23 mar. 2022
Foto af Ny vejledning fra Datatilsynet om brug af cloud

Ny vejledning fra Datatilsynet om brug af cloud

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

23 mar. 2022
Relaterede emner Law

Den nye cloudvejledning vedrører bl.a. overførsel af personoplysninger til tredjelande i forbindelse med brug af cloudservices. 

Stadigt flere organisationer benytter sig af cloudservices. Det er i den forbindelse væsentligt, at den dataansvarlige har fokus på at sikre efterlevelse af databeskyttelsesreglerne, herunder særligt i forhold til 1) brugen af databehandlere og underdatabehandlere, 2) behandlingssikkerhed, samt 3) overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Fra Datatilsynets nye cloudvejledning er det særligt relevant at fremhæve følgende hovedpointer:

  • Det er helt afgørende, at den dataansvarlige selv har overblik over, hvilke af sine behandlingsaktiviteter, der er omfattet af cloudservicen, ligesom den dataansvarlige skal sikre, at kontrakterne er klare og gennemsigtige i sin ordlyd.
  • Den dataansvarlige skal sikre dokumentation for hele kæden af eventuelle underdatabehandlere. Hvis det ikke er muligt for dig som dataansvarlig at sikre tilstrækkelig dokumentation for, hvilke underdatabehandlere der er relevante for de cloudservices, du benytter, eventuelt efter dialog med cloudleverandøren, skal du efter Datatilsynets opfattelse lægge til grund, at alle de underdatabehandlere, der fremgår af cloudleverandørens generelle oversigt, benyttes til levering af dine cloudservices.
  • Ved vurdering af et usikkert tredjelands lovgivning og/eller praksis, kan du basere din vurdering på ”worst case scenario”, hvilket indebærer, at alle de omhandlede tredjelande har problematisk lovgivning og/eller praksis. Herefter kan du nærmere vurdere, hvilke supplerende tekniske foranstaltninger der skal implementeres for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

    For så vidt angår overførsler til USA, fremhæves det særligt, at det er Datatilsynets opfattelse, at en dansk organisation typisk vil behandle oplysninger om personer, som er omfattet af anvendelsesområdet for den såkaldte FISA 702. En dansk organisations brug af cloudleverandører i USA vil derfor normalt være omfattet af ”problematisk” lovgivning, hvilket betyder, at cloudservicen alene kan anvendes, hvis:
    • Der enten sikres tilstrækkelig supplerende sikkerhedsforanstaltninger (hvilket typisk forudsætter kryptering) eller,
    • Det kan påvises og dokumenteres, at den relevante ”problematiske” lovgivning ikke vil blive anvendt i praksis for så vidt angår din cloudleverandør. En sådan dokumentation vil skulle være understøttet af objektiv, troværdig og tilgængelig information, fx fra de omhandlede myndigheder, og det er således ikke tilstrækkeligt som dokumentation at henvise til din egen eller cloudleverandørens subjektive vurdering.

Det er EY’s erfaring, at mange dataansvarlige har vanskeligt ved at gennemskue rammer og vilkår for sine cloudservices, herunder ikke mindst at skabe overblik over organisationens tredjelandsoverførsler.

EY anbefaler, at I først og fremmest – som en del af jeres lovpligtige kortlægning (artikel 30-fortegnelse) – får sikret et fuldt overblik over organisationens cloudløsninger og øvrige potentielle tredjelandsoverførsler, herunder ved identifikation af enhver relevant databehandler og underdatabehandler.

Hvad kan EY tilbyde?

Hos EY Law finder du specialister indenfor databeskyttelsesret og it-sikkerhed, og vi kan således bistå med den fulde pallette indenfor data privacy, herunder også i relation til risikostyring, udarbejdelse af kontrolframeworks og revisionserklæringer m.v.

Hvis I ønsker en uforpligtende drøftelse af jeres nuværende status for compliance, herunder en drøftelse af, hvorledes I bør prioritere jeres indsats og ressourcer fremadrettet, kan I med fordel række ud til os:

Bodil M. Brabæk, Director, Head of Data Privacy, EY Law, tlf. 2529 3268
Linea Koopmann Nielsen, Senior Consultant, Data Privacy, EY Law, tlf. 2529 5796

Sammendrag

Datatilsynet stiller store krav til organisationers sikring af compliance ved brug af cloudservices. Det er særligt afgørende, at den dataansvarlige sikrer efterlevelse af forpligtelserne til 1) at indgå behørige databehandleraftaler, herunder sikring af kontrol med databehandler, 2) at identificere relevante underdatabehandlere, samt 3) at sikre eventuelle tredjelandsoverførsler i forbindelse med brugen af databehandlere og underdatabehandlere

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Law