21 feb. 2022
Sidste mulighed for negative indberetninger af indefrosne feriemidler

Sidste mulighed for negative indberetninger af indefrosne feriemidler

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

21 feb. 2022
Relaterede emner Law Tax

28. februar 2022 er sidste frist for korrektion af fejlagtige indberetninger af indefrosne feriemidler for fx direktører, kapitalejere m.v.

Opsummering: 
  • Negative indberetninger er rettelser og ændringer i indberetninger, der reducerer det beløb som lønmodtager har til gode i Fonden.
  • Efter 28. februar 2022 kan der ikke længere foretages negative indberetninger/rettelser i indefrosne feriemidler.
  • Dette gælder for personer, der har fået alle deres indefrosne feriemidler udbetalt fra Fonden som førtidige udbetaling i efteråret 2020 og foråret 2021.

Overgangsperioden fra gammel til ny ferielov er så småt ved at glide i baggrunden. Der falder dog om lidt en væsentlig frist for alle arbejdsgivere, der har indberettet indefrosne feriemidler.

Efter 28. februar 2022 kan der ikke længere foretages såkaldte ”negative” indberetninger/rettelser i indefrosne feriemidler, for personer der har fået alle deres indefrosne feriemidler udbetalt fra Fonden som led i den førtidige udbetaling i efteråret 2020 og foråret 2021.

Negative indberetninger er rettelser og ændringer i indberetninger der reducerer det beløb som lønmodtager har til gode i Fonden (og i sidste ende det, som arbejdsgiver skal indbetale til Fonden). Dvs. fristen er relevant i tilfælde, hvor:

  • En arbejdsgiver har indberettet et for stort beløb i indefrosne feriemidler (enten pga. regnefejl, et for højt opgjort feriepengeberettiget grundlag m.v.) i forhold til, hvad medarbejderen reelt har krav på, eller:
  • En arbejdsgiver har indberettet indfrosne feriemidler for personer der ikke er berettigede til indefrosne feriemidler (kapitalejere, reelle direktører, andre personer der ikke har lønmodtagerstatus m.v.)

I begge tilfælde vil fristen kun være relevant hvor lønmodtageren, direktøren, kapitalejeren m.v. samtidig har fået udbetalt alle indefrosne feriemidler fra Fonden som led i den førtidige udbetaling, der blev vedtaget i forbindelse med COVID-19.

Det skal understreges, at det er irrelevant om der i en direktørkontrakt fx står at direktøren er omfattet af ferieloven. Dette giver ikke i sig selv vedkommende ret til indefrosne feriemidler. Det afgørende er om vedkommende er omfattet af ferieloven; har direktøren lønmodtagerstatus er han/hun omfattet af ferieloven, og har direktøren ikke lønmodtagerstatus er vedkommende ikke omfattet af ferieloven og kan dermed under ingen omstændigheder have ret til en udbetaling fra Fonden (i de tilfælde skal der således aldrig laves en indberetning på direktøren). Direktøren kan dog, på baggrund af ordlyden i sin kontrakt, have ret til en udbetaling direkte fra arbejdsgiver, men dette har ingen relevans i forhold til indberetninger til Fonden.

Alle, der i sin tid måtte have foretaget fejlagtige indberetninger for fx direktører, kapitalejere eller andre med afgørende indflydelse på den virksomhed de er ansat i m.v. anbefales derfor, at ændre sin indberetning senest 28. februar 2022. Dette uanset om Fonden ikke måtte have gjort indsigelse overfor indberetningen. Fonden foretager netop ikke kontrol af alle modtagne indberetninger. En foretaget indberetning kan således ikke betragtes som korrekt, alene af den årsag, at Fonden ikke endnu har gjort indsigelse, idet der alene foretages stikprøvekontroller.  

Det er i loven lagt til grund, at bedst mulig sikkerhed for korrekt opgørelse af de tilgodehavende feriemidler derimod opnås ved, at lønmodtagerne bliver hørt om indberetningerne med mulighed for indsigelse. Når arbejdsgiver indberetter ændringer til sine indberetninger, skal lønmodtagerne således acceptere ændringerne for at de får effekt for Fondens krav over for arbejdsgiveren. Fonden forlader sig herefter på, at arbejdsgiver og den ansatte er enige om opgørelsen af de indefrosne feriemidler, herunder at indefrysning rent faktisk skal ske.

