledere, økonomi- og regnskabschefer og controllere.

Webinarets indhold var farvet af COVID-19-pandemien, som i den grad har påvirket dansk erhvervsliv gennem de seneste næsten to år. Nogle brancher er mærket af pandemien i meget alvorlig grad, men dansk erhvervsliv har overordnet klaret sig ganske fornuftigt.

Se alle slides fra webinaret (pdf)

Læs alle indlæg i denne artikel eller klik dig videre til de emner, der interesserer dig, her:

Det er sværere at slå en økonomi i balance ud af kurs
Lars Rohde
Nationalbankdirektør

Hvorfor har dansk økonomi klaret sig godt?

Nationalbankdirektør Lars Rohde indledte webinaret med sit bud på, hvorfor dansk økonomi indtil videre har klaret sig forholdsvis godt gennem pandemien.

Effekterne af pandemien er meget forskellige, fortalte han. Dansk økonomi har klaret sig godt pga. forskellige faktorer. Det har givet et mildere tilbageslag og en hurtigere genoprejsning. Det skyldes blandt andet, at dansk økonomi befandt sig i en god situation inden COVID-19.

”Det er sværere at slå en økonomi i balance ud af kurs,” sagde han. Derudover har en lang række tiltag holdt hånden under husholdningerne. Vi er derfor villige til at forbruge som før.

Vi har en anden sammensætninger af industrier i Danmark, og danske virksomheder har stadig oplevet høj efterspørgsel under krisen. Og så har hjælpepakker haft fokus på at holde fast i job under krisen. Vejen ud af pandemien er dog uprøvet, og usikkerheden er stor.

Danmark er et af de mest digitaliserede økonomier. Det har mindsket tabet, lød det fra Lars Rohde. Teknologier gør det lettere at køre videre under nedlukninger. Fx når detailhandel omlægger til onlinesalg, og danskerne let omstiller til hjemmearbejde.

Pandemiens videre forløb er afgørende for hastigheden af økonomiens genopretning. Danmark og mange andre lande har genindført restriktioner. Dansk økonomi er dog grundlæggende sund. Derfor kan vi klare en periode med højere kapacitetspres.

Beskæftigelsen er steget så meget, at det er svært for virksomheder at finde arbejdskraft. Hastig økonomisk fremgang betyder efterspørgsel på arbejdskraft.

Stigningerne i forbrugsprisindexet er på det højeste siden finanskrisen i DK, USA og Euro-området. Der er dog bred enighed om, at de høje prisstigningstakter vil aftage i løbet af 2022.

Der er en risiko for at forbruget kan stige kraftigt, og får vi et meget stort løft i forbruget, kan det skabe et pres i dansk økonomi, som forstærkes yderligere af forbrugspres fra udlandet.

Økonomien kan klare en periode med kapacitetspres, men da manglen på arbejdskraft er på samme niveau som inden finanskrisen, er der grund til bekymring.

Derudover kom Lars Rohde ind på boligpriserne, der er steget markant. Farten på boligmarkedet er faldet en smule på det seneste. Det samme ser vi i udlandet. Og så er den danske fastkurspolitik i år fyldt 40 år. Resultatet har været lav inflation og stabile priser.

Regnskab – aktuelle fokusområder

Indlægget af Ditte M. Jørgensen, EY, var delt op i tre hovedområder: Regnskabsmæssige konsekvenser som følge af COVID-19, regnskabsmæssige fokusområder for 2021-årsrapporterne samt kommende ændringer på regnskabsområdet.

COVID-19 har stadig betydning for mange virksomheders årsregnskaber. Det er dog meget forskelligt, hvordan virksomhederne er påvirket. Flere virksomheder har modtaget kompensationer fra hjælpepakker, og det skal håndteres i regnskaberne – her er der visse særlige forhold at tage højde for, blandt andet hvis kompensationerne eller dele af dem skal betales tilbage. Derudover har mange virksomheder fået større indeståender på skattekontoen. Dette har også regnskabsmæssige konsekvenser, fortalte hun.

