2 mar. 2023
El-bil står til opladning

Variable leasingydelser som følger indeks eller rente – i regnskabet

Af Trine Kønigsfeld Sitch

Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Kombination af revision og faglighed. Erfaring inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision af mellemstore virksomheder og store koncerner.

2 mar. 2023
Relaterede emner Assurance

I øjeblikket oplever flere leasingtagere væsentlige stigninger i de variable leasingydelser, hvilket skal afspejles korrekt i årsregnskabet.

Opsummering: 
  • Ved første indregning opgøres variable leasingydelser til værdien på dette tidspunkt uden hensyntagen til forventede fremtidige ændringer.
  • Ved efterfølgende ændringer i indeks eller rente, som medfører ændrede leasingbetalinger, skal der foretages genmåling af leasingforpligtelsen.

Leasingaftaler indgået mellem en leasinggiver og en leasingtager indeholder ofte en variabel leasingydelse, som er afhængig af et indeks som fx ændringer i nettoprisindekset eller en referencerente.

Som følge af den makroøkonomiske udvikling med inflation og stigende renter oplever flere leasingtagere, i højere grad end hidtil, væsentlige stigninger i disse variable leasingydelser, der kræver genmåling af virksomhedens leasingforpligtelse.

I denne nyhed sætter vi derfor fokus på den regnskabsmæssige behandling af disse ændringer i den variable leasingydelse, der afhænger af et indeks eller en rente, herunder med et illustrativt eksempel.

Fortolkningsgrundlag under årsregnskabsloven – IAS 17 eller IFRS 16

Under årsregnskabsloven kan leasingaftaler behandles efter enten IAS 17 - Leasing, som er udgangspunktet under loven eller IFRS 16 - Leasing, som kan tilvælges som regnskabspraksis for leasingaftaler. IAS 17 indeholder dog ikke vejledning vedrørende disse ændringer i den variable leasingydelse, der er afhængige af et indeks eller en rente. Derfor er der skelet til IFRS 16, hvor behandlingen af dette konkrete forhold anses for at være den samme som under IAS 17.

Det er derfor EY's opfattelse, at den nedenfor beskrevne regnskabsmæssige behandling af variable leasingydelser finder anvendelse for virksomheder, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, uanset om de har valgt IAS 17 eller IFRS 16 som fortolkningsgrundlag for behandling af leasingaftaler.

Første indregning af leasingforpligtelser med variable leasingydelser, som er afhængige af et indeks eller en rente

Leasingforpligtelsen indregnes af leasingtager ved ikrafttræden af en leasingaftale og måles, ved første indregning, til nutidsværdien af leasingydelserne ved brug af den implicitte rente i leasingaftalen eller en leasingtagers alternative lånerente, hvis den implicitte rente i leasingaftalen ikke kendes.

Leasingydelser er ydelser fra en leasingtager til en leasinggiver for brugsretten til det underliggende aktiv i leasingperioden og inkluderer følgende:

  • Faste leasingydelser (herunder leasingydelser, som i substansen er faste) med fradrag af eventuelle leasingincitamenter fra leasinggiver.
  • Udnyttelseskursen for en købsoption, hvis leasingtager med rimelig sikkerhed vil udnytte en sådan option.
  • Betaling af bod for opsigelse af leasingaftalen, hvis leasingperioden afspejler, at leasingtager vil udnytte en option på at opsige leasingaftalen.
  • Betalinger, som leasingtager forventer at skulle afholde i henhold til restværdigarantier (kun leasingtager).
  • Restværdigarantier stillet over for leasinggiver af leasingtager, en nærtstående part til leasingtager eller en tredjepart, som ikke er tilknyttet leasinggiver, og som økonomisk er i stand til at indfri forpligtelserne i henhold til restværdigarantien (kun leasinggiver).
  • Variable leasingydelser, som afhænger af et indeks eller en rente.

Variable ydelser, der afhænger af et indeks, som fx nettoprisindekset eller en referencerente, opgøres altid ved brug af indeksets nuværende værdi og dermed værdien på tidspunktet for første indregning. Der skal ikke indarbejdes forventede fremtidige ændringer til et indeks eller en rente ved opgørelse af leasingforpligtelsen.

Efterfølgende måling af leasingforpligtelser med variable leasingydelser, som er afhængige af et indeks eller en rente

Efter første indregning, og i løbet af leasingperioden, kan der ske ændringer i dette indeks eller rente.

På tidspunktet for ændringen i de underliggende leasingydelser, fx rentefastsættelsestidspunktet, der faktisk medfører, at leasingbetalingerne, og dermed de fremtidige pengestrømme, ændres, skal der foretages genmåling af leasingforpligtelsen.

Ved genmåling af leasingforpligtelsen skal ændringen modposteres på brugsretsaktivet, og der er, som udgangspunkt, ingen direkte effekt på resultatopgørelsen.

Medfører de ændrede, fremadrettede pengestrømme en højere nutidsværdi end før ændringen, forøges leasinggælden og brugsretsaktivet. Omvendt nedreguleres leasingælden og brugsretsaktivet, hvis nutidsværdien bliver lavere end før ændringen.

Hvis brugsretsaktivet reduceres til nul eller er reduceret til nul, indregner leasingtager ændringen i resultatopgørelsen.