Arbejdsgiver kan dog foretage ændringer (både positive og negative) frem til den 30. juni 2025, for indberetninger på lønmodtagere, kapitalejere, direktører m.v. der ikke har hævet sine penge i Fonden som led i den førtidige udbetaling der blev vedtaget i lyset af covid-19.

Konsekvenser hvor arbejdsgiver undlader, at lave negative indberetninger inden fristen

Retter arbejdsgiver ikke sine fejlagtige indberetninger, risikerer arbejdsgiver i princippet, at direktøren/ejeren før eller siden gør indsigelse over indefrysningen og stiller krav om udbetaling af feriemidlerne direkte fra arbejdsgiver til sig selv – med loven i hånd (der vil sandsynligvis ikke være mange tilfælde hvor en direktør eller anden ikke-lønmodtager, kræver udbetaling fra arbejdsgiver, hvor sidstnævnte har indberettet indefrosne midler og vedkommende allerede har fået alle feriemidlerne ud fra Fonden som led i den førtidige udbetaling). Det kan dog aldrig helt afvises.

Hvor en kapitalejer, direktør m.v. fremsætter en sådant krav, bør arbejdsgiver i den situation nægte at udbetale et beløb svarende til de indefrosne feriemidler direkte til vedkommende, uden at denne samtidig godkender en negativ indberetning.

I denne forbindelse bliver fristen den 28. februar 2022 særlig relevant, idet der netop ikke kan laves negative indberetninger efter 28. februar 2022, i de situationer hvor direktøren, kapitalejeren m.v. har fået alle sine midler udbetalt som led i den førtidige ordning.

Hvis direktøren, kapitalejeren m.v. først retter henvendelse til arbejdsgiver efter dette tidspunkt, og direktøren fx starter en voldgiftssag for at få midler udbetalt fra arbejdsgiver, risikerer arbejdsgiveren både at komme til at hænge på en udbetaling direkte til direktøren samtidig med at arbejdsgiver fortsat er forpligtet til i fremtiden at indbetale det beløb, som er blevet indberettet til Fonden – fordi der ikke længere kan laves en negativ indberetning. Dette medfører således i praksis en dobbeltbetaling af feriemidlerne (der er en risiko for at en evt. voldgift netop vil forpligte arbejdsgiveren til udbetaling – uafhængig af om direktøren samtidig godkender en negativ indberetning).

I de tilfælde, hvor arbejdsgiver måtte ende med at betale de indefrosne feriemidler to gange (én gang til den person der er indberettet for og én gang til Fonden), må arbejdsgiver enten via voldgift eller civilt søgsmål, forsøge at gøre krav om dækning af sit tab gældende overfor direktøren, kapitalejeren m.v. – der er dog ingen sikkerhed for at dette vil kunne dækkes, i de situationer, hvor arbejdsgiver ikke selv har forsøgt at få indberetningen korrigeret inden for fristen den 28. februar 2022, da der i så fald vil foreligge en stor grad af egen skyld fra arbejdsgivers side.

Ved spørgsmål kan følgende kontaktes:

  • Julie Gerdes, tlf. 2529 3403
  • Majbritt Davidsen, tlf. 2529 6410
  • Jan H. Rømer. tlf. 2529 5199
  • Pinar Kücükgöncü, tlf. 2529 5151

Sammendrag

Alle, der har foretaget fejlagtige indberetninger for fx direktører, kapitalejere eller andre med afgørende indflydelse på den virksomhed de er ansat i m.v. anbefales, at ændre indberetningen senest 28. februar 2022. Dette uanset om Fonden ikke måtte have gjort indsigelse overfor indberetningen. Retter arbejdsgiver ikke sine fejlagtige indberetninger, risikerer arbejdsgiver i princippet, at direktøren/ejeren før eller siden gør indsigelse over indefrysningen og stiller krav om udbetaling af feriemidlerne direkte fra arbejdsgiver til sig selv.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Law Tax