19 jun. 2023
Man holder lyspære

Med ledelse følger ansvar: Ledelsens ansvar og afdækningsmetoder

Forfattere
Line Frøkjær Helsinghoff

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Juridisk rådgiver med erfaring inden for selskabsret, generationsskifte og omstruktureringer.

Tina Aae Christiansen

Manger, Law, EY Danmark

Erhvervsjuridisk rådgiver specialiseret i selskabsret, grænseoverskridende omstruktureringer og FDI-screeninger.

19 jun. 2023
Relaterede emner Law

Det kan være svært at tiltrække kvalificerede ledelsesmedlemmer, da ledelsesstillinger kan medføre et ansvar, flere ønsker afdækket.

Opsummering:

  • Et selskabs ledelse kan ifalde ansvar for ledelsens handlinger og undladelser.
  • Et eventuelt erstatningsansvar vil påhvile de enkelte ledelsesmedlemmer hver især.
  • Det er vores anbefaling, at selskabers ledelse forøger sit kendskab til de forskellige afdækningsmuligheder for risikoen forbundet med ledelsesansvaret.

Det er ikke nødvendigvis risikofrit at lede en virksomhed i Danmark. Ledelsen kan ifalde ansvar, såfremt gældende lovgivning ikke overholdes, eller hvis der foretages uforsvarlige, skadegørende handlinger (eller mangel på handlinger) – både forsætlige som uagtsomme handlinger – som kan tilregnes de pågældende ledelsesmedlemmer, og som forårsager tab for selskabet eller dets ejere.

Ledelsesstrukturen i et kapitalselskab kan bestå af enten (i) en direktion, (ii) en bestyrelse og en direktion eller (iii) et tilsynsråd og en direktion. Det er dog vigtigt at huske på, at det ikke er afgørende, hvem der er registreret som ledelse hos Erhvervsstyrelsen, når det vurderes, hvem der ifalder ansvar. Hvis andre reelt har fungeret som ledelse, ifalder disse personer ansvar som ledelsesmedlemmer, uanset deres stilling i øvrigt.

Herudover er det vigtigt at have for øje, at et eventuelt erstatningsansvar vil påhvile de enkelte ledelsesmedlemmer hver især. Ledelsen har et fælles ansvar for at lede selskabet, men erstatningsansvaret er således individuelt og vurderingen heraf tager udgangspunkt i opgavefordelingen mellem bestyrelsen, direktionen og tilsynsrådet, afhængig af ledelsesstrukturen.

For at tage højde for den risiko, som ledelsesmedlemmer påtager sig ved at lede et kapitalselskab, er der i praksis flere afdækningsmetoder af risikoen, herunder følgende:

  1. Lempelsesreglerne efter gældende lovgivning
  2. Decharge
  3. Ledelsesansvarsforsikringer
  4. Skadesløsholdelse

Lempelsesreglerne efter gældende lovgivning

Såfremt flere ledelsesmedlemmer samtidigt er erstatningspligtige for den samme handling, hæfter de solidarisk for erstatningen. Som udgangspunkt er ansvarsbedømmelsen den samme for de enkelte ledelsesmedlemmer, dog kan bedømmelsen være strengere, såfremt der er tale om særligt sagkyndige ledelsesmedlemmer.

Herudover kan der i visse tilfælde være grund til at lempe erstatningsansvaret for enkelte ledelsesmedlemmer ud fra en konkret vurdering af situationen. Erstatningen kan herefter nedsættes under hensyn til ledelsesmedlemmets skyldgrad, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt. Lempelsesreglerne varetager dermed et hensyn til ledelsesmedlemmerne, da der i visse situationer kan være tale om tab, der er for store og uoverskuelige for enkeltpersoner at betale, hvorfor man i tilfælde hvor et ledelsesmedlem har en meget lille skyldgrad, har mulighed for at nedsætte dennes erstatningsansvar.

Decharge

En anden afdækningsmetode er generalforsamlingens vedtagelse af decharge. Decharge kan vedtages på den ordinære generalforsamling med simpelt stemmeflertal i forbindelse med fremlæggelse af årsregnskabet, hvorefter ledelsen ikke kan ifalde erstatningsansvar for forhold, der er oplyst i regnskabet.