Genmålingen har endvidere en afledt effekt på de fremadrettede afskrivninger og renteudgifter, som følge af ændringen i leasingforpligtelsen og brugsretsaktivet.

Anvendt diskonteringssats til genmåling

Når leasingydelserne ændres som følge af en ændring i et indeks eller en rente i overensstemmelse med leasingaftalen, skal leasingtager genmåle leasingforpligtelsen ved tilbagediskontering af de ændrede fremtidige pengestrømme ved brug af den hidtil anvendte diskonteringsfaktor, medmindre ændringen i leasingforpligtelsen skyldes en ændring i den variable rente. I sidstnævnte tilfælde anvendes en opdateret diskonteringsfaktor ved genmåling af leasingforpligtelsen.

Illustrativt eksempel

Nedenstående eksempel har til formål at illustrere effekten af en ændring i variable leasingydelser, som er afhængig af et indeks.

En leasingtager indgår primo år 1 en 15-årig leasingaftale, hvor den årlige leasingydelse udgør 150.000 kr. og forfalder primo hvert år. Leasingydelsen skal ifølge aftalen reguleres årligt med den ændring, der har været i nettoprisindekset. Leasingtager har ikke kendskab til den interne rente i leasingkontrakten, og anvender derfor sin alternative lånerente, der udgør 6,28 %.

Ved første indregning opgøres leasingforpligtelsen til 1.430.550 kr. baseret på de årlige betalinger tilbagediskonteret med 6,28 %. Dette bogføres som henholdsvis leasinggæld og brugsretsaktiv:

DKK Debet Kredit
Leasingforpligtelse   1.430.550
Brugsretsaktiv 1.430.550  
Til indregning af leasingaftalen ved leasingaftalens indgåelse.

Primo år 2 stiger den årlige leasingydelse til 157.000 kr. som følge af udviklingen i nettoprisindekset. Dermed skal leasingforpligtelsen genmåles, fordi de kontraktuelle pengestrømme har ændret sig. Genmålingen sker ved at beregne leasingforpligtelsen primo år 2, baseret på at de nye fremtidige betalinger antages at være 157.000 kr.

Primo år 2 opreguleres leasingforpligtelsen og brugsretsaktivet med et beløb, der svarer til forskellen mellem nutidsværdien af fremtidige pengestrømme primo år 2 før ændringen i leasingydelsen, og den nye nutidsværdi af de fremtidige pengestrømme primo år 2 efter ændringen i leasingydelsen. Det vil sige, at hvis forskellen i nutidsværdien udgør 64.000 kr., bogføres dette som en stigning i leasinggælden og brugsretsaktivet:

DKK Debet Kredit
Leasingforpligtelse   64.000
Brugsretsaktiv 64.000  
Til genmåling af leasingforpligtelsen som følge af ændring i variable leasingydelser baseret på indeks eller rente.

Ovenstående har en afledt effekt på de fremadrettede renteomkostninger og afskrivninger i leasingperiodens løbetid.

Eksemplet ovenfor gør sig tilsvarende gældende, hvis der havde været tale om, at leasingydelserne ændrede sig som følge af ændring i referencerenten. I eksemplet er der taget udgangspunkt i, at leasingydelsen, og dermed de fremtidige pengestrømme, ændres årligt. Metodikken er den samme, uanset hvor hyppigt en ændring i indeks eller rente direkte foranlediger ændring i fremtidige pengestrømme. Fx kan det i en leasingaftale være aftalt, at leasingydelsen reguleres kvartalsvist. Her foretages genmåling kvartalsvist, i overensstemmelse med kontraktens angivelse af, hvornår rentejustering foretages.

Ønsker du mere indsigt?

Hvis du ønsker mere indsigt, kan du læse mere i vores publikation Indsigt i årsregnskabsloven, hvor vi ser nærmere på den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler i sin helhed, med både IAS 17 og IFRS 16 som fortolkningsgrundlag i henholdsvis kapitel 34 Leasing – IAS 17 og kapitel 34A Leasing – IFRS 16.

Denne nyhed er en del af serien Indsigt i Indsigt, som er regnskabsnyheder med fokus på aktuelle regnskabsemner og praktiske problemstillinger, som er relevante for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Vi henviser til publikationen Indsigt i årsregnskabsloven for yderligere omtale af de enkelte emner. Vi samler artiklerne på vores side om Årsregnskabsloven under Indsigt i Indsigt.

Sammendrag

Leasingaftaler indeholder ofte en variabel leasingydelse, der er afhængig af et indeks som fx ændringen i nettoprisindekset eller en referencerente. Modsat IAS 17 indeholder IFRS 16 vejledning vedrørende leasingtagers regnskabsmæssige behandling af ændringer i disse variable leasingydelser, der er afhængige af et indeks eller en rente, hvilket denne artikel tager afsæt i. Det er EY's opfattelse, at den beskrevne regnskabsmæssige behandling af variable leasingydelser finder anvendelse for virksomheder, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, uanset om de har valgt IAS 17 eller IFRS 16 som fortolkningsgrundlag for behandling af leasingaftaler.

Om denne artikel

Af Trine Kønigsfeld Sitch

Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Kombination af revision og faglighed. Erfaring inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision af mellemstore virksomheder og store koncerner.

Related topics Assurance