9 mar. 2022
Foto af Forhøjelse af CO2-afgiftbelastningen som led i ny grøn skattereform.

Forhøjelse af CO2-afgiftbelastningen som led i ny grøn skattereform

Af Anders Klinge

Associate Partner, Afgiftsrådgiver, EY Danmark

Cand.jur., afgiftsrådgiver, fokuseret på energi, ny teknologi og grøn omstilling

9 mar. 2022

Første delrapport om ensartet beskatning af CO2-udledningen er klar – forslag til tre afgiftsmodeller bliver præsenteret i rapporten.

For at bidrage til bekæmpelse af klimaforandringerne har Danmark, med Klimaloven, forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 1990. For at nå dette mål, blev der i december 2020, med et bredt politisk flertal, indgået en aftale om nedsættelse af en ekspertgruppe, som skulle udarbejde et forslag til en grøn skattereform af danske afgiftsregler.

Ekspertgruppen for den grønne skattereform er nu klar med deres første delrapport, der indeholder forslag til tre afgiftsmodeller, der skal være med til en ensartet beskatning af CO2-udledningen.

Ekspertgruppens anbefalinger

I denne delrapport har ekspertgruppen primært fokus på industri- og forsyningssektoren, hvor der skabes et incitament til at sænke udledningen gennem eksempelvis energieffektivisering, omlægning til VE-energi og udvikling af nye og mere klimavenlige teknologier. Dette betyder dog også, at de berørte virksomheder vil blive pålagt en øget CO2-afgift.

Ekspertgruppens tre afgiftsmodeller

Afgiftsmodel 1
Ensartet CO2-afgiftssats på 750 kr. pr. ton CO2 for virksomheder uden for kvotesektoren.
Ensartet CO2-afgiftssats på 375 kr. på ton CO2 for virksomheder i kvotesektoren.
Tilskud til negative udledninger, som højest kan udgøre afgiftssatsen for ikke-kvotesektoren.
Afgiftsprovenuet tilbageføres bredt til erhvervslivet, fx via en generel lempelse af selskabsskatten.
Afgiftsmodel 2
Ensartet CO2-afgiftssats på 750 kr. pr. ton CO2 for virksomheder uden for kvotesektoren.
Ensartet CO2-afgiftssats på 375 kr. på ton CO2 for virksomheder i kvotesektoren.
Reduktion i afgiftssatsen på 100 kr. pr. ton CO2 for mineralogiske processer m.v.

Afgiftsprovenuet anvendes til

  • Tilskud til Carbon Capture System til reduktion af fra fossile kilder.
  • Negative udledninger fra biogene kilder (BECCS), hvor tilskudssatsen kan overstige afgiftssatsen i ikke-kvotesektoren.
Afgiftsmodel 3
Ensartet CO2-afgiftssats på 600 kr. pr. ton CO2 for virksomheder uden for kvotesektoren.
Ensartet CO2-afgiftssats på 225 kr. på ton CO2 for virksomheder i kvotesektoren.
Reduktion i afgiftssatsen på 100 kr. pr. ton CO2 for mineralogiske processer m.v.

Afgiftsprovenuet, samt yderligere finansiering på 0,5 mia. kr. anvendes til

  • Tilskud til Carbon Capture System til reduktion af fra fossile kilder.
  • Negative udledninger fra biogene kilder (BECCS), hvor tilskudssatsen kan overstige afgiftssatsen i ikke-kvotesektoren.

Generelt betyder de tre modeller i den grønne skattereform at afgifterne vil afhænge af CO2-indholdet i stedet for energiindholdet i brændsler. Det gælder desuden for alle modeller at energiafgiften på procesforbrug nedtrappes og bortfalder i det omfang det er muligt. For forbrug til rumvarme og fjernvarme reduceres energiafgiften, så afgiftsniveauet sammen med CO2-afgiften forbliver på nogenlunde samme niveau som i dag. Der ligges op til at samme ændring også skal ske for motorbrændstof, uden at afgiftsniveauet ændrer sig.

I rapporten ligges der desuden op til, at det nugældende CO2-bundfradrag til tunge processer skal afskaffes. Herudover gælder det, at forbrug der efter de nugældende regler er afgiftsfritaget, skal omfattes af den nye CO2-afgiftsbeskatning. Dette vil dog i høj grad afhænge af de obligatoriske fritagelsesbestemmelser der er i EU-direktivet.

Disse nye ændringer kan have en stor økonomisk betydning for virksomhederne. For at få et overblik over dette, hjælper vi gerne med at lave nogle konsekvensberegninger for jer. Vi kan også tilbyde at undersøge muligheden for at få reduceret CO2-afgiftsbelastningen igennem tilskuds- og bundfradragsmulighederne i model to og tre.

I efteråret 2022 følger endnu en delrapport, hvor ekspertgruppen vil se på et bredere beskatningsområde.

Overblik over konsekvenserne af afgiftsmodellerne

Forslåede afgiftssatser1 Model 1 Model 2 Model 3
CO2-afgift uden for kvotesektoren
CO2-afgift inden i kvotesektoren
Reduceret afgiftssats for mineralogiske processer
750 kr.
375 kr.
375 kr.
750 kr.
375 kr.
100 kr.
600 kr.
225 kr.
100 kr.
Afgiftsprovenuet anvendes til Model 1 Model 2 Model 3
Bred tilbageførsel til erhvervslivet
Tilskud til carbon capture system
Tilskud til CO2-reduktion gennem fx energibesparelser
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Tilskud til negative udledninger Model 1 Model 2 Model 3
Kan overstige afgiftssatsen i ikke-kvotesektoren2 Nej Ja Ja
Andre konsekvenser ved modellerne
Energiaften på procesforbrug nedtrappes og bortfalder.
For rumvarme, fjernvarme og motorbrændstof reduceres energiafgiften, så det samlede afgiftsniveau forbliver uændret.
De nugældende CO2-bundfradrag til tunge processer skal afskaffes.
Nuværende afgiftsfritagelser afskaffes i videst muligt omfang.

1Beløbene er oplyst i kr. pr. ton CO2
2Gælder kun for negative udledninger fra BECCS (biogene kilder)

Sammendrag

Ny grøn skattereform betyder forøget CO2-afgifter for bl.a. forsyningssektoren. Ekspertgruppens rapport indeholder forslag til tre afgiftsmodeller, der alle medfører, at afgifterne vil afhænge af CO2-indholdet i brændsler i stedet for energiindholdet. For at afgiftsniveauet forbliver på nogenlunde samme niveau, er der forslag om bl.a. at reducere energiafgiften for rum- og fjernvarme.

Om denne artikel

Af Anders Klinge

Associate Partner, Afgiftsrådgiver, EY Danmark

Cand.jur., afgiftsrådgiver, fokuseret på energi, ny teknologi og grøn omstilling