10 apr. 2020
Presentation in meeting room

Forlængelse af frister for indsendelse af årsrapport m.v.

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

10 apr. 2020
Relaterede emner Law Assurance COVID-19

Som følge af den verserende COVID-19-krise er fristerne for afholdelse af ordinær generalforsamling og indsendelse af årsrapport nu forlænget for alle virksomheder, hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020.

Årsrapporter

Alle virksomheder, hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020, får forlænget fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling og indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Fristen forlænges med 3 måneder, så årsrapporten skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 8 måneder efter regnskabsårets udløb, dog senest 7 måneder efter regnskabsårets udløb for børsnoterede og statslige aktieselskaber. En (ikke-børsnoteret) virksomhed, der har kalenderåret som regnskabsår og som afsluttede sit regnskabsår den 31. december 2019, ville normalt skulle indsende sin årsrapport senest den 31. maj 2020, men kan efter de nye regler altså vente med at indsende årsrapporten til den 31. august 2020.

Fristen kan blive forlænget yderligere, hvis forsamlingsforbuddet – der på nuværende tidspunkt omfatter forsamlinger på 10 eller flere personer – forhindrer virksomheden i at afholde generalforsamling eller anden forsamling, der skal godkende årsrapporten. Hvis virksomheden ikke kan afholde generalforsamling uden at komme i strid med forsamlingsforbuddet, udskydes fristen for indsendelse af årsrapporten og afholdelse af generalforsamlingen til 8 uger efter, at forsamlingsforbuddet er ophævet eller ændret, så virksomheden ikke længere er forhindret i at afholde generalforsamling. Hvis virksomheden vil benytte sig af denne 8 ugers frist, skal virksomheden give Erhvervsstyrelsen meddelelse herom senest 8 måneder efter regnskabsårets udløb, dog senest 7 måneder efter regnskabsårets udløb for børsnoterede og statslige aktieselskaber.

Når det vurderes, om virksomheden kan afholde generalforsamling uden at komme i strid med forsamlingsforbuddet, skal man også medregne dirigenten, ledelsesmedlemmer, revisor og eventuelle rådgivere, der deltager på generalforsamlingen og har ret til at deltage på generalforsamlingen.

De nye regler om fristforlængelse giver mulighed for at fravige vedtægtsbestemte frister for afholdelse af generalforsamling eller anden forsamling, der skal godkende årsrapporten. Fristforlængelserne kan derfor anvendes, selvom vedtægterne fx indeholder en bestemmelse om, at den ordinære generalforsamling skal afholdes i april. Uanset vedtægtsbestemmelsen kan generalforsamlingen i 2020 altså afholdes på et senere tidspunkt.

De nye regler giver endvidere mulighed for at afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling, selvom vedtægterne ikke indeholder bestemmelser herom. Det er virksomhedens ledelse, der vurderer, om generalforsamlingen skal afholdes elektronisk, og ledelsen skal sørge for, at generalforsamlingen afholdes på betryggende vis. Virksomhederne er dog berettiget til at benytte sig af fristforlængelserne, uanset om de efter deres vedtægter eller de nye regler har mulighed for at afholde en fuldstændig generalforsamling.

Det er op til den enkelte virksomhed, om den ønsker at benytte sig af fristforlængelserne. Virksomheden kan – som sædvanlig – afholde generalforsamling og indsende årsrapporten før fristen, når blot virksomheden ikke dermed kommer i strid med forsamlingsforbuddet.

Når årsrapporten er godkendt af generalforsamling eller anden forsamling, der skal godkende årsrapporten, skal årsrapporten som sædvanlig indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold. Hvis virksomheden allerede har godkendt årsrapporten, kan den derfor ikke benytte sig af fristforlængelsen, men skal indsende årsrapporten uden ugrundet ophold.

Fristforlængelserne gælder kun for årsrapporter, der skal indsendes i 2020.

Omlægning af regnskabsår og filialer

Fristen for at anmode om omlægning af regnskabsåret forlænges ligeledes med 3 måneder for anmodninger, der vedrører omlægning af regnskabsår, der afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020.

Fristforlængelsen gælder med de nødvendige tilpasninger også for filialer af udenlandske virksomheder.

Fristforlængelserne følger af bekendtgørelse nr. 393 af 7. april 2020.

EY Law er klar til at rådgive og hjælpe med besvarelse af spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med aflysning eller udskydelse af allerede indkaldte generalforsamlinger samt indkaldelse til de kommende generalforsamlinger.

Kontakt:
Anne-Sophie Sachse Petersen, Associate Partner, tlf. 2529 3482
Christina Vesterholm, Associate Partner, tlf. 2529 5728

Sammendrag

Fristerne for afholdelse af ordinær generalforsamling og indsendelse af årsrapport forlænges med 3 måneder for alle virksomheder, hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Law Assurance COVID-19