12 jan. 2021
Retssal

Lovforslag om indsendelse af transfer pricing-dokumentation er nu vedtaget

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

12 jan. 2021
Relaterede emner Energi og forsyning Tax

Fra indkomstår, der starter 1. januar 2021 eller senere, bliver det obligatorisk at indsende transfer pricing-dokumentation.

Kort opsummering: 
 • Den forsyningsretlige dokumentationspligt gælder alle forsyningskoncerner
 • Mindre forsyningskoncerner er alene forpligtet til at udarbejde dokumentation efter den forsyningsretlige regulering
 • Større forsyningskoncerner er forpligtet til at udarbejde dokumentation både efter den skatteretlige og den forsyningsretlige regulering

Den 3. december 2020 vedtog regeringen nye regler, som bl.a. indebærer nye skærpede krav til håndteringen af den skatteretlige transfer pricing-dokumentation, herunder krav om at transfer pricing- dokumentationen fremover skal indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter selvangivelsesfristen i modsætning til den nuværende lovgivning, hvor dokumentationen kun skal udleveres til Skattestyrelsen på anmodning, hvorefter koncernen har 60 dage til at indsende dokumentationen.

I denne artikel vil vi afklare nogle af de spørgsmål, som vi er blevet mødt med fra forsyningsvirksomheder i forbindelse med den nye lovændring omkring indsendelse af skatteretlig transfer pricing-dokumentation:

 • Hvilke transfer pricing-dokumentationskrav gælder for vores forsyningsvirksomhed?
 • Er vi som forsyningsvirksomhed forpligtet til at indsende skatteretlig transfer pricing-dokumentation som følge af lovændringen?
 • Hvilke konsekvenser har det, hvis vi ikke indsender transfer pricing-dokumentationen?
 • Hvad skal den skatteretlige transfer pricing-dokumentation indeholde for at være fyldestgørende?

Udover ovenstående vil vi kort kommentere på Forsyningstilsynets kontrolindsats på transfer pricing-området, herunder deres udmelding om øget kontrolindsats ifm. lukningen af energispareordningen.

Hvilke transfer pricing-dokumentationskrav gælder for jeres forsyningsvirksomhed?

Forsyningskoncerner står i mange tilfælde overfor udfordringen at skulle jonglere imellem forskellige typer dokumentationskrav vedrørende deres koncerninterne samhandel, hvor forskellige regelsæt og dokumentationskrav gør sig gældende på skatteområdet og for de forskellige forsyningsområder krydret med kommunalretlig regulering omkring krav til prissætning.  

Indenfor den forsyningsretlige regulering (Varme, Elnet, Vand og Spildevand) er der som udgangspunkt et krav om, at koncernen skal dokumentere, at alle priser er på markedsvilkår, dog er der regler for kommunalt ejede serviceselskaber, der kan ændre dette udgangspunkt, hvorved der i stedet er krav om eller mulighed for kost-ægte priser ved koncernintern samhandel.

Udover den forsyningsretlige regulering er forsyningsvirksomhederne, som alle andre virksomheder, forpligtet til at følge de almindelige skatteretlige regler om, at aftaler med nærståede, herunder koncernforbundne, skal indgås på priser og vilkår, som svarer til, hvad der kunne være opnået, hvis handlen var indgået med en uafhængig part – altså skal transaktionerne foregå på markedsvilkår. Dette medmindre særlovgivning foreskriver andet jf. ovenfor vedr. kommunalt ejede serviceselskaber.

Den forsyningsretlige dokumentationspligt gælder alle forsyningsvirksomhederne, hvorimod den skatteretlige dokumentationspligt er afgrænset til at gælde for forsyningskoncerner, der opfylder minimum én af to betingelser på koncernniveau i det pågældende indkomstår:

 1. mere end 250 ansatte eller;
 2. en omsætning på mere end 250 mio. kr. og en balancesum på over 125 mio. kr. 

I forsyningskoncerner vil betingelse 2 næsten altid komme i spil førend betingelse 1. Da forsyningsselskaber er investeringstunge, vil det afgørende således typisk være koncernomsætningen.

Det betyder, at mindre forsyningskoncerner alene er forpligtet til at udarbejde dokumentation efter den forsyningsretlige regulering, mens de større koncerner er forpligtet til at udarbejde dokumentation både efter den skatteretlige og den forsyningsretlige regulering.

Er I som forsyningsvirksomhed forpligtet til at udarbejde og indsende skatteretlig transfer pricing-dokumentation som følge af den nye lovændring?

Hvis forsyningskoncernen overstiger de grænser, der er anført i ovenstående afsnit, skal forsyningskoncernen som følge af den nye lovændring indsende deres transfer pricing-dokumentation fra og med indkomståret 2021. Dette gælder uanset, at koncernen ikke måtte have grænseoverskridende aktiviteter. 

Som beskrevet indledningsvist har det indtil nu været et krav, at den skatteretlige transfer pricing-dokumentationen (Master fil og Lokal fil) skulle ligge klar senest på tidspunktet for oplysningsskemaet (”selvangivelsesfristen”), dog skulle virksomhederne først indsende dokumentationen på Skattestyrelsens anmodning, hvorefter der løb en 60 dages frist for indsendelse af dokumentationen.

