14 jan. 2021
Shadow electricians repairing wire on electric power pole at the sunset blur

Implementering af elmarkedsdirektivet med fokus på netvirksomheder

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

14 jan. 2021
Relaterede emner Energi og forsyning

En række vigtige og nye bestemmelser for netvirksomheder er trådt i kraft pr. 31. december 2020.

Opsummering: 
 • Bekendtgørelse om indtægtsrammer indeholder nye muligheder for ansøgning om forhøjelser i netvirksomhedens samlede differencer for reguleringsåret 2020.
 • Indkøb af elektricitet til dækning af nettab skal sendes i udbud for at sikre gennemsigtige, ikke-diskriminerende og markedsbaserede metoder.
 • Bekendtgørelse om sideordnede aktiviteter indeholder krav om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber for lovlige tilknyttede aktiviteter.

December 2020 var en særdeles aktiv måned for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i form af udgivelse af en række nye bekendtgørelser, nyudstedelse af eksisterende bekendtgørelser samt ændring af elforsyningsloven.

Det forøgede aktivitetsniveau skyldes væsentligst implementeringen af elmarkedsdirektivet i Elforsyningsloven og heraf afledte ændringer i eksisterende bekendtgørelse og udstedelse af nye bekendtgørelser.

Artiklen er ikke en udtømmende gennemgang af ændringer afledt af implementeringen af elmarkedsdirektivet, men en beskrivelse af udvalgte bekendtgørelser og udvalgte væsentlige ændringer. Endvidere har artiklen fokus på ændringer som vedrører netvirksomheder.

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder

Bekendtgørelsen er en nyudstedelse og afløser den tidligere bekendtgørelse fra 2018. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2020 og har virkning for netvirksomhedernes indtægtsrammer fra 2021.

Som følge af udfasning af energispareordningen indeholder bekendtgørelsen følgende bestemmelser herom:

 • Indtægter forbundet med realisering af energibesparelser, hvor disse er oppebåret inden ordningens ophør, indgår ikke i opgørelsen af indtægter
 • Omkostninger, forbundet med realisering af energibesparelser, hvor disse er afholdt inden ordningens ophør, indgår ikke i opgørelsen af driftsomkostninger
 • Forsyningstilsynet forhøjer efter ansøgning omkostningsrammen, som følge af omkostninger knyttet til realisering af energibesparelser, der er afsluttet inden ophør af energispareordningen, men som er regnskabsført i 2021 og frem.

I henhold til ikrafttrædelsesbestemmelserne indgår differencer vedrørende energispareydelser i netvirksomhedens samlede differencer for reguleringsåret 2020.

Herudover indeholder nyudstedelsen følgende nye muligheder for ansøgning om forhøjelser til indtægtsrammen:

 • Udarbejdelse af netudviklingsplaner i henhold til regler fastsat af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren i medfør af § 22, stk. 4, lov om elforsyning.
 • Tilladte omkostninger som følge af et pålæg fra Forsyningstilsynet om hel eller delvis udfasning af virksomhedens energilageraktiviteter. Tillægget svarer til netvirksomhedens restafskrivning af energilageranlægget og modregnes indtægter fra helt eller delvist salg af energilageranlægget.

Bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter

Bekendtgørelsen er ny og træder i kraft den 31. december 2020. Dog er der overgangsbestemmelser for bestemmelserne om indkøb af elektricitet til dækning af nettab.

Bekendtgørelsens bestemmelser om udbud af elektricitet til dækning af nettab skal sikre implementering af følgende fra elmarkedsdirektivet:

”En netvirksomhed skal optræde som neutral markedsformidler ved anskaffelse af den elektricitet, virksomheden anvender til at dække nettab i sit elforsyningsnet i overensstemmelse med gennemsigtige, ikke-diskriminerende og markedsbaserede metoder.”

Ovenstående implementeres ved, at indkøb af elektricitet til dækning af nettab skal sendes i udbud, og hvor tildelingskriteriet er løbende afregning til elspotprisen for det relevante prisområde tillagt en fast markup i øre pr. kWh. Udbuddet må ikke omfatte andre ydelser eller produkter, herunder prissikringsprodukter.

Endvidere skal transmissionsnettarif, systemtarif og balancetarif gennemfaktureres til netvirksomheden.

Forsyningstilsynet er endvidere bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for udbuddet.

Kravet i Elforsyningsloven om at aftaler skal indgås på markedsmæssige vilkår er stadig gældende.

Det er lovgivers forventning, at Forsyningstilsynet i det omfang, at

 • aftalens pris svarer til udbudsresultatet og
 • vilkårene svarer til udbudsspecifikationerne i udgangspunkt, og
 • udbud er blevet gennemført i overensstemmelse med Forsyningstilsynets regler

vil tage højde for, at prisen er resultatet af et udbud ved kontrollen af overholdelse af markedsmæssige vilkår.

Bestemmelserne om udbud har virkning for indkøb af elektricitet til dækning af nettab for perioden fra den 1. januar 2022.

Bekendtgørelser indeholder endvidere et forbud mod, at netvirksomheder varetager ladestanderaktiviteter. Dette gælder også for netvirksomheder, der udøver direkte eller indirekte kontrol i virksomheder, der varetager ladestanderaktiviteter.

