Pressemeddelelse

14 sep. 2022 København, DK

Meddelelse om revisionen af Danske Banks årsregnskab for 2014

Revisornævnet har d. 12. september 2022 afsagt kendelse om revisionen af Danske Banks årsregnskab for 2014. Det markerer afslutningen på undersøgelse af revisionens opgavevaretagelse, som blev igangsat i oktober 2018.

Pressekontakter
Jan C. Olsen

CEO for EY i Danmark, Partner og leder af Assurance i Danmark. Medlem af EY's Regional Leadership Team

Praktisk og løsningsorienteret revisor og rådgiver for danske og internationale kunder. Vil udvikle de bedste medarbejdere og styrke diversitet.

Jakob Wandel

Nordic Head of PR

Spinder den røde tråd, der binder de strategiske PR-aktiviteter sammen i forlængelse af EY's forretningsmæssige mål. Far til to piger.

Revisornævnet har d. 12. september 2022 afsagt kendelse om revisionen af Danske Banks årsregnskab for 2014. Det markerer afslutningen på undersøgelse af revisionens opgavevaretagelse, som blev igangsat i oktober 2018.

Med afgørelsen ligger det nu fast, at EY’s revision af bankens årsregnskab for 2014 har været korrekt udført med tilstrækkelige revisionshandlinger og vurderinger, ligesom revisionspåtegningen på bankens årsrapport var rigtig. EY har ligeledes ikke gjort sig skyldig i nogen overtrædelse af hvidvasklovgivningen.

Sagens forløb startede med Erhvervsstyrelsens åbning af undersøgelse d. 4. oktober 2018. Erhvervsstyrelsen foretog politianmeldelse af EY for overtrædelse af hvidvasklovgivningen, jf. pressemeddelelse af d. 11. april 2019. I april 2020 meddelte SØIK, at efterforskningen heraf blev indstillet som følge af, at statsadvokaten ikke mente, ”at der var rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart.”

I januar 2020 indbragte Erhvervsstyrelsen EY for Revisornævnet med påstand om, at EY ikke havde udført tilstrækkelig revision. Denne sag er nu afgjort med en advarsel for to dokumentationsmæssige forhold, dvs. forhold som ikke har noget med kvaliteten af selve revisionen at gøre. En advarsel udtrykker nævnets mildeste sanktion. Ifølge lovbemærkningerne til revisorloven af 2016 gives en advarsel i tilfælde, hvor Revisornævnet skønner, at Erhvervsstyrelsen ikke burde have indbragt en sag for Revisornævnet, men afgjort denne med en påtale.

Følgende kan fremhæves fra kendelsen:

  • Kendelsen slår fast, at EY ”har foretaget et meget betydeligt antal relevante revisionshandlinger vedrørende Danske Banks årsrapport for 2014, herunder også vedrørende spørgsmålet om hvidvask.”
  • Kendelsen har resulteret i en advarsel for dokumentation af to undersøgte forhold.
  • I forbindelse med sanktionsfastsættelsen bemærkes, at ”Revisornævnet har alene fundet, at de indklagedes vurderinger […] ikke er fuldt tilstrækkeligt dokumenteret.”
  • Det fremgår videre, at der ikke var kritik af Danske Banks årsrapport for 2014 samt at revisionen udførte ”tilstrækkelige revisionshandlinger og vurderinger” i anledning af mistanke om hvidvask.

CEO for EY i Danmark, partner, leder af Assurance i Danmark, Jan C. Olsen, udtaler:

”Vi anerkender behovet for at få alle aspekter af Danske Banks Estlandssag undersøgt. Vi er tilfredse med Revisornævnets afgørelse, som markerer afslutningen på 4 års meget ressourcekrævende indsats med udgangspunkt i vores revision af bankens årsregnskab for 2014. Det har hele tiden været vores opfattelse, at revisionen var i overensstemmelse med dagældende lovgivning og standarder og EY har anvendt omfattende ressourcer på at dokumentere dette for Erhvervsstyrelsen.”