Som følge af lovændringen må virksomheder, som er dokumentationspligtige efter de skatteretlige regler, forvente at skulle indsende deres transfer pricing-dokumentation til Skattestyrelsen senest 60 dage efter selvangivelsesfristen uden forudgående anmodning fra Skattestyrelsen. De skærpede krav medfører således en ophævelse af indsendelsesfristen, som hidtil kun blev aktualiseret, hvis Skattestyrelsen sendte en anmodning til virksomheden.

For de forsyningsvirksomheder, og danske virksomheder i øvrigt, som følger kalenderårsregnskabet betyder dette, at den skatteretlige transfer pricing-dokumentation for indkomståret 2021 skal være udarbejdet senest ved selvangivelsesfristen den 1. juli 2022, og indsendt senest 60 dage efter selvangivelsesfristen, dvs. senest den 30. august 2022.

For de mindre forsyningsvirksomheder, som ikke er omfattet af den skattemæssige dokumentationspligt, vil de nye skærpede krav på skatteområdet ikke medføre nogen nævneværdige ændringer. Disse forsyningsvirksomheder er indtil videre alene forpligtet til at indsende deres forsyningsretlige dokumentation af markedsmæssighed, herunder skriftlige aftaler, hvis de regulatoriske myndigheder anmoder herom. Modtager man en anmodning har praksis indtil nu været, at forsyningsvirksomheder kan forvente en indsendelsesfrist på omkring 1-2 måneder.

Hvad skal en skatteretlig transfer pricing-dokumentation indeholde for at være fyldestgørende?

Hvor den forsyningsretlige regulering i lovgivningsteksten er meget sparsom i forhold til specifikke krav til dokumentationens elementer og indhold, så er der i et skatteretligt henseende udstedt en særskilt bekendtgørelse, hvis eneste formål er at regulere de indholdsmæssige krav til den skatteretlige transfer pricing-dokumentation.

BEK nr. 1297 af 31/10/2018 (også refereret til som ”dokumentationsbekendtgørelsen”) oplister således formkrav, hvilket vil sige en struktur, der indeholder en Master fil (koncerndokument) og Lokal filer (selskabsdokumenter), samt en række indholdsmæssige minimumskrav, som skal være opfyldt. Et komprimeret overblik over indholdskravene til henholdsvis Master fil og Lokal filer er illustreret nedenfor:

Den dokumentation, der fremadrettet vil skulle indsendes til skattemyndighederne, skal således indeholde ovenstående beskrivelser og analyser, hvis forsyningsvirksomheden vil sikre sig imod bøder jf. nærmere nedenfor. 

Hvilke konsekvenser har det, hvis I ikke indsender den skatteretlige transfer pricing-dokumentationen?

Manglende indsendelse, for sen indsendelse eller indsendelse af væsentlig mangelfuld transfer pricing-dokumentation straffes som udgangspunkt med en bøde på 250.000 kr. pr. koncernselskab pr. indkomstår. Denne bødestørrelse kan imidlertid reduceres til kr. 125.000 pr. koncernselskab pr. indkomstår, hvis fyldestgørende dokumentation efterfølgende indsendes til skattemyndighederne.

I tillæg til ovenstående kan der fastsættes en bøde svarende til 10 % af en eventuel indkomstforhøjelse. Langt de fleste forsyningsvirksomheder har begrænset eller ingen aktiviteter i udlandet, hvorved den koncerninterne samhandel i de fleste tilfælde vil være afgrænset til rene danske transaktioner. I disse tilfælde vil risikoen for korrektioner i den skattepligtige indkomst være begrænset. Dog er det værd at bemærke, at skattemyndighederne også har interesse i rene danske transaktioner med virksomheder, der er underlagt andre beskatningsregler end almindelig selskabsbeskatning som eksempelvis skattefritagne fjernvarmeselskaber og foreningsbeskattede a.m.b.a.’ere.   

Lovændringen ændrer ikke de eksisterende regler for sanktioner for manglende overholdelse af den skatteretlige dokumentationspligt, men risikoen for en bøde er rykket tættere på som følge af, at det bliver obligatorisk, at alle skal indsende transfer pricing-dokumentation. Det er derfor væsentligt at sikre, at der indsendes en fyldestgørende transfer pricing-dokumentationen rettidigt.

Kontrolindsats i forbindelse med lukning af energispareordningen

Som det er de fleste forsyningsvirksomheder bekendt, udløb den såkaldte energispareordning i forbindelse med årsskiftet. Med lukningen af energispareordningen følger nu et efterspil, hvor Forsyningstilsynet har meddelt en målrettet kontrolindsats, som bl.a. indebærer øget tilsyn i form af stikprøvekontroller. Det sker med henblik på at kontrollere om de relevante forsyningsvirksomheder overholder de regler, som er fastsat i forsyningslovgivningen og i energisparebekendtgørelsen om indberetning, opgørelse og dokumentation af de omkostninger, der er forbundet med realiseringen af energibesparelser, og som må opkræves hos forbrugerne. Kontrollen omfatter herunder, om køb af energibesparelser har været markedsmæssige.

