4 minutters læsetid 5 dec. 2019
Statsrevisorerne anbefaler uafhængig rådgivning om lån

Statsrevisorerne anbefaler uafhængig rådgivning om lån

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

4 minutters læsetid 5 dec. 2019
Relaterede emner Government and public sector

I oktober 2019 kom beretning om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde udarbejdet af Rigsrevisionen med Statsrevisorernes bemærkninger.

Relevant konklusion for uddannelsesinstitutioner er, at offentligt støttede uddannelsesinstitutioner bør have en finansieringsstrategi og anvende uafhængig rådgivning til at vurdere deres finansielle risici.

Rigsrevisionens fokus er at foretage en undersøgelse af, hvorvidt de relevante ministerier har sikret, at uddannelsesinstitutionerne udviser skyldige økonomiske hensyn i forbindelse med finansieringen af deres bygninger og grunde. Her i artiklen vil vi dog fokusere på, hvilke retningslinjer der kan udledes af beretningen, som kan støtte uddannelsesinstitutionerne i den fremtidige styring af finansielle risici.

Det anbefales klart, at uddannelsesinstitutionerne udarbejder og anvender en finansiel strategi i forbindelse med budgetlægning, lånoptagelse, låneændringer og monitorering af den markedsmæssige finansielle udvikling. Den finansielle strategi bør udarbejdes med følgende for øje:

 • Den skal være relevant.
 • Den skal være fyldestgørende.
 • Den skal være anvendelig.

Den skal være relevant på den måde, at strategien indeholder og beskriver emner og områder, som er relevante for den konkrete uddannelsesinstitution. En finansiel strategi skal derfor afspejle uddannelsesinstitutionens specifikke forhold og driftsrisici.

Dernæst skal den være fyldestgørende og anvendelig. En fyldestgørende strategi indeholder bl.a. nedenstående emner og punkter samt specifik stillingtagen til væsentlige styringspunkter, fx anvendelse af finansieringsformer, anvendelse af finansielle rentesikringsprodukter m.v.

Det er vores erfaring, at en god finansiel strategi belyser følgende emner:

 • Sammenhæng med budgetlægningen
 • Sammenhæng med ejendomsstrategien i forhold til eje eller leje af ejendomme samt ejendomsinvesteringsstrategien
 • Gældsserviceringsevnen
 • Vurdering af låneformer og finansieringskilder
 • Rentestrategien, herunder evt. for finansielle produkter
 • Valutastrategi
 • Likviditetsreserve
 • Afdragsstrategi
 • Værdiansættelser
 • Nøgletalsudvælgelse
 • Gældsforvaltning og opfølgning, herunder begivenhedsbetingede opfølgninger.

Finansiel strategi

Der skal være sammenhæng mellem på den ene side budgetlægningen og ejendomsstrategien og på den anden side den finansielle strategi. Har man fx en større andel af lejede bygninger på meget lange lejekontrakter, skal det tænkes ind, så fleksibiliteten i den finansielle strategi fastlægges. Oftest anvendes lejede bygninger som det primære instrument til kapacitetstilpasninger, og omfanget af fleksibilitet herfra skal derfor medtages og ideelt beskrives i den finansielle strategi.

Den finansielle strategi skal tilvejebringe nogle rammer, som ledelsen kan styre efter. Nogle af disse rammer kan være gældsserviceringsevnen, låneformer og finansieringskilder. Det kan være et godt langsigtet mål at have en vurdering af, hvor stor en andel af indtægterne, der anvendes til gældsservicering (renter og afdrag). Et mål for dette kan medvirke til at reducere finansieringsomkostningerne via prioritering af budgetposterne.

Valg af bank og finansieringsforbindelse er afgørende for alle låntagere. Det kan for mange uddannelsesinstitutioner være fordelagtigt at have en strategi for omfanget af forretninger med et finansieringsinstitut, men også at gennemføre test eller udbud af de vilkår, man har, med jævne mellemrum, fx hvert 5. år.

Rentesikring, herunder brugen af renteswaps

Rentestrategien er helt afgørende og handler om vægtningen mellem andelen af kortrente og gæld med lang rentesikring, men også hvilke midler der anvendes til at opnå rentesikring, fx finansielle produkter. Her har statsrevisorerne indtaget det klare synspunkt, at de finder, at flere uddannelsesinstitutioner ikke har udvist omhyggelighed ved finansieringen af bygninger og grunde og samtidig har anvendt finansielle instrumenter med unødig høj risiko til at opnå rentesikring. Swaps er et meget velegnet produkt til rentesikring, men det passer ikke nødvendigvis til en uddannelsesinstitution pga. de markedsværdireguleringer, som medfølger.

Rentestrategien skal derfor sætte rammerne for, om uddannelsesinstitutionen ønsker at anvende swaps og i så fald hvilken type, med hvilken løbetid og hvilket omfang. Vælger man at anvende swaps, bør man se på, hvordan man opnår en fornuftig blanding af størrelser og løbetider. Ligeledes bør man klart udarbejde følsomhedsanalyser før indgåelse samt stop tab-principper. Før indgåelse skal det være klart, hvornår man ophæver en swap pga. negativ markedsværdiudvikling. Mange låntagere har tabt store værdier, fordi de ikke har haft en afklaret holdning til, hvornår tabet på en swap skal ophøre.

Det er tilrådeligt, at anvende noget tid på at forstår de vilkår finansieringsinstituttet stiller, når der indgås finansielle produkter som swaps. Det er typisk, at de kræver en udligningsklausul, hvorved låntager skal stille med kontant sikkerhed, såfremt markedsværdien bliver negativ udover et bestemt niveau. Nogle uddannelsesinstitutioner bliver fritaget for denne forpligtelse, og det er derfor en vigtig drøftelse at have med sit finansieringsinstitut – og gerne før indgåelse af swap’en.

Alternativet til finansielle instrumenter er anvendelse af fastforrentede realkreditobligationer. Disse er kendetegnet ved, at der er indarbejdet en forsikring i obligationen, således at gælden kan indfries til kurs 100. Prisen for denne forsikring betales via kursen ved udstedelse af obligationsgælden og er derfor ikke direkte synlig. Som følge af forsikringen vil der ikke opstå behov for at opgøre en værdi af gælden over kurs 100, da gælden netop altid kan indfries til kurs 100. Derfor rammes låntagere med fastforrentet obligationsgæld ikke med markedsværdireguleringer på egenkapitalen.

Nøgletal og markedsværdi

Nøgletal for gældsætning, bl.a. soliditets- og finansieringsgrad (lån i forhold til markedsværdi), er ikke altid retvisende i forhold til risikoen. Det skyldes, at disse nøgletal kan være afhængige af den regnskabsmæssige værdi af bygninger og grunde. Imidlertid svarer den regnskabsmæssige værdi ikke nødvendigvis til den markedsværdi, som bygningerne kan realiseres til, hvis gælden skal indfries. Der bør derfor altid udarbejdes flere nøgletal, herunder særligt nøgletal baseret på og udregnet på baggrund af markedsværdien af bygningerne.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har oplyst, at ministeriet i forbindelse med udmelding af retningslinjerne for aflæggelse af årsrapporten for 2019 vil stille krav om, at alle uddannelsesinstitutioner med bygningsselveje inkluderer kontantvurderingen (markedsvurdering) af grunde og bygninger i årsrapporten, og at ministeriet vil præcisere opgørelsesmetoden for kontantvurderingen.

Slutteligt kan man i beretningen læse den interessante konklusion, at Rigsrevisionen beskriver, at uddannelsesinstitutionerne i princippet kan gå konkurs, uden at Staten er forpligtet over for institutionens kreditorer, men at dette ikke finder sted. Erfaringen er nemlig den, at Staten historisk har ydet særtilskud eller likviditetslån til de institutioner, som har fejldisponeret eller er kommet i økonomiske vanskeligheder, og dermed har uddannelsesinstitutionen undgået en konkurs. Det må give en vis ro til de banker og finansieringsinstitutter, der i dag har lånt uddannelsesinstitutionerne i alt ca. 27 mia. kr.

Kontakt:
Torben Hartz, tlf. 2529 3485
Asser Olesen, tlf. 2529 6681

Sammendrag

I oktober 2019 kom Rigsrevisionens beretning om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde, hvor det anbefales at offentligt støttede uddannelsesinstitutioner bør have en finansieringsstrategi og anvende uafhængig rådgivning til at vurdere deres finansielle risici. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.