RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, december 2022

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.

Ny udgave af Indsigt i årsregnskabsloven

Vores regnskabspublikation, Indsigt i årsregnskabsloven, er nu udgivet i en ny udgave – 2022/23-udgaven, 9. udgave.

Publikationen er blevet opdateret med lovændringer samt en række nye fortolkninger og problemstillinger, som er opstået i løbet af det seneste år. Der er i årets udgave tilføjet fire nye kapitler, ligesom publikationen er udbygget på en lang række områder, som efter EY's opfattelse har givet anledning til hyppige spørgsmål i praksis.

Publikationen lanceres i år som en ren digital publikation, som i ét samlet værk indeholder de relevante værktøjer til årsrapporter efter årsregnskabsloven.


Opdateret publikation om klassifikation af gældsforpligtelser med covenants

IASB har i oktober 2022 offentliggjort en række ændringer til IAS 1 Præsentation af årsregnskaber vedrørende den regnskabsmæssige klassifikation af gældsforpligtelser med covenants. Ændringerne træder i kraft fra 1. januar 2024 og medfører, at virksomheder skal klassificere en gældsforpligtelse som langfristet, hvis virksomheden har ret til at udskyde indfrielse af forpligtelsen med mere end 12 måneder efter balancedagen, hvis retten til at udskyde forpligtelsen har substans og eksisterer på balancedagen. 


Opdateret publikation: Applying IFRS – Accounting for climate change

EY's publikation Applying IFRS – Accounting for Climate Change (Updated November 2022) er netop offentliggjort i en opdateret udgave. Formålet med publikationen er via praktiske observationer og illustrationer fra IFRS-årsrapporter at hjælpe virksomhederne med at vurdere klimaændringernes indvirkning på virksomheden og dens eksterne rapportering, herunder på virksomhedernes rapportering om klimaændringernes indvirkning på den finansielle stilling, finansielle performance, pengestrømme og oplysninger herom.


Forslag til ændringer af IAS 12 Indkomstskatter som følge af ny global minimumsskattelov

IASB har i november 2022 foreslået at ændre IAS 12, så store koncerner med en omsætning på mindst 750 mio. EUR, der bliver omfattet af den forventede nye internationale skattereform (BEPS 2.0), obligatorisk bliver fritaget for at indregne udskudt skat af de midlertidige forskelle, der måtte opstå som følge af den nye skattelovgivning. Den nye skattereform introducerer bl.a. en global minimumsskat på 15 %, ligesom der introduceres en kompleks omfordelingsmodel mellem de lande, der opnår ret til at beskatte virksomhedsoverskud. Det er netop kompleksiteten i denne omfordelingsmodel, der har resulteret i den lempelse til IAS 12, som IASB nu foreslår. Der lægges i første omgang op til en midlertidig obligatorisk ændring, indtil IASB beslutter sig for, om ændringen skal gøres permanent, tilpasses eller helt fjernes igen. 


Ny publikation: Applying IFRS – The IASB has outlined its proposed new dynamic risk management accounting model

EY har udgivet en ny publikation vedrørende IASB's arbejde om at udvikle en ny Dynamic Risk Management (DRM) hedge accounting model. Læs om baggrunden for projektet, en beskrivelse af den nye model, og få eksempler på modellen i praksis.


Ny IFRS development: Cash transferred via electronic transfer

EY har udgivet en IFRS development, der beskriver IASB's overvejelser, om at ændre IFRS 9 vedrørende betalinger, der sker via elektronisk overførsel. Ændringen betyder, at virksomheder kan vælge en regnskabspraksis for ophør med indregning af finansielle forpligtelser, før en betaling er modtaget af modparten, når betalingen sker via elektronisk overførsel.


Fokusområder for IFRS-årsrapporter for 2022

ESMA udsendte den 28. oktober 2022 de fælles europæiske prioriteter for regnskabskontrol af børsnoterede virksomheders IFRS-årsrapporter for 2022, som de nationale regnskabstilsyn skal lægge vægt på i forbindelse med de børsnoterede selskabers årsrapporter for 2022. Det gennemgående tema er oplysninger om klimarelaterede forhold, og prioriteterne er grupperet i tre afsnit.


EY's hjælpeværktøjer til årsrapporter efter IFRS

EY har en række hjælpeværktøjer til brug for aflæggelse af årsrapporter efter IFRS, som omfatter en dansk og flere internationale årsrapportmodeller samt tjeklister til brug for kontrol af, at årsrapporten overholder kravene i IFRS-standarderne og de yderligere danske krav.

Aktuelle webcasts | Aktuelle seminarer og events

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os