For 2021-årsrapporterne er det eneste nye krav en redegørelse for dataetik i ledelsesberetningen. Lovkravet er opbygget efter et ’følg eller forklar’-princip og gælder virksomheder i klasse Stor C og D. Derudover er det for 2021-årsregnskaberne relevant at være opmærksom på den nye type af kapitalandele benævnt kapitalinteresser, og hvordan de skal håndteres i regnskaberne.

Dagsværdier er et også varmt emne. Derfor er det ligeledes et vigtigt fokusområde for årsrapporterne, fortalte Ditte M. Jørgensen, der slog fast, at man altid bør overveje sit valg af regnskabspraksis – især valg af en kompleks regnskabspraksis, fordi kravene til regnskabsaflægger er stadig stigende. I den forbindelse er renteswaps et meget godt eksempel på, at måling af aktiver til dagsværdi ikke altid er en simpel øvelse. Bl.a. fordi der er kommet nye vejledninger på området. På samme måde er indefrysningsforpligtelser også et fokusområde for de virksomheder, der ikke har indbetalt deres indefrosne midler. Her kom Ditte M. Jørgensen med en guide til, hvad man skal være opmærksom på.

I forhold til kommende ændringer på regnskabsområdet nævnte hun bl.a., at bogføringsprocesserne skal digitaliseres. Også materialer og bilag skal arkiveres digitalt. Dette er et krav fra januar 2023. Derudover kommer der skærpede krav til, hvornår revisorer skal inddrages ved regnskabsaflæggelsen. Samt skærpede krav til måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Endelig er der udsigt til en forlængelse af fristen for indberetning af årsrapporten.

Relevante nyheder på skatteområdet

Jan Carstensen, Benny C. Odefey og Claus Pedersen, EY, præsenterede de overordnede ’hot topics’ fra skatteverdenen det seneste år. Både national og international skatteret samt person- og selskabsskat – altså hele vejen rundt.

Som de forklarede er ændringerne på skatteområdet endnu en gang massive. Der var derfor nok at tage fat i for skattetrioen.

Blandt emnerne, Jan Carstensen, Benny C. Odefey og Claus Pedersen berørte, var strammere regler for transfer pricing-dokumentation.

Derudover kom de ind på:

  • Ejendomsvurderinger
  • Relevante afgørelser fra domstole
  • Fradrag for forskning og udviklingsomkostninger
  • Seneste status vedrørende overdragelse af fast ejendom efter +/- 15 %-reglen
  • Beskatningstidspunkt for COVID-19-kompensationsordninger
  • Grønne aktiver
  • Fri bil-beskatning, herunder beskatning af ladestandere

Are you in control of your Cyber security?

Indlægget blev præsenteret af Jonas Halldin og Jesper Due Sørensen, EY.

I oplægget om cybersikkerhed lagde Jonas Halldin ud med at fortælle, at ingen kan blive 100 % sikre. Dog kan man gøre meget for at højne sikkerheden. Blandt andet ved at have processer på plads og være klar til at reagere, når – ikke hvis – noget sker. For sikkerhedsbrud vil ske, og man skal være klar til at reagere. Det handler om at kunne træffe gode beslutninger på baggrund af risikovurderinger.

Derefter forklarede han, hvad ransomware er; en malware, der krypterer information eller truer med at offentliggøre data. Typisk kan man først få frigivet ens data, når man har betalt et vist beløb til de cyberkriminelle.

”Betal aldrig,” var budskabet fra Jonas Halldin, der opridsede nogle konkrete eksempler på store virksomheder, der har været ramt med store milliontab til følge.

Eksempler på, hvorfor hackerne udøver cyberkriminalitet kan være penge, magt, konkurrence, aktiepåvirkning – eller bare ren og skær underholdning. Bare fordi de kan.

Jesper Due Sørensen fortalte om intern og ekstern informationssikkerhed.

Effektiv styring af informationssikkerhed med ISO27001 rammeværket giver et godt fundament. Det handler om at arbejde kontinuerligt med en cyklus af plan, do, check, act.

Først planlægger man, så sørger man for at få processer på plads, så testes alle processerne, og til slut samles alle erfaringer og bliver en del af grundlaget for de kontinuerlige forbedringer. ”Når man har gjort det - så gør man det igen,” lød det gode råd fra Jesper Due Sørensen.

