12 maj 2021
Udregning af moms

Tab af moms ved underleverancer mellem uddannelsesinstitutioner

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

12 maj 2021

Der kan i forbindelse med samarbejder mellem institutioner opstå situationer, hvor der ikke opnås fradrag for momsen.

Der kan i forbindelse med samarbejder mellem institutioner opstå situationer, hvor der ikke opnås fradrag for momsen. Således er der hverken momsfradrag ved Skattestyrelsen eller ved Børne- og Undervisningsministeriets momskompensationsordning. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på den momsmæssige situation ved leverancer mellem uddannelsesinstitutioner.

Momstabet kan opstå, når omkostningen vedrører en indtægt, hvor faktureringen er momsfritaget. I dette tilfælde opnås der ikke momsfradrag ved Skattestyrelsen. Momstabet kan derfor alene undgås, hvis der er ret til momskompensation fra en momskompensationsordning.

Børne- og undervisningsministeriets momskompensation gælder kun for udgifter, der er ydet tilskud til fra ministeriet i henhold til de respektive uddannelseslove, eller hvor der er modtaget betaling for specifikke uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. Det er derfor som udgangspunkt ikke muligt, at få momskompensation på omkostninger som viderefaktureres.

Momsfritagelser ved underleverancer mellem uddannelsesinstitutioner

Udgangspunktet i momsloven er, at alle leverancer er momspligtige. For uddannelsesinstitutioner er der dog en del situationer, hvor fakturering til andre uddannelsesinstitutioner ikke følger udgangspunktet, og derfor er momsfritaget.

Det gælder fx:

  • Alle leverancer mellem uddannelsesinstitutioner inden for samme ministerområde - momslovens §9.
  • Samlede komplette ”uddannelsespakker”, herunder fx udlagt undervisning.
  • Særlige tilfælde hvor leverancen er uomgængelig nødvendigt for aftagerens momsfritagne undervisning, det kan fx være udlån af en underviser med helt særlige kvalifikationer.
  • Udlejning af bygninger og lokaler uden frivillig momsregistrering.

Leverancer inden for samme ministerområde – momslovens §9

Momsloven indeholder i §9 en bestemmelse, der medfører, at leverancer mellem offentlige institutioner inden for samme ministerområde altid falder helt uden for momssystemet. Leverancer mellem sådanne to institutioner anses ikke for en leverance rent momsmæssigt, hvorfor der ikke skal betales moms af disse.

Momslovens §9 omfatter institutioner, der er fuldt ud omfattet af forvaltnings- og offentlighedsloven, hvilket inkluderer fx professionshøjskoler, universiteter, gymnasier, VUC’er, social- og sundhedsskoler, maritime skoler samt erhvervsakademier og FGU’er. Foruden disse institutioner har nogle aktivt tilvalgt at være en del af den offentlige forvaltning. Dette gælder fx. nogle tekniske skoler og handelsskoler, som derfor også omfattes af momslovens §9. Det er et aktivt valg af fx tekniske skoler og handelsskoler at være fuldt ud omfattet af forvaltnings- og offentlighedsloven.

I et samarbejde mellem to institutioner indenfor samme ministerområde, hvor den ene institution afholder omkostninger på vegne af den anden institution, der herefter skal fordeles/viderefaktureres til den anden institution, skal der ikke pålægges moms ved viderefaktureringen af omkostningerne mellem institutionerne.

Den momsfrie viderefakturering medfører samtidigt, at der ikke er momsfradrag ved Skattestyrelsen for omkostninger relateret til leverancen.

Børne- og Undervisningsministeriets momskompensationsordning ved samarbejder

Der gælder en særlig undtagelse ved viderefakturering i administrative fællesskaber, der opfylder kravene efter ministeriets samarbejdsmodel. Her kan de deltagende partnerinstitutioner, der er omfattet af momskompensationsordningen, få købsmomsen kompenseret hos Børne- og Undervisningsministeriet, enten direkte eller via værtsinstitutionen.

Der ydes også momskompensation til institutioner, der forestår undervisning for en anden institution (udlagt undervisning) og som viderefakturerer udgifter, institutionen har afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med den udlagte undervisning.

Aktiviteten (den udlagte undervisning) skal være af en karakter, hvor Børne- og Undervisningsministeriet kan yde momskompensation.

Ikke-allokerbare udgifter – fællesudgifter

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at en offentlig institution, der har leverancer til andre enheder inden for samme ministerområde, der er omfattet af momslovens §9, skal karakteriseres som en selvstændig aktivitet, der er den momspligtige virksomhed uvedkommende.

For sådanne omkostninger, der både vedrører leverancer uden for momsloven og omkostninger inden for momsloven, fastlægges en delvis momsfradragsret efter et skøn.

I forhold til Børne- og Undervisningsministeriets momskompensationsordning, skal der ved ikke-allokerbare omkostninger tages udgangspunkt i fordelingsnøgler.

Situationer med momstab for institutioner omfattet af Børne- og Undervisningsministeriets momskompensationsordning

Sammenfattende kan momstab især opstå i følgende situationer:

  • Leverancer mellem to institutioner inden samme ministerområde, som sker udenfor et administrativt fællesskab efter samarbejdsmodellen. Der er dog normalt momskompensation for udlagt undervisning.
  • Samlede komplette uddannelsespakker, der ikke er udlagt undervisning.
  • Særlige tilfælde hvor leverancen er uomgængelig nødvendig for aftagerens momsfritagne undervisning.
  • Udlejning af bygninger og lokaler uden frivillig momsregistrering.

Kontakt:
Erik Worup, Manager, Moms og afgifter, tlf. +45 2529 3163
Søren Flensborg, Manager, Moms og afgifter, tlf. +45 2529 3879

Sammendrag

Momstab kan opstå, når omkostningen vedrører en indtægt, hvor faktureringen er momsfritaget.

Momstab kan fx opstå ved leverancer mellem to institutioner inden samme ministerområde, som sker udenfor et administrativt fællesskab efter samarbejdsmodellen. Der er dog normalt momskompensation for udlagt undervisning. Momstab kan også opstå ved samlede komplette uddannelsespakker, der ikke er udlagt undervisning eller i særlige tilfælde hvor leverancen er uomgængelig nødvendig for aftagerens momsfritagne undervisning samt ved udlejning af bygninger og lokaler uden frivillig momsregistrering.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.