fotograf ved havet om vinteren

Energi og forsyning, januar 2021

I denne udgave af vores nyhedsbrev sætter vi bl.a. fokus på de seneste ændringer i lovgivningen inden for energi- og forsyningssektoren.

Indhold i denne udgave:

Grønne afgiftsreformer fra 2020 – hvordan endte det?

Folketinget har indgået adskillige aftaler på afgiftsområdet i 2020 senest med afgiftsreformen fra 8. december 2020. Aftalerne påvirker væsentligt reglerne for håndtering af afgift på elektricitet og brændsler. Nogle aftaler har betydning allerede fra 1. januar 2021. 

Regnskabsmæssige afskrivninger i de økonomiske rammer i vandselskaberne?

Efter usikkerhed om hvorvidt regnskabsmæssige afskrivninger skulle indgå som grundlag for de kommende indtægtsrammer, har Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet afvist, at det forventes at blive tilfældet. Både Forsyningssekretariatet og DANVA påpeger i samme forbindelse, at det synes uhensigtsmæssigt at visse vandselskaber har relativt lave regnskabsmæssige afskrivninger set i forhold til selskabernes reelle anlægsomkostninger. 

Lovforslag om indsendelse af transfer pricing-dokumentation er nu vedtaget 

Ny lovændring indebærer skærpede krav til håndteringen af den skatteretlige transfer pricing-dokumentation. Fremadrettet skal transfer pricing-dokumentationen indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter selvangivelsesfristen i modsætning til den nuværende lovgivning, hvor dokumentationen kun skal udleveres til Skattestyrelsen på anmodning, hvorefter koncernen har 60 dage til at indsende dokumentationen. 

Implementering af elmarkedsdirektivet med fokus på netvirksomheder 

December 2020 var en særdeles aktiv måned for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for at sikre implementeringen af elmarkedsdirektivet ved hjælp af udgivelse af en række nye bekendtgørelser, nyudstedelse af eksisterende bekendtgørelser samt ændring af elforsyningsloven. 

Erfaringer med udtræden af økonomisk regulering for mindre forbrugerejede vandselskaber 

På trods af COVID-19 og forsamlingsforbud i store dele af 2020 er det lykkede adskillige forbrugerejede vandværker at træde ud af den økonomiske regulering og skattepligt. Det er fortsat muligt at træde ud af både økonomisk regulering og skattepligt uden ophørsbeskatning. Udtræden kræver god planlægning og forberedelse. 

Forsyningssurvey 2020 

For 5. år i træk har EY sammen med Pluss taget temperaturen på forsyningssektoren. Undersøgelsen omfatter kommunale forsyningsselskaber, kommunale affaldsaktiviteter og forbrugerejede vand- og varmeværker. Selvom det højest prioriterede indsatsområde fortsat er forsyningssikkerhed og sikker drift, er der andre indsatsområder, som har skiftet prioritet. 

Regnskabsmæssige skøn i energi og forsyningsvirksomheder – skærpede krav til dokumentation 

Væsentligheden af et regnskabsmæssigt skøn afhænger af graden af den skønsmæssige usikkerhed og den beløbsmæssige effekt af skønnet. Det anbefales, at ledelsen - eventuelt i samarbejde med revisor - etablerer en proaktiv proces for identifikation og risikovurdering af de mest betydelige regnskabsmæssige skøn med henblik på at danne grundlag for en struktureret og databaseret håndtering og dokumentation af regnskabsmæssige skøn ved regnskabsafslutningen. 

Kommunegaranti – Fastsættelse af garantiprovision 

Fastsættelse af prisen for kommuners garantistillelse overfor forsyningsselskaber har over en årrække været debatteret. Herudover indgik det i den tidligere VLAK-regerings forsyningsstrategi, at der ville blive igangsat et arbejde med henblik på at tydeliggøre rammerne for kommunernes beregning og opkrævning af garantiprovision. Der er på nuværende tidspunkt stadigvæk ikke fastsat nærmere regler om, hvordan prisfastsættelsen for disse garantier konkret skal foretages, herunder hvad der skal indgå i overvejelserne.

Vejledende udtalelse om indregning af omkostninger til køb af grøn energi 

Forsyningstilsynet har den 18. november 2020 sendt en vejledende udtalelse om indregning af omkostninger til køb af grøn energi m.v. i fjernvarmeprisen i høring. Forsyningstilsynet har valgt at udarbejde en vejledende udtalelse på baggrund af flere forespørgsler fra varmeforsyningsvirksomheder om indregning af omkostninger til køb af grøn energi m.v. i fjernvarmeprisen. 

Skattefrihed for fjernvarmeselskaber 

Grænserne for skattefritagelse er ikke i alle tilfælde klart kridtet op, men i og med manglende opfyldelse af bare én betingelse udløser fuld skattepligt for hele varmeværket, er det vigtigt at sikre sig fuld efterlevelse af reglerne. 

Skattestyrelsen har øget fokus på kontrol af afgiftsområdet 

Skattestyrelsen har øget fokus på kontrol af afgifter på energi- og forsyningsområdet. Skattestyrelsen kontrollerer om virksomhederne har beregnet de korrekte energi- og miljøafgifter. EY oplever ofte at der er opstået fejl i opgørelse af afgifterne og anbefaler derfor, at virksomheden får gennemgået afgiftsforholdene for at undgå genoptagelsessager udover den ordinære treårige periode. 

EY som samarbejdspartner  

EY’s branchegruppe for energi og forsyning består af ca. 60 revisorer, skatterådgivere, moms- og af-giftsspecialister, økonomer og konsulenter, som leverer en integreret og samlet ydelse til forsynings-virksomheder over hele landet. Derudover har vi revisorbranchens højeste aktivitetsniveau omkring videndeling med energi- og forsyningssektoren. Download pdf

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os