30 jun. 2022
Ovenbillede af landskab med vindmølle tæt på

Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022

Af Finn Thomassen

Associate Partner, Energi og forsyning, EY Danmark

Statsaut. revisor inden for energi- og forsyningsområdet, foredragsholder og forfatter om sektorspecifikke forhold. Optimist, glad for god mad og hygge med familien.

30 jun. 2022
Relaterede emner Energi og forsyning

Regeringen og en række af Folketingets andre partier har den 25. juni 2022 indgået en stemmeaftale, som består af to delaftaler.

Opsummering: 
 • Udbygning af flere forskellige vedvarende energiteknologier, herunder vindmøller, solceller og PtX-anlæg
 • Øge udbygningen af havvind
 • Udfasning af naturgas i boliger – udvidelse af fjernvarme
 • Indførelse af prisloft på forbrugerpriser på fjernvarme

Hovedelementer i stemmeaftalen

Delaftale om mere grøn strøm 2022:

 • En firdobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030
 • Muliggøre udbud af mindst 4 gigawatt (GW) havvind til realisering senest i 2030

Delaftale om mere grøn varme og udfasning af naturgas 2022:

 • Der skal ikke anvendes gas til rumvarme i danske husstande fra 2035
 • Danmark skal senest i 2030 vil være 100 % forsynet med grøn gas
 • Øget farten på den grønne omstilling og give adgang til billig fjernvarme

Indholdet i de enkelte delaftaler er omtalt nedenfor.

Mere solenergi og landvind

Aftaleparterne er enige om, at staten frem mod 2030 skal spille en aktiv rolle i planlægningen af energiparker på land, dvs. større, statsligt udpegede områder, hvor der kan ske en hurtig udbygning af flere forskellige vedvarende energiteknologier, herunder vindmøller, solceller og PtX-anlæg m.v.

Mere havvind

Aftaleparterne er enige om at sætte tempoet op og øge havvindudbygningen yderligere frem mod 2030. Dette gøres blandt andet ved udbud af områder, der kan rumme yderligere mindst 4 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030. Derudover igangsættes der inden 1. juli 2022 forundersøgelser af finscreenede og attraktive havvindområder, der kan rumme mindst 6 GW havvind.

Mere grøn varme - naturgas skal udfases

Aftaleparterne er enige om, at der skal arbejdes med konkrete værktøjer til at understøtte en hurtigere udfasning af gas til opvarmning i danske husstande og udrulningen af fjernvarme og andre grønne varmeløsninger, herunder:

 • Fra 2035 skal der ikke længere være boliger i Danmark, der opvarmes af gasfyr
 • En planlagt nedlukning eller konvertering af dele af gasdistributionsnettet skal understøtte en hurtigere udfasning af gas
 • Styrket rådgivning til forbrugerne igangsættes allerede i 2022
 • Når kommunen har godkendt et fjernvarmeprojekt og dertilhørende periode med forsyningspligt for fjernvarmeselskabet, kan fjernvarmeselskabet tilbyde fremtidige kunder en midlertidig varmeforsyning i tilfælde af, at deres gasfyr bryder sammen, mens de venter på, at fjernvarmen udrulles
 • Myndighederne skal afklare, hvorvidt støjkrav kan være en forhindring for etablering af varmepumper

Bedre vilkår for investeringer i – og udrulning af – grøn fjernvarme

Aftaleparterne er enige om, at der skal langt mere fart på udrulning af fjernvarme, herunder:

