30 apr. 2020
Klimaet er under forandring

Klimaet er under forandring, er du klar?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

30 apr. 2020
Relaterede emner Energi og forsyning

Over de seneste år er effekterne af klimaforandringerne blevet tydelige herhjemme med tørre somre og vådere vintre, hvilket sætter bl.a. vores infrastruktur, vores kystlinjer og vores land- og skovbrug under pres.

Rundt om i verden ser vi flere ekstreme vejrhændelser, såsom voldsomme skovbrænde i Grækenland og Australien og vigende gletsjere og mudderskred af hidtil uset styrke i Alperne. Dette har finansiel indvirkning på samtlige sektorer. Energi- og forsyningssektoren er ingen undtagelse med markedsvilkår og behov for beskyttelse af fysisk infrastruktur under stærk forandring.

Ambitiøse klimamål fra politisk hold og fra brancheforeninger

En del danske energi- og forsyningsselskaber har siden indførslen af det europæiske kvotesystem, EU ETS, i 2005 været reguleret, som en del af den kvotebelagte sektor og har siden skulle redegøre for udledning af drivhusgasser årligt. Og med regeringens klimalov i støbeskeen, forventes også den ikke-kvotebelagte sektor at skulle bidrage gennem skærpede krav og øget transparens om aktuel drivhusgasudledning for at nå regeringens målsætning om 70 % reduktion i drivhusgasudledningen i 2030 - og netto-nuludledning i 2050. Energisektoren bidrager med ca. 20 % af udledningerne af den ikke-kvotebelagte andel, en ikke ubetydelig del[1].

Vandselskaberne kan se den globale konkurrencefordel og eksportmulighederne, og gennem teknologier som bl.a. biogasproduktion på det biologiske indhold i spildevandet kan sektoren ane nullet i horisonten. Og den danske brancheforening for vandforsyning, DANVA, meldte for nyligt ud, at vandsektoren vil være energi- og klimaneutral i 2030[2].

Tag temperaturen på klimaet – og vær på forkant med efterspørgslen, skærpede krav og strukturelle ændringer

Energi- og forsyningssektoren er en branche med store investeringer og lange levetider på anlæg, hvilket understreger væsentligheden i at sektoren aktivt bidrager til sikre at morgendagens investeringer og indfrier målsætningen om at Danmark bliver et lavemissionssamfund allerede i 2030 – og et netto-nulemissionssamfund i 2050.

I daglig drift og i planlægning af større investeringer er det afgørende for den forretningsmæssige succes, at en lang række klimarelaterede aspekter overvejes, såsom stigende efterspørgsel på oprindelsescertifikater for grøn energi, indfrielse af en større grad af elektrificering og stigende krav til certificering af biomasse. Klimarådet har netop været ude med et forslag om, at prisen for CO2 skal stige fra lige under 200 DKK per ton CO2 i dag til 1.500 DKK per ton CO2 i 2030, hvilket potentielt ikke kun har indvirkning på driftsomkostningerne, men også de samfundsøkonomiske beregninger, der anvendes som beslutningsgrundlag i forbindelse med energiprojekter jf. Energistyrelsens vejledninger.

For at komme på forkant med udviklingen, er det EY’s erfaring, at Energi- og forsyningssektoren kan følge nogle enkle trin, som følger internationale anbefalinger og ”best practice” fra førende virksomheder.  Trinene opbygger viden og understøtter omstillingen til et lavemissionssamfund, ved at belyse hvordan forretningen kan gøres klimavenlig helt ind i kerneforretningen og i de løsninger, som I bringer til markedet. EY anbefaler, at energi- og forsyningsselskaber udfører følgende 4 trin:

  1. Kortlæg drivhusgasudledninger fra din virksomhed og din værdikæde i et klimaregnskab.
  2. Sæt reduktionsmål for udledningen af drivhusgasser - følg metoden Science Based Target for at sikre, at dine mål følger ambitionerne i Paris Aftalen.
  3. Kommuniker vision, mål og stærke cases, hvor reduktioner er opnået, til interne og eksterne interessenter for at styrke din brand value og få den fulde effekt af klimaambitionerne.
  4. Kortlæg de forretningsmæssige risici og muligheder, som klimaforandringerne skaber - her kan TCFD[3] bruges til at forstå, hvilke fysiske og markedsmæssige ændringer, der påvirker din virksomhed fremadrettet.

Det er EY’s erfaring, at disse trin sikrer, at klima integreres i relevante forretningsgange og stiller din virksomhed stærkt i markedet i forhold til klimaagendaen nu og fremadrettet.

Sådan kommer du i gang…

EY har assisteret en lang række virksomheder gennem disse trin. Og det første trin er at forstå hvilke aktiviteter, der bidrager mest til klimaregnskabet. EY har blandt andet assisteret en større international supermarkedskæde i at identificere hvilke aktiviteter, der var de mest CO2-tunge, ved at beregne et klimaregnskab bestående af udvalgte aktiviteter og opgøre dette efter førende internationale standarder. Opgørelsen var for 2018 og viste, at kun en mindre del, ca. 5 % af de samlede CO2-udledninger, skete fra virksomhedens eget udstyr og køretøjer. De resterende udledninger var bl.a. forbundet med fremstilling af brændsler, produktion af el som virksomheden forbrugte, transportydelser leveret af fragtfirmaer samt produktion af tilbudsaviser.

Samme fordeling viser sig for andre virksomheder, og leverandørsamarbejder og klimavenlige indkøb er dermed en vigtig del af arbejdet på rejsen mod nullet. Konkret valgte supermarkedskæden at indarbejde klimakrav til leverandører i ”code of coduct” og sætte mål om at være CO2-neutral allerede i 2020 på kædens energiforbrug. Sidstnævnte mål skulle opnås gennem energieffektivisering, investering i vedvarende energi og køb af grøn strøm. Og kæden arbejder nu målrettet med at mindske klimaaftrykket forbundet med de varer, som kæden forhandler.

Kontakt
Rune Jørgensen, tlf. 2529 4512
Carina Ohm, tlf. 2529 6519

[1] Klima, Energi- og Forsyningsministeriet: Klimaindsatsen i Danmark

[2] DANVA: En klima- og energineutral vandsektor om 10 år

[3] Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) har udarbejdet anbefalinger til hvordan virksomheder bør integrere klima i det strategiske arbejde med at identificere forretningsrelaterede risici og potentialer. TCFD-anbefalingerne er formuleret af en række prominente navne fra bl.a. Unilever, Bloomberg, JP Morgan, BlackRock, og flere danske virksomheder er begyndt at arbejde og afrapportere herefter.

 

Sammendrag

Effekterne af klimaforandringerne er blevet tydelige herhjemme og det har finansiel indvirkning på samtlige sektorer. Energi- og forsyningssektoren er ingen undtagelse med markedsvilkår og behov for beskyttelse af fysisk infrastruktur under stærk forandring.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Energi og forsyning