Hvis Forsyningstilsynet vurderer, at markedsmæssigheden ikke er dokumenteret fyldestgørende, er de berettiget til at foretage korrektioner af afregningsprisen. Som udgangspunkt vil disse korrektioner basere sig på den metode, som Forsyningstilsynet vurderer, er den mest egnede, og som vil bero på den dokumentation og evt. supplerende oplysninger, virksomheden har fremsendt. Dog har Forsyningstilsynet hjemmel til at fastsætte prisen ud fra en ren omkostningsbetragtning i tilfælde af, at virksomhedens dokumentation ikke kan danne grundlag for fastsættelse af en markedsmæssig pris eller helt tilsidesætte transaktionen i tilfælde af åbenbart utilstrækkelig dokumentation.

Vores observationer 

Som beskrevet ovenfor har Forsyningstilsynet bebudet en øget kontrolindsats den kommende tid i forbindelse med lukningen af energispareordningen. Hertil må det forventes, at den ovenfor beskrevne lovændring vil medføre en øget kontrol fra skattemyndighederne, og om ikke andet stiller det strenge krav for at transfer pricing-dokumentation udarbejdes og indsendes rettidigt.

Vi har det seneste år erfaret en øget og mere fokuseret tilsynsaktivitet i henhold til kravet om markedsmæssighed i Forsyningslovgivningen, hvor særligt elnetselskaberne har været udtaget til gennemgang. Her har Forsyningstilsynet foretaget en grundig gennemgang af udvalgte af elnetselskabers aftaler inkl. deres dokumentation for, at den koncerninterne prisfastsættelse er markedsmæssig. I flere tilfælde har kontrollen gået flere år tilbage - også udover de 5 år som er forældelsesfristen iht. de skatteretlige regler.

Som følge af ovenstående vil håndtering af intern afregning unægteligt blive et fokusområde indenfor energi- og forsyningsbranchen i 2021. Hvor flere forskellige regelsæt og flere forskellige myndigheder kontrolindsats stiller stadig stigende og samtidig forskelligartede krav til forsyningsvirksomhedernes håndtering af deres interne afregning og tilhørende dokumentation.

Er I klar til at opfylde det nye indsendelseskrav og myndighedernes kontrol?

Vores team har dyb indsigt i transfer pricing-bestemmelserne og de særlige forhold, der gør sig gældende indenfor energi- og forsyningssektoren, hvor vi bl.a. har assisteret med:

 • Gennemlæsning af aftaledokumenter, hvor vi giver vores input til eventuelle forbedringsforslag
 • Assistance med udarbejdelse af prisbilag og/eller skatteretlig transfer pricing-dokumentation, herunder udarbejdelse af dokumentation for, at de interne transaktioner er på markedsvilkår
 • Gennemgang af eksisterende dokumentation med vurdering af kvalitet og risiko
 • Rådgivning om, hvorledes I sikrer og håndterer sammenligning med eksterne transaktioner samt løbende indsamler og udarbejder dokumentation for, at priserne er på markedsvilkår
 • Assistance i forbindelse med materialeindkaldelser og gennemgang fra Forsyningstilsynet eller Skattestyrelsen, herunder assistance i forbindelse med indsendelse af materialer samt rådgiverdeltagelse på møder m.v.

Vi har erfaring fra flere kontrolsager, hvor vi har rådgivet forsyningsvirksomheder og kommercielle virksomheder, når Forsyningstilsynet eller Skattestyrelsen har henvendt sig med anmodning om indsendelse af virksomhedens dokumentation. I disse situationer anbefaler vi at kontakte os så tidligt som muligt, så vi kan hjælpe jer med at tilrettelægge forløbet og etablere den indledende kontakt med Forsyningstilsynet eller Skattestyrelsen.

I er altid velkommen til at kontakte en af vores rådgivere for en uforpligtende drøftelse om jeres situation.

Kontakt os:

Anne Simone Nielsen, tlf. 2529 4783
Kenn Juel Pedersen, tlf. 2529 3693
Cecilie Thing Jensen, tlf. 2529 3039

 

Sammendrag

Ny lovændring indebærer skærpede krav til håndteringen af den skatteretlige transfer pricing-dokumentation. Fremadrettet skal transfer pricing-dokumentationen indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter selvangivelsesfristen i modsætning til den nuværende lovgivning, hvor dokumentationen kun skal udleveres til Skattestyrelsen på anmodning, hvorefter koncernen har 60 dage til at indsende dokumentationen.

Den nye lovændring om indsendelse har virkning for indkomstår der starter, den 1. januar 2021 eller senere. I artiklen giver vi en afklaring på nogle af de spørgsmål, som vi er blevet mødt med fra forsyningsvirksomheder i forbindelse med genfremsætning af lovforslaget omkring indsendelse af skatteretlig transfer pricing-dokumentation.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Energi og forsyning Tax