Beslutning om decharge har dog begrænset værdi, da generalforsamlingen på trods af beslutningen om ansvarsfrihed, kan anlægge sag mod ledelsen, såfremt der ikke er givet i alt væsentlighed rigtige og fuldstændige oplysninger til generalforsamlingen, inden beslutningen blev truffet. Herudover kan et mindretal af selskabets kapitalejere, som stemte imod decharge, selv anlægge erstatningssag på selskabets vegne mod ledelsen.

Ledelsesansvarsforsikringer

Som afdækningsmetode anvendes tillige ledelsesansvarsforsikringer, som er særdeles velegnet til afdækning af de økonomiske risici ved ledelsesansvaret. Typisk betales forsikringspræmien af selskabet. Ledelsesansvarsforsikringer beskytter altså ledelsen i tilfælde af fejl og forsømmelser i forbindelse med deres hverv.

Det er dog vigtigt at have for øje, at ledelsesansvarsforsikringer ikke kan fungere som en ”sovepude” for ledelsen. I forbindelse med tegning af ledelsesansvarsforsikringer aftales det nemlig normaltvist, at forsætlige eller groft uagtsomme handlinger undtages fra dækningen. Dette betyder, at handlinger eller undladelser, der kan tilegnes ledelsen som forsætlige eller groft uagtsomme, ikke er dækket af forsikringen. Ledelsen hæfter personligt for sådanne krav.

Skadesløsholdelse

Hvor decharge vedrører bagudrettet ansvarsfrihed, findes der ingen regler, der vedrører muligheden for at meddele ansvarsfrihed for fremtiden. Det har derfor været stærkt omdiskuteret, hvorvidt det var muligt at vedtage generelle skadesløsholdelsesordninger for ledelsesmedlemmer. Skadesløsholdelse af ledelsen indebærer et tilsagn fra selskabet til ledelsen om friholdelse for ansvar og hæftelser, som ledelsens medlemmer individuelt eller kollektivt måtte ifalde. Muligheden herfor har været antaget i praksis og er nu bekræftet af Erhvervsstyrelsen i en vejledende udtalelse fra den 13. april 2023.

Erhvervsstyrelsen har i sin vejledende udtalelse vurderet, at det er muligt for selskaber at vedtage generelle skadesløsholdelsesordninger, og at der generelt efter dansk ret ikke er noget til hinder for, at skadesløsholdelse for ledelsen kan besluttes. Beslutningskompetencen ligger som udgangspunkt hos generalforsamlingen, som kan bestemme skadesløsholdelse med simpelt flertal. Erhvervsstyrelsen understreger dog i sin udtalelse, at det efter deres opfattelse ikke er muligt for generalforsamlingen at skadesløsholde ledelsen for forhold, der udspringer af grov uagtsomhed, forsætlige handlinger, illoyalitet, utilbørlige dispositioner eller strafbare forhold, idet det ikke vil være i overensstemmelse med selskabets interesse at friholde ledelsen i sådanne tilfælde.

For mere information om Erhvervsstyrelsen nye retningslinjer om skadesløsholdelse af ledelsen henviser vi til EY’s artikel: Nye retningslinjer om skadesløsholdelse af ledelsen.

Sammendrag

Som ledelsesmedlem bærer man et stort ansvar. Selskabets trivsel og overlevelse afhænger af ledelsens beslutninger, handlinger og undladelser. Dette betyder dog ikke, at man skal afholde sig fra at deltage i ledelsen i frygt for en efterfølgende ansvarssag. Det er vores anbefaling, at selskabers ledelse forøger sit kendskab til de forskellige afdækningsmuligheder for risikoen forbundet med ledelsesansvaret. EY kan hjælpe netop dit selskabs ledelse med at forstå dets ledelsesansvar og de afdækningsmetoder, som følger af gældende lovgivning og praksis.

Om denne artikel

Forfattere
Line Frøkjær Helsinghoff

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Juridisk rådgiver med erfaring inden for selskabsret, generationsskifte og omstruktureringer.

Tina Aae Christiansen

Manger, Law, EY Danmark

Erhvervsjuridisk rådgiver specialiseret i selskabsret, grænseoverskridende omstruktureringer og FDI-screeninger.

Related topics Law