 • Borgere i områder, hvor der planlægges fjernvarme vil få mulighed for at udtrykke tilsagn om, at de er interesseret i at modtage yderligere information om tilslutning til fjernvarme m.v.
 • Godkendelsesprocessen for fjernvarmeprojekter forenkles i 2022 og 2023
 • Afskaffelse af samfundsøkonomikravet i forbindelse med indførelse af et prisloft
 • Afskrivningsperioden for investeringer skal afspejle investeringernes forventede levetid og dermed mulighed for længere afskrivningsperiode
 • Selskaberne får mulighed for, at under- og overdækning udlignes over en længere periode end i dag
 • Selskaberne skal have bedre finansieringsvilkår for investeringer i den grønne omstilling gennem justering af eksisterende forrentningsregler og fjernelse af henlæggelsesregler
 • Sektorens gennemsigtighed styrkes gennem løbende indberetninger af data om klimaaftryk, forsyningssikkerhed og omkostninger
 • Der arbejdes på et forbud mod godkendelse af nye projekter for fjernvarmeanlæg, der anvender fossile brændsler som hovedbrændsel til grund-, mellem- og spidslast til fjernvarme
 • Fjernvarmeselskaberne skal inden udgangen af 2023 fremlægge en plan for udfasning af ledningsgas på deres egne rent varmeproducerende anlæg (gaskedler)
 • Varmeforsyningsloven underkastes et serviceeftersyn, så den bliver nemmere for selskaberne og interessenter at forstå og mindre bureaukratisk

Øget forbrugerbeskyttelse

Aftaleparterne er enige om, at udrulning af fjernvarme skal ske for at understøtte lavere priser på varme, herunder:

 • Indførelse af et prisloft på forbrugerpriser på fjernvarme
 • Regeringen skal præsentere et oplæg til indførelse af prisloft inden udgangen af 2022
 • Hvis et selskab inden for en rimelig periode ikke kan holde sig under prisloftet, vil forbrugerne få bedre muligheder for at vælge anden varmkilde
 • Selskaber, der er underlagt tilstrækkelige konkurrencepres fra andre opvarmningsformer, kan efter ansøgning undtages fra nuværende prisregulering
 • Fastholdelse af den omkostningsbestemte regulering af sektoren
 • Udviklingen i prisen på varme fra individuelle varmepumper følges systematisk med henblik på transparens om konkurrence på varmemarkedet
 • I de kommunale fjernvarmeselskaber skal der være en klar adskillelse af myndighed og drift, og bestyrelsen skal bestå af mindst to uafhængige bestyrelsesmedlemmer
 • Forsyningstilsynet skal foretage en evaluering af den nye regulering tre år efter implementering, herunder om reguleringen giver tilstrækkeligt stabile rammer for investeringer

Derudover indeholder stemmeaftalen krav om, at regeringen indgår en konkret aftale med KL om forskellige tiltag samt en aftale om konkrete tiltag ift. økonomisk hjælp, som en opfølgning på ”Energiaftale 2018”.

Mere grøn gas

Aftaleparterne er enige om at fremrykke og øge biogasproduktionen i Danmark, herunder:

 • Indførelse af en regulering af metangas fra biogasproduktion, som begrænser metantabet
 • Udbygningen af biogas fremrykkes ved at fremrykke andet udbud
 • Undersøge om energiafgrødegrænsen kan sænkes yderligere og se på mulighederne for at øge anvendelsen af halm til produktion af biogas

Afslutning

Med stemmeaftalen er der lagt op til en væsentlig udbygning af den vedvarende energi og dermed øget produktion af grøn strøm.

Sammendrag

Med indgåelse af en ny stemmeaftale af 25. juni 2022 mellem regeringen og en række aftalepartier, benævnt ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 – Et grønnere og sikrere Danmark”, er der lagt op til at sikre rammevilkår, der kan muliggøre en firdobling af den samlede elproduktion fra solenergi samt land- og havvind frem mod 2030. Herudover er aftalepartierne enige om, at der skal mere fart på udrulningen af fjernvarme. Der lægges derfor op til en række justeringer, som forventes at fremme udrulningen af grøn fjernvarme. I denne artikel er de enkelte forhold beskrevet yderligere.

Om denne artikel

Af Finn Thomassen

Associate Partner, Energi og forsyning, EY Danmark

Statsaut. revisor inden for energi- og forsyningsområdet, foredragsholder og forfatter om sektorspecifikke forhold. Optimist, glad for god mad og hygge med familien.

Related topics Energi og forsyning