3 minutters læsetid 12 jun. 2019
699095743

Kan vandskattesagen anvendes i varmesektoren - Skatterådet har taget stilling

Af René Lønne Arenfeldt

Executive Director, Business Tax Services

Dedikeret skatterådgiver. Sektorfokus: Infrastruktur, fast ejendom og skatteincitamenter. TED Talk fan og festivalgænger.

3 minutters læsetid 12 jun. 2019
Relaterede emner Energi og forsyning

Når et varme- eller affaldsforbrændingsselskab overgår til skattepligt, skal selskabets aktiver værdiansættes til brug for det skattemæssige afskrivningsgrundlag. Jo højere skattemæssig værdi jo lavere betalbar skat vil påvirke taksterne.

EY har bistået med et bindende svar fra Skatterådet gående på handelsværdien af aktiver for et varmeværk. Det bindende svar var bl.a. foranlediget af den usikkerhed, der er opstået i forbindelse med Højesterets domme i ’vandskattesagen’, da det må formodes, at praksisændringen fra Højesteret også påvirker værdiansættelsen af varmeselskaber. Dette bl.a. henset til, at Skattestyrelsen har anvendt samme tillempede DCF-model over for en række varmeselskaber.  

EY spurgte i anmodningen om det bindende svar, om handelsværdien skulle vurderes ud fra

  1. regnskabsmæssige værdier
  2. regulatoriske værdier (prisregnskab) eller
  3. POLKA-lignende værdier.

Skatterådet kom frem til, at ”POLKA”, som et gennemsnit af nedskrevne anskaffelsespriser og nedskrevne genanskaffelsespriser, måtte være det bedste bud på handelsværdien. Vi dykker nærmere ned i det bindende svar og kommer med vores anbefaling herunder.

Indholdet af det bindende svar

Det bindende svar er behandlet af Skatterådet, da det blev vurderet at være af principiel karakter. Vi forventer, at det bindende svar bliver offentliggjort inden for et par uger. Derfor må det også formodes, at Skattestyrelsen retter sig efter det bindende svar, selvom der kan være nuanceforskelle i varmesektoren.

Det bindende svar omhandler principperne for opgørelsen af handelsværdien af aktiver for et konkret varmeværk. Værdien skulle bruges i forbindelse med en avanceopgørelse, hvor handelsværdien skulle lægges til grund ifølge selskabsskattelovens § 5. Da det ligeledes er handelsværdien, der skal lægges til grund ved overgang til skattepligt (efter selskabsskattelovens § 5 D eller ligningslovens § 2), er det vores vurdering, at principperne i det bindende svar også gælder ved overgang til skattepligt.

Skatterådet blev spurgt, om handelsværdien skulle findes ud fra regnskabsmæssige, regulatoriske eller POLKA-lignende værdier. Skatterådet lægger bl.a. til grund, at der er tale om hvile i sig selv-aktivitet omfattet af varmeforsyningsloven, og at der således ikke er et marked for handel med varmeselskaber eller deres aktiver.

Ad Regnskabsmæssige værdier

Skatterådet konkluderer, at regnskabsmæssige værdier ikke kan anvendes, da regnskabsmæssige værdier er konservativt fastsatte minimumsværdier, som ikke er et udtryk for en handelsværdi.

Ad Regulatoriske værdier

Skatterådet gennemgår en række af reglerne i varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelsen, herunder fleksibiliteten af afskrivningerne som danner grundlag for taksteffekten. Herefter konkluderer Skatterådet, at de ikke mener, ”at den regulatoriske værdi efter varmeforsyningsloven skattemæssigt kan anerkendes som handelsværdi”.

Ad POLKA

Skatterådet bemærker, at der ikke findes egentlige POLKA-værdier for varmeselskaber men konkluderer, at det afgørende for værdiansættelsen er værdien for det enkelte varmeselskab. Dog et beløb lavere end en nedskreven genanskaffelsesværdi, da den overtagende part, som har overtaget forsyningspligten, bør kunne forhandle sig til en lavere pris.

Skattestyrelsen finder på den baggrund, at et gennemsnit af den nedskrevne genanskaffelsesværdi og den nedskrevne anskaffelsesværdi er et rimeligt udtryk for, hvorledes aktivernes handelsværdi kan fastsættes. Skattestyrelsen finder dog – i lighed med i vandsektoren – at det kun gælder aktiver, der ikke kan anvendes til andre formål.

Afslutning

Det bindende svar giver øget klarhed over værdiansættelsen af aktiver i varmesektoren, hvor det klare udgangspunkt nu må være ”POLKA-værdier”. Varmesektoren indeholder en række yderligere nuancer end vandsektoren, hvor bl.a. reglerne om forrentning, forholdene omkring affaldsforbrænding mv. kan skabe andre vinkler på værdiansættelsen. Henset hertil, samt hvor afgørende størrelsen af indgangsværdierne er, anbefaler vi, at det enkelte varme-/affaldsforbrændingsselskab indhenter et bindende svar. Et bindende svar vil give sikkerhed for værdien hos det enkelte selskab, også inden en eventuel overgang til skattepligt. Er selskabet allerede overgået til skattepligt, kan det være en god idé at overveje, om der kan ske genoptagelse af værdierne.

Som det også bemærkes i det bindende svar, er ”POLKA” i varme endnu ikke færdiggjort, hvorfor selve værdiansættelsen kan være mere kompleks end som så.   

I EY's Energi & Forsyning har vi stor erfaring med skattemæssige og regulatoriske forhold, og vi er naturligvis til rådighed for en drøftelse af netop jeres situation, herunder udarbejdelse af anmodning om bindende svar, vurdering af ”POLKA-værdier” m.v. 

Sammendrag

Når et varme- eller affaldsforbrændingsselskab overgår til skattepligt, skal selskabets aktiver værdiansættes til brug for det skattemæssige afskrivningsgrundlag. Jo højere skattemæssig værdi jo lavere betalbar skat vil påvirke taksterne. Det bindende svar giver øget klarhed over værdiansættelsen af aktiver i varmesektoren, hvor det klare udgangspunkt nu må være ”POLKA-værdier”. 

Om denne artikel

Af René Lønne Arenfeldt

Executive Director, Business Tax Services

Dedikeret skatterådgiver. Sektorfokus: Infrastruktur, fast ejendom og skatteincitamenter. TED Talk fan og festivalgænger.

Related topics Energi og forsyning