22 apr. 2020
Overgangsbestemmelserne i bekendtgørelse om energibesparelser

Overgangsbestemmelserne i bekendtgørelse om energibesparelser

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

22 apr. 2020
Relaterede emner Energi og forsyning

Siden 2006 har landets elselskaber været pålagt et årligt mål om realisering af energibesparelser. Det er en ordning, som forventes at ophøre den 31. december 2020.

I forbindelse med ordningens ophør er der en række væsentlige bestemmelser, som relaterer sig til ordningens ophør. Disse har vi opsummeret nedenfor.

Det må forventes at være de færreste selskaber, som har haft mulighed for at få 100 % balance mellem energisparemålet og realisering af energibesparelser. Tidligere har en mer- eller mindre opfyldelse kunnet modregnes i fremtidige krav, men når ordningen ophører, hvad sker der så med disse?

Ligeledes føres der et særskilt ”hvile-i-sig-selv” energispareregnskab for indtægter og omkostninger vedrørende energibesparelser. Det er i den forbindelse vigtigt at fremhæve, at det kun er faktiske afholdte omkostninger i 2020, som kan medtages i energispareregnskabet. Idet varme- og reguleringsregnskabet, som hovedregel, udarbejdes i henhold til årsregnskabslovens principper, skal de faktiske afholdte omkostninger bogføres i 2020.

Reglerne kan kortfattet opsummeres i nedenstående scenarier:

Mer- eller mindre opfyldelse i kWh – Energisparemål kontra realiseret energibesparelse

Idet 2020 forventes at være det sidste år for energispareordningen, vil det være i 2020, at en eventuel manglende realisering af energibesparelser i forhold til de udmeldte mål skal indhentes.

Enkelte virksomheder kan komme i den situation, at der er realiseret flere energibesparelser end det tildelte mål. Det vil i henhold til energisparebekendtgørelsen være muligt at få dækket omkostninger for energibesparelser for op til 10 % af det sidste års sparemål. Realiserede omkostninger til energibesparelser, som overstiger 10 % af sidste års energisparemål, vil derfor ikke kunne opkræves hos forbrugerne og må betragtes som en ordinær driftsomkostning.

Omkostninger til projekter, som ikke gennemføres inden 31. december 2020, og som derfor ikke er endeligt realiseret, kan medregnes som tillæg til indtægtsrammen i henhold til energisparebekendtgørelsen.

Det er dog vores anbefaling, at alle projekter så vidt muligt gennemføres inden 31. december 2020, og der ikke opstartes nye projekter, hvor der er usikkerhed omkring, hvorvidt projektet kan færdiggøres inden fristen.

Omkostninger afholdt efter 31. december 2020

Idet ordningen forventes at ophøre pr. 31. december 2020, er det vigtigt, at alle omkostninger opgøres og periodiseres til det regnskabsår, som omkostningen vedrører, således at alle relevante omkostninger medtages i regