8 jun. 2021
Moms på renovationsydelser

Moms på renovationsydelser

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

8 jun. 2021
Relaterede emner Energi og forsyning

Kommuners levering af renovationsydelser til borgere m.v. er ikke længere momspligtige ydelser, men mange kommuner opkræver fortsat moms.

Landsskatteretten har i afgørelser af 21. oktober 2020 fastslået, at kommuner jf. EU-lovgivningen ikke er momspligtig ved levering af renovationsydelser til borgere og private grundejerforeninger. Landsskatteretten har dermed underkendt den danske momslovgivning og praksis fsva. levering af renovationsydelser til borgere og private grundejerforeninger. Renovationsydelserne er en momsfri kommunal myndighedsopgave.

Afgørelserne medfører, at der ikke skal beregnes moms af takster opkrævet hos borgere og private grundejerforeninger. Afledt heraf kan kommunerne ikke opnå momsfradrag for omkostninger, der relaterer sig til renovationsydelserne.
Kommuner og kommunale forsyningsselskaber har hidtil i overensstemmelse med de danske momsregler opkrævet moms ved levering af renovationsydelser til borgere og private grundejerforeninger.

Da dansk praksis er underkendt, udarbejder Skattestyrelsen et styresignal med angivelse af praksisændringen samt mulighed for at anmode om genoptagelse af tidligere perioder. Det nærmere indhold af det kommende styresignal kendes endnu ikke, ligesom det er usikkert, hvornår styresignalet offentliggøres.

Billigere renovationsydelser for borgerne?

Kommunerne har som følge af, at renovationsopgaven har været en momspligtig opgave, haft ret til momsfradrag for omkostninger, der relaterer sig til renovationsaktiviteten.

Når renovationsaktiviteten overgår fra at være en momspligtig aktivitet til at være en kommunal myndighedsopgave, er der ikke adgang til momsfradrag via Skattestyrelsen.

Kommuner har mulighed for at opnå momsrefusion for købsmoms via den kommunale refusionsordning for en række aktiviteter, der ikke er momspligtige jf. momsloven. Med den nuværende udformning af den kommunale momsrefusionsbekendtgørelse har kommunerne ikke adgang til momsrefusion for omkostninger, der relaterer sig til levering af dagrenovationsydelser til borgere og private grundejerforeninger.

Det er uafklaret om kommunerne får adgang til momsrefusion for renovationsydelserne i forbindelse med praksisændringen, ligesom det er uafklaret, om en eventuel momsrefusion skal nedsætte taksten overfor borgerne, eller om refusionen ikke må komme borgerne til gode. Det er Indenrigsministeriet, der træffer denne beslutning.

Den takst borgerne skal betale fremadrettet falder forventeligt ikke svarende til den tidligere opkrævede salgsmoms, idet kommunens omkostninger forventes forøget. Det er et større regnestykke, hvor der fortsat er en række ubekendte.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne den takst, som borgerne skal betale, hvilket er årsagen til, at mange kommuner helt lovligt fortsat opkræver moms af renovationsydelserne.

Praksisændringen

Da dansk praksis er underkendt, udarbejder Skattestyrelsen som oplyst et styresignal med angivelse af dato for praksisændringen. Det er vores forventning, at praksisændringen tidligst bliver gældende pr. 1. januar 2022. Når styresignalet foreligger, er der seks måneders frist til at indarbejde praksisændringen. Indtil denne frist er udløbet, kan kommunerne fortsætte med at opkræve moms. Det er dog muligt med henvisning til Landsskatterettens afgørelser at undlade at opkræve moms.

Når Skattestyrelsens styresignal foreligger, kan kommunerne forventeligt anmode Skattestyrelsen om genoptagelse af momstilsvar for tidligere år, hvorved den salgsmoms, der er opkrævet og afregnet kan søges tilbagebetalt. Kravet på salgsmoms skal nedsættes med opnået momsfradrag vedrørende aktiviteten, ligesom der skal ske regulering for momsfradrag på investeringsgoder, godtgørelse af elafgift m.v. Afhængig af investeringsaktiviteterne og hvordan opgaven er organiseret i de respektive kommuner, kan der være væsentlige forskelle i tilbagebetalingskravet, som også omfatter indeværende år.

Den moms, som evt. tilbagebetales fra Skattestyrelsen skal utvivlsomt komme borgerne til gode. Vi forventer, at det kan ske ved fremtidige takstnedsættelser, således at de administrative omkostninger i kommunerne ikke overstiger den enkelte husstands andel af kravet. På grund af sagernes omfang, kan der forventes en lang sagsbehandlingsperiode hos Skattestyrelsen inden momskravet udbetales til kommunerne.

Er der spørgsmål til håndtering af moms på renovationsydelser, er I velkommen til at kontakte jeres sædvanlige rådgiver eller os.

Heidi Lundsgaard, Partner, tlf. 2529 4048
Mette Schøler, Senior Manager. tlf.  2529 4211Sammendrag

Landsskatteretten har i efteråret 2020 fastslået, at kommuners levering af renovationsydelser til borgere og private grundejerforeninger ikke er momspligtige ydelser. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne den takst, som borgerne skal betale, derfor opkræver mange kommuner fortsat moms af renovationsydelser. Skattestyrelsen er ved at udarbejde et styresignal om praksisændringen. Når det foreligger, har kommunerne seks måneder til at tilpasse momshåndtering og fremsætte krav om evt. tilbagebetaling for tidligere perioder.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Energi og forsyning