I forhold til ekstern sikkerhed, så er det relevant, da outsourcing er kommet for at blive, og vi derfor er blevet mere afhængige af tredjeparter. Øget brug af outsourcing har dog gjort det sværere at se det sande risikobillede.

Risikostyring af tredjeparter ligner den ovenstående cyklus: Planlægning inkl. en risikovurdering, forhandling, monitorering, issue management. Det er også her vigtigt, at det er et fortløbende arbejde.

”Cybersikkerhed er ikke en destination, men en rejse,” lød slutbudskabet fra Jonas Halldin og Jesper Due Sørensen.

Relevante nyheder på moms- og afgiftsområdet

Juli 2021 trådte nye regler i kraft om udtagningsmoms. Altså den moms, der pålægges, når man privat bruger aktiver eller ydelser, som virksomheden har indkøbt med momsfradrag. Med de nye regler bliver den værdi, der skal afregnes moms af, beregnet anderledes end tidligere, fortalte Heidi Lundsgaard, EY.

Hun kom i sit oplæg også ind på godtgørelse af elafgift i forbindelse med elbiler. Her pointerede hun, at det bl.a. er vigtigt at være opmærksom på, hvem der har ansvaret for drift og vedligehold af ladestanderne. 

Noget andet, man sandsynligvis også skal være opmærksom på fremover, er at indberette moms til tiden – og at indberette korrekt. For hvor der indtil nu ikke har været økonomiske konsekvenser af at indberette for sent eller at rette efter fristen, så er der et lovforslag i høring om at pålægge renter. Hvis det bliver vedtaget, træder det i kraft 1. april 2022. Det vil derfor blive vigtigt at være endnu mere omhyggelig med sine indberetninger.

Heidi Lundsgaard berørte også ny praksis for momsfritagelse af transportydelser for varetransport ud af EU, som træder i kraft juli 2022. Det nye ved disse regler er blandt andet, at underleverandørydelser fremover ikke er omfattet af momsfritagelsen​.

 

GDPR – mere end blot juridisk compliance

Oplægget fra Bodil Hald Brabæk bestod af to overordnede hovedbudskaber.

Først med udgangspunkt i Datatilsynets seneste afgørelser og bødeindstillinger, der blandt andet illustrerer, at tilsynet forholder sig ganske detaljeret til organisationernes konkrete procedurer og forretningsgange. Sagerne vedrører små som store organisationer - lige fra den mindre murermester til den store hotelkæde – og både offentlige og private. Det er altså ikke til at sige, hvilken type virksomhed eller offentlig institution, Datatilsynet vil fokusere på næste gang, fortalte Bodil Hald Brabæk. Hun henviste til, at en række virksomheder trods dette fortsat ikke har styr på det helt grundlæggende fundament for deres databehandling – den lovpligtige kortlægning af virksomhedens behandlingsaktiviteter. Herudover har mange bl.a. svært ved at sikre processer for lovlig opbevaring og sletning samt håndteringen af organisationernes mange databehandlere.  

Dernæst forklarede Bodil Hald Brabæk, hvordan området ”data privacy” har udviklet sig fra at handle mest om juridisk compliance til nu også at handle om at sikre forretningens kerneaktiviteter, som i stor udstrækning hviler på data og teknologi, og hvor kunderne og borgerne stiller store krav til gennemsigtighed og dataetik. Dataetik handler ikke bare om at overholde lovgivningen men også om ansvarlig og bæredygtig brug af data.

”Det handler også om at behandle andres data med respekt og gøre det rigtige, selv når ingen kigger,” sagde Bodil Hald Brabæk.

Nyt om ansættelsesret

Vi ser ind i et år, der står i ligebehandlingens tegn, fortalte Julie Gerdes, EY. Hun forklarede i indlægget blandt andet, at der forventes mange flere sager om især LGBTI. Med virkning fra 1. januar 2022 er der nemlig trådt en lov i kraft, som forbyder forskelsbehandling af denne gruppe. Der er nu et eksplicit forbud mod forskelsbehandling af LGBTI-personer, og derfor vil der naturligt blive taget flere sager op. Særligt i opsigelsessituationer må vi forvente krav fra fagforeninger og medarbejdere, sagde Julie Gerdes.

Ligelønssager vil også få større fokus, og instanserne dømmer dem meget hårdt lige nu, lød det fra Julie Gerdes. 

Metoo kommer vi heller ikke uden om det kommende år. Især med indførslen af den obligatoriske whistleblowerordning. Og også i denne type sager bliver der dømt hårde straffe og givet høje bøder, sagde Julie Gerdes og forklarede videre, at sagerne viser, at området skal tages alvorligt, der skal udarbejdes politikker på området på arbejdspladserne, og medarbejdere skal beskyttes.

Et andet højaktuelt emne, der blev taget op, var COVID-19. Konkret hvordan vi vil se flere sager om fx bortvisning af medarbejdere, der ikke overholder virksomhedernes COVID-19-regler, som er til for at beskytte de andre ansatte.

Kompensationsordninger

Kaj Glochau, EY, havde i sit indlæg to hovedpointer. Først om Erhvervsstyrelsens forsinkelser i forbindelse med sagsbehandlingerne af COVID-19-kompensationsordningerne. Specifikt de reguleringer, der skulle laves på baggrund af virksomhedernes slutafregninger.

Slutreguleringerne er udskudt flere gange pga. de efterfølgende nedlukningers nye kompensationsperioder, der har medført nye ansøgninger om de såkaldte kompensationspakker.

Forsinkelserne har skabt usikkerhed hos virksomhederne, fortalte Kaj Glochau og pointerede, at det er problematisk for likviditetsberedskabet i virksomhederne.

Den anden hovedpointe var, at der pt ikke findes noget ankenævn, hvor virksomheder kan klage over Erhvervsstyrelsens afgørelser i forbindelse med kompensationsordninger. Hvis man er uenig i afgørelsen, kan den ikke påklages til nogen anden administrativ myndighed nogen steder. Den eneste mulighed lige nu er at tage sagen i byretten. Det er problematisk på flere måder, fortalte Kaj Glochau. For det første pga. de lange ventetider i byretten, og for det andet, fordi det for mange virksomhedsejere kan være uoverskueligt at trække en sag i byretten.

”Derfor plæderer jeg for, at der bliver etableret et ankenævn, der kan behandle disse sager,” lød det fra Kaj Glochau, der samtidig forudså mange afgørelser, hvor virksomhederne er uenige med Erhvervsstyrelsen.

Sammendrag

Igen i år var EY’s traditionelle overbliksseminar konverteret til et samlet webinar. Her kom forskellige indlægsholdere ind på nye tendenser og regler inden for regnskab, skat, cybersikkerhed, moms og afgifter, GDPR samt ansættelsesret. Webinarets indhold var farvet af COVID-19-pandemien, og virksomhedernes kompensationsordninger blev derfor også berørt. 

Om denne artikel

Forfattere
Kaj Glochau

Partner, statsaut. revisor

Rådgivning i øjenhøjde - med en kommerciel og pragmatisk tilgang.

Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

Bodil Hald Brabæk

Head of Data Privacy Law, Director, Law, EY Denmark

Omfattende erfaring inden for databeskyttelseslovgivning. Betroet rådgiver med fokus på både private og offentlige kunder. Søger værdifulde og pragmatiske løsninger. Passioneret foredragsholder.

Julie Gerdes

Head of Employment & Labor Law, EY Law, EY Danmark

Specialist i ansættelses-, arbejdsret og persondataret. Kompetent rådgiver med et stort drive, og som hjælper både virksomheder og organisationer. Ofte benyttet foredragsholder og fast klummeskribent.

Jesper Due Sørensen

Partner, Consulting, EY Danmark

Rådgiver kunder om risikostyring på flere områder herunder: Leverandørstyring, cybersikkerhed, informationssikkerhed, softwarelicenser tredjeparts rapportering m.v.

Jonas H. Halldin

Nordic Cyber Market Lead, Partner, EY Danmark

Cybersikkerhedsekspert med mere end 20 års erfaring. Ægtemand, far til tre døtre. Spiller golf og dyrker multisport.