I henhold til lovforarbejdelse til implementeringen af elmarkedsdirektivet i Elforsyningsloven omfatter ladestanderaktiviteter ejerskab, udvikling, forvaltning eller drift af ladestandere.

En netvirksomhed kan dog eje ladestandere som udelukkende anvendes til egne elbiler, såfremt disse biler udelukkende anvendes til varetagelse af netvirksomhedens egen bevillingspligtige aktivitet.

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elforbrugere (elleveringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelsen er en nyudstedelse og afløser den tidligere bekendtgørelse fra 2015. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 31. december 2020, dog således at bekendtgørelsens regler i sin helhed gælder fra 1. juli 2021. Frem til 1. juli 2021 er der en række overgangsbestemmelser, som afhænger af om virksomheden råder over it-systemer som understøtter kravene i bekendtgørelsen.

En er de væsentligste ændringer i nyudstedelsen er, at væsentlighedskriteriet for elhandelsselskabers varsling af kontraktsændringer er udgået. Tidligere skulle forhøjelse af priser og gebyrer på mere en 10 % eller mindst 40 kr. per måned varsles med mindst tre måneder. I henhold til nyudstedelsen skal alle ændringer af kontraktsbetingelser, som er til ugunst for elforbrugerne varsles. Husholdningsforbrugere skal varsles med mindst tre måneder og øvrige elforbrugere skal varsles med mindst 14 dage.

Varslingen omfatter som udgangspunkt også netydelser, dog ikke:

 • Netydelser til ikke-husholdningsforbrugere, når netydelserne viderefaktureres uændret i overensstemmelse med elforsyningsloven § 72 b, stk. 1.
 • Midlertidige kortvarige nedsættelser af netydelsen, hvor netydelsen viderefaktureres uændret, og hvor netydelsen efterfølgende sættes op til det hidtidige beløb.

I det varslingen som udgangspunkt også gælder for netydelser, vil varslingen ligeledes gælde for netvirksomheder.

Væsentlighedskriteriet er udgået med virkning fra 31. december 2020.

Bekendtgørelse om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven

Bekendtgørelsen er en nyudstedelse af bekendtgørelse om bekendtgørelse om sideordnede aktiviteter og afløser bekendtgørelsen fra 2003. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 31. december 2020, dog således at bekendtgørelsens regler om regnskabsaflæggelse gælder fra regnskabsåret 2021.

Første ændring i bekendtgørelsen skal ses i sammenhæng med ændringen i §47, stk. 5 i Elforsyningsloven, som vedrører følgende punkter:

 • Undtagelse for netvirksomheder der har under 100.000 tilsluttede elforbrugere er udvidet til også at gælde netvirksomheder inden for samme vertikalt integrerede virksomhed.
 • Præciseret at ovenstående undtagelse ikke gælder for energilager- og ladestanderaktiviteter.

Hermed er det blevet præciseret at undtagelsen kun gælder for koncerner med flere netvirksomheder, såfremt disse til sammen har færre end 100.000 tilsluttede forbrugere. Endvidere er det præciseret, at reglen ikke finder anvendelse på energilager- og ladestanderaktiviteter.

Bekendtgørelse om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra Elforsyningsloven udmønter bemyndigelsen til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren om at fastsætte regler for mindre omfattende aktiviteter, når der er under 100.000 tilsluttede elforbrugere.

Opgørelsesmetoden for grænsen på 100.000 tilsluttede elforbrugere er gengivet i bekendtgørelse om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven. Endvidere skal den nye opgørelsesmetode ligeledes anvendes ved opgørelse af omsætningskravet fra tilknyttede aktiviteter på maksimalt 5 %.

I forhold til bekendtgørelsen fra 2003 er der herudover foretaget følgende ændringer:

 • Krav om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber for lovlige tilknyttede aktiviteter. Regnskaberne skal udarbejdes efter samme principper som hvis de tilknyttede aktiviteter blev udført i særskilte selskaber.
 • Ovenstående regnskaber skal indeholde en særskilt balance og resultatopgørelse for hver aktivitet.

Det er vores anbefaling, at koncerner med flere netvirksomheder er opmærksom på den nye opgørelsesmetode for grænsen for antal tilsluttede elforbrugere samt omsætningsgrænsen.

Afslutning

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående eller ønsker en uforpligtende drøftelse af ændringerne, er I velkommen til at kontakte Michael Sig , tlf. 2529 4069 eller en af de øvrige medlemmer af EY’s branchegruppe for Energi og Forsyning.

Sammendrag

December 2020 var en særdeles aktiv måned for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for at sikre implementeringen af elmarkedsdirektivet ved hjælp af udgivelse af en række nye bekendtgørelser, nyudstedelse af eksisterende bekendtgørelser samt ændring af elforsyningsloven.

Bekendtgørelserne indeholder en række vigtige og nye bestemmelser for netvirksomheder, herunder nye muligheder for ansøgning af tillæg til indtægtsrammen, krav om udbud af indkøb af elektricitet til nettab, forbud mod ladestanderaktiviteter samt ophævelse af væsentlighedskriteriet for varsling af tarifstigninger mv. Herudover er der fastsat regler i forbindelse med ophør af energispareordningen.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Energi og forsyning