19 jan. 2021
1023093600

Regnskabsmæssige afskrivninger i de økonomiske rammer i vandselskaberne

Af Michael N.C. Nielsen

Partner og leder af EY's Energi og forsyning, Revision, EY Danmark

Erfaren revisor og rådgiver af offentligt ejede infrastrukturselskaber.

19 jan. 2021
Relaterede emner Energi og forsyning

Regnskabsmæssige afskrivninger forventes ikke at blive grundlaget for indtægtsrammerne for vandselskaberne.

I januar 2020 udsendte Forsyningssekretariatet notat om ”Metode til opgørelse af luft i vandselskabernes indtægtsrammer”. Heri havde Forsyningssekretariatet beregnet, at den samlede luft for spildevandsselskaber i 2018 udgjorde 1,7 mia.kr. Notatet var baseret på en forudsætning om, at de regnskabsmæssige afskrivninger i selskabernes årsregnskaber er et passende udtryk for selskabernes faktiske anlægsomkostninger.

Notatet og forudsætningerne heri har givet anledning til overvejelser om hvorvidt tilsynsmyndighederne i forbindelse med implementering af de ventede fleksible indtægtsrammer i vandsektoren ville tilpasse de enkelte selskabers indtægtsrammer, bl.a. baseret på regnskabsmæssige afskrivninger.

For mange vandselskaber blev første årsregnskab udarbejdet i 2009 eller 2010 i forbindelse med selskabsgørelsen af kommunale vand- og spildevandsaktiviteter. Nogle selskabers regnskabsmæssige åbningsbalance blev baseret på de regulatoriske POLKA-værdier, men reguleret ned til en lavere – fx kurs 60 - for at undgå regnskabsmæssig nedskrivning i de efterfølgende år, da der var usikkerhed om, hvad selskabernes fremadrettede indtægts- og omkostningsniveau ville komme til at blive. Det er nu over 10 år siden, og der er sket meget siden da, så de regnskabsmæssige afskrivninger, som fortsat for størstedelen af anlæggenes vedkommende er baseret på anlægsværdier fastsat i åbningsbalancerne i 2010, afspejler typisk ikke vandselskabernes nuværende faktiske anlægsinvesteringer – hvilket var forudsætningen i Forsyningssekretariatets notat fra januar 2020. Det ville derfor være uhensigtsmæssigt og ramme meget tilfældigt, hvis regnskabsmæssige afskrivninger skulle danne grundlag for vandselskabernes indtægtsrammer.

EY har været i dialog med forskellige aktører om forholdet. Bl.a. har DANVA som følge heraf den 18. januar 2021 således kunne melde ud til sine medlemmer, at både Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet har udtalt, at der ikke arbejdes på, at regnskabsmæssige afskrivninger skal indgå i indtægtsrammerne. Både Forsyningssekretariatet og DANVA påpeger i samme forbindelse, at det synes uhensigtsmæssigt at visse vandselskaber har relativt lave regnskabsmæssige værdier og dermed lave regnskabsmæssige afskrivninger.

Vandselskaber med ”for lave” afskrivninger vil typisk have betydelige regnskabsmæssige overskud. Hvis jeres vandselskab vedvarende har haft store regnskabsmæssige overskud, kan det være relevant at overveje mulighederne for at justere selskabets regnskabsmæssige værdier af anlægsaktiverne. En opjustering af værdierne vil alt andet lige medføre lavere regnskabsmæssige overskud, grundet tilsvarende øgede regnskabsmæssige afskrivninger. Det vil dermed blive nemmere for regnskabsbrugere at forstå regnskabet, som bedre kommer til at afspejle den hvile-i-sig-selv regulering, som I er underlagt.

En justering af anlægsværdierne medfører dog en række regnskabsmæssige og praktiske udfordringer som skal adresseres. Under alle omstændigheder er det vores anbefaling, at overvejelser om opjustering af regnskabsmæssige anlægsværdier i vandsektoren afventer udformningen af den nye økonomiske regulering (fleksible indtægtsrammer), som pt. forventes at foreligge i anden halvdel af 2021.

Vi tager naturligvis gerne en dialog med jer om dette forhold.

Sammendrag

Efter usikkerhed om hvorvidt regnskabsmæssige afskrivninger skulle indgå som grundlag for de kommende indtægtsrammer, har Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet afvist, at det forventes at blive tilfældet. Både Forsyningssekretariatet og DANVA påpeger i samme forbindelse, at det synes uhensigtsmæssigt at visse vandselskaber har relativt lave regnskabsmæssige afskrivninger set i forhold til selskabernes reelle anlægsomkostninger.  

Om denne artikel

Af Michael N.C. Nielsen

Partner og leder af EY's Energi og forsyning, Revision, EY Danmark

Erfaren revisor og rådgiver af offentligt ejede infrastrukturselskaber.

Related topics Energi og forsyning