27 jun. 2022
Varmerør i et stort fyrrum

Nye regler vedrørende overskudsvarme

Af Finn Thomassen

Associate Partner, Energi og forsyning, EY Danmark

Statsaut. revisor inden for energi- og forsyningsområdet, foredragsholder og forfatter om sektorspecifikke forhold. Optimist, glad for god mad og hygge med familien.

27 jun. 2022
Relaterede emner Energi og forsyning

Pr. 1. januar 2022 trådte nye regler for overskudsvarme i kraft, bl.a. ændringer vedrørende prisregulering af overskudsvarme.

Folketinget vedtog i december 2021 nye regler for overskudsvarme som trådte i kraft pr. 1. januar 2022, herunder ændringer vedrørende prisregulering af overskudsvarme.

Ved overskudsvarme forstås: ”uundgåelig varme produceret som biprodukt fra industri- eller elproduktionsanlæg eller i tertiærsektoren, der ville blive bortledt uudnyttet i luft eller vand uden adgang til et fjernvarmesystem”.

De nye regler medfører, at flere virksomheder som leverer overskudsvarme fritages for at skulle anmelde priser mv. til Forsyningstilsynet. Fritagelsen vil for nogle overskudsvarmeleverandører gælde fra 1. januar 2022 og for andre fra 1. januar 2024. Tidspunktet for fritagelse for anmeldelse af priser mv. afhænger af hvor stor virksomhedens kapacitet er, samt hvornår aftalerne om levering af overskudsvarme er indgået.

Prisregulering for overskudsvarme

Den nye prisregulering medfører, at overskudsvarmeleverancer enten helt undtages for prisregulering eller gradvist underlægges en prisloftsregulering jf. den nye overskudsvarmebekendtgørelse af 28. december 2021.

Disse ændringer betyder, at der for perioden 1. januar 2022 til 1. januar 2024 vil være tre kategorier af overskudsvarmeleverandører. Overskudsvarmeleverandørerne vil være opdelt efter kapacitet - over eller under 0,25 MW* (installeret effekt pr. time) samt dato for indgåelse af leveringsaftale - før eller efter 1. januar 2022.

Virksomheder med en kapacitet under 0,25 MW:

Virksomheder med en kapacitet på under 0,25 MW fritages helt for prisregulering, herunder anmeldelsespligt pr. 1. januar 2022.

Virksomheder med en kapacitet på eller over 0,25 MW og leveringsaftaler indgået før 1. januar 2022:

Virksomheder med en kapacitet på eller over 0,25 MW vil fortsat være omfattet af de hidtil gældende regler og skal derfor fortsat anmelde priser m.v. for de overskudsvarmeleverancer, hvor leveringsaftalen er indgået før 1. januar 2022. Leveringsaftaler indgået efter 1. januar 2022 vil være omfattet af det nye prisloft, som årligt fastsættes af Energistyrelsen, og anmeldelsespligten vil påhvile aftageren af overskudsvarmen.

Hvis gældende aftaler indgået før 1. januar 2022 bliver genforhandlet i perioden 1. januar 2022 til 1. januar 2024 bliver disse omfattet af de nye regler. Hvis der ikke ændres i de oprindelige aftaler fra før 1. januar 2022, bliver disse aftaler automatisk omfattet af de nye regler pr. 1. januar 2024, og der vil således ikke længere være krav om anmeldelse af priser m.v. efter denne dato.

Virksomheder med en kapacitet på eller over 0,25 MW og leveringsaftaler indgået efter 1. januar 2022:

Virksomheder med en kapacitet på eller over 0,25 MW og med leveringsaftaler indgået efter 1. januar 2022 vil være omfattet af det nye prisloft, som årligt fastsættes af Energistyrelsen og anmeldelsespligten vil påhvile aftageren af overskudsvarmen. Producenten af overskudsvarmen har herefter ikke længere nogen anmeldelsespligt m.v.

Prisen som overskudsvarmen kan afsættes til vil være den laveste af enten det udmeldte prisloft for det pågældende år eller den omkostningsbestemte pris/substitutionsprisen.

Prisloft og anmeldelsesbekendtgørelse

Prisloftet udmeldes årligt af Energistyrelsen senest 15. oktober med virkning for det kommende kalenderår. For 2022 udgør det udmeldte prisloft 77 kr./GJ.

Ændringerne i varmeforsyningsloven samt den nye overskudsvarmebekendtgørelse medfører, at Forsyningstilsynet forventer at udsende en opdateret anmeldelsesbekendtgørelse i løbet af juli 2022.

Afslutning

Er de nye regler om overskudsvarme relevant for dig og har du behov for at drøfte reglerne eller overgangsordningen, er du velkommen til at kontakte os.

Sammendrag

Med effekt fra 1. januar 2022 er der kommet nye forenklet regler på området for overskudsvarme med hensyn til prisreguleringen, og hvem der har pligt til at anmelde prisbudgetter m.v. I artiklen har vi skitseret, hvem reglerne gælder for og fra hvilket tidspunkt de gælder. 

Om denne artikel

Af Finn Thomassen

Associate Partner, Energi og forsyning, EY Danmark

Statsaut. revisor inden for energi- og forsyningsområdet, foredragsholder og forfatter om sektorspecifikke forhold. Optimist, glad for god mad og hygge med familien.

Related topics Energi og forsyning