4 minutters læsetid 12 maj 2021
Team i mødelokale

Hvilket ansvar har et bestyrelsesmedlem i en uddannelsesinstitution?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

4 minutters læsetid 12 maj 2021

Bestyrelsesarbejdet har udviklet sig markant de seneste år og vi ser nærmere på, hvad det betyder for det enkelte bestyrelsesmedlem særligt vedr. erstatningsansvar og forsikring.

Det er en udvikling, som fortsætter med uforandret kraft - herunder ikke mindst i lyset af finanskrisen.

Selvejende uddannelsesinstitutioner ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed i forhold til børne- og undervisningsministeren.

At være bestyrelsesmedlem i en uddannelsesinstitution er tids- og ressourcekrævende. Omvæltninger i fx nye uddannelsesreformer, øget digitalisering samt fortsat pres på elevtilgangen skaber nye og større krav til bestyrelsen. 

Bestyrelsen har således ansvaret for, at aktiviteterne på skolen varetages i overensstemmelse med de mål, rammer og vilkår, der er fastsat i de relevante love og bekendtgørelser. Reglerne for en bestyrelses centrale opgaver er reguleret i de enkelte institutionslove og i institutionens vedtægter. Institutionens vedtægter skal være offentliggjort på institutionens hjemmeside. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om institutionernes vedtægter opfylder lovgivningens krav til indhold og offentliggørelse.

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter derfor blandt andet at:

  • træffe beslutning om institutionens udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet,
  • fastlægge retningslinjer for institutionens virksomhed,
  • sikre forsvarlig forvaltning af institutionens midler,
  • godkende budget og regnskab for institutionen, og
  • ansætte og afskedige institutionens daglige leder.

Der er herudover formuleret anbefalinger til godt bestyrelsesarbejde for selvejende uddannelsesinstitutioner. Anbefalingerne sigter på at inspirere og støtte bestyrelserne i de selvejende erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner til at praktisere godt bestyrelsesarbejde.

Det følger blandt andet af disse anbefalinger, at alle bestyrelser på et eller andet plan må forholde sig til alle de konventionelle bestyrelsesfunktioner i forhold til både kontrol-, udviklings-, organisations, overvågnings-, konsulent- og kontaktfunktionen. Herudover anbefales det, at der udarbejdes en forretningsorden, hvori der fastsættes regler for bestyrelsens funktion og dermed for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og den daglige ledelse.

Erstatningsansvar:

§ 8, stk. 2 i Erhvervsskolernes standardvedtægt bestemmer følgende:

"Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler".

Det fremgår af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., at beslutning om at anlægge retssag mod bestyrelsesmedlemmer, træffes af bestyrelsen eller af børne- og undervisningsministeren.

Ministeren har en tilsvarende søgsmålskompetence i erstatningssager angående skade tilføjet skolen. Søgsmålsadgangen er forudsat normalt kun anvendt i grovere tilfælde.

Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse, hvis en udenforstående, fx en kreditor, anlægger en sag mod institutionen og medindstævner bestyrelsesmedlemmerne personligt. I sådanne tilfælde, kan det enkelte bestyrelsesmedlem ifalde et erstatningsansvar, hvis:

  1. der foreligger et tab,
  2. som man på forsætlig (vidende) eller uagtsom måde har forårsaget ved handling eller undladelse i sit hverv som bestyrelsesmedlem,
  3. der skal endvidere være årsagssammenhæng (kausalitet) mellem det uagtsomme (eller forsætlige) forhold og tabet, og
  4. tabet skal være en påregnelig (adækvat) følge af dette forhold.

Det er domstolene, der træffer afgørelse omkring et erstatningskrav, og det er også domstolene, som i givet fald dømmer det enkelte bestyrelsesmedlem til at betale erstatning. Ved afgørelsen vurderer domstolene, om pågældende bestyrelsesmedlem har optrådt, som det fornuftigvis kan kræves i den pågældende situation. Man kan således ifalde et erstatningsansvar, hvis man har handlet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med den normale ansvarlighed, som udøvelse af bestyrelsesarbejdet kræver. En eventuel dom vil bygge på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Bestyrelsesmedlemmer skal derfor være bevidste om, at der ved sagsanlæg fra udenforstående påhviler bestyrelsen et personligt og ubegrænset ansvar. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer reelt hæfter med deres personlige formue, herunder fællesformue, i tilfælde af erstatningsansvar.

Forsikring?

Grundet risikoen for at ifalde et ansvar, anbefaler vi, at man, før man påtager sig et bestyrelseshverv, gør sig en overvejelse om, hvorvidt man skal tegne en ansvarsforsikring. Forsikringen kan være tegnet personligt af det enkelte bestyrelsesmedlem. 

Selvejende uddannelsesinstitutioner kan dog også tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, hvis bare institutionen er opmærksom på det almene gældende princip, der bestemmer, at institutionen skal disponere med henblik på at opnå det formål, som bevillingen er givet til, ligesom der ved disponeringen tages skyldige økonomiske hensyn.

Læs mere om bestyrelsesansvar:

Kontakt:
EY’s specialister står klar til at besvare spørgsmål om uddannelsesinstitutioner og bestyrelsesansvar.

Susanne Scott Levinsen, Partner, EY Law, +45 2529 3599
Nete B. Tinning, Associate Partner, EY Law, +45 5388 7735
Anne Føhrby Olsen, Manager, EY Law, +45 2529 4953

Sammendrag

Forståelse for og forventninger til bestyrelsesarbejdet har udviklet sig markant over de senere år. Bestyrelsesmedlemmer skal være bevidste om, at der ved sagsanlæg fra udenforstående påhviler bestyrelsen et personligt og ubegrænset ansvar. Det betyder, at man hæfter med personlig formue, herunder fællesformue, i tilfælde af erstatningsansvar. På grund af risikoen for at ifalde et ansvar, anbefaler vi, at man, før man påtager sig et bestyrelseshverv overvejer, hvorvidt man skal tegne en ansvarsforsikring.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.