RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, maj 2022

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
Fristudskydelsen for indberetning af årsrapporter er vedtaget

Det ligger nu fast, at fristen for 2021-årsrapporterne udskydes med 1 måned – fra 31. maj 2022 til 30. juni 2022. Som forventet, vedtog Folketinget den 19. maj 2022 det lovforslag, som vedrører udskydelse af selskabers frist for at indberette årsrapporten – gældende for både 2021-årsrapporten og årsrapporterne derefter. 


Opdateret publikation: Applying IFRS – Accounting for Climate Change

EY's publikation "Applying IFRS – Accounting for Climate Change (Updated May 2022)" er netop offentliggjort i en opdateret udgave. Formålet med publikationen er via praktiske observationer og illustrationer fra IFRS-årsrapporter at hjælpe virksomhederne med at vurdere klimaændringernes effekt på virksomheden og dens eksterne rapportering, herunder på virksomhedernes rapportering om klimaændringernes effekt på den finansielle stilling, finansielle performance, pengestrømme samt oplysninger herom. Download publikationen.


Ny temaartikel om årsrapporter for andelsboligforeninger

Andelsboligforeningers årsrapporter er omfattet af særlige krav bl.a. andelsboligloven, bekendtgørelser, foreningens vedtægter og Erhvervsstyrelsens fortolkninger, som fremgår af den opdaterede vejledning fra december 2021. Vi har udarbejdet en ny temaartikel, der netop sætter fokus på disse særlige krav ved andelsboligforeningers regnskabsaflæggelse


Økonomier i hyperinflation 30. juni 2022

IFRS-standarder skal anvendes under forudsætning af, at værdien af penge er konstant over tid. Når inflationen i et land ikke længere er ubetydelig for værdien af penge, opstår en række regnskabsmæssige udfordringer, som er behandlet i IAS 29 Hyperinflation. Baseret på inflationsdata fra IMF, som blev offentliggjort i april 2022 bliver Tyrkiet pr. 30. juni 2022 omfattet af listen af lande med hyperinflation. 


Invasionen i Ukraine: ESMA's fokusområder til delårsrapporten

ESMA (The European Securities and Markets Authority) har netop offentliggjort deres udtalelse "Public Statement: Implications of Russia's invasion of Ukraine on half-yearly financial reports". Udtalelsen har fokus på at sikre investorbeskyttelse med bl.a. følgende budskaber:

  • En påmindelse om de generelle krav i IFRS til indregning og måling m.v., som kan blive aktuelle som følge af Ruslands invasion af Ukraine og afledte effekter heraf, herunder fx potentielle nedskrivningsbehov, potentielt tab af kontrol og indflydelse i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures, præsentation som ophørte aktiviteter og aktiver bestemt for salg m.v.
  • ESMA's forventninger til præsentation og oplysninger, herunder fx foretagne skøn og vurderinger samt væsentlig usikkerhed ved indregning og måling m.v. og potentiel usikkerhed vedrørende going concern-forudsætningen.
  • ESMA's forventninger til oplysninger i delårsrapportens ledelsesberetning, herunder forventninger til beskrivelse af den direkte og indirekte effekt af Ruslands invasion af Ukraine og de afledte konsekvenser for virksomhedens strategi, forretningsmodel, mål, drift, finansielle forhold, igangsatte tiltag til at reducere de afledte effekter samt oplysninger om risici vedrørende cybersikkerhed.

ESMA's udtalelse kan downloades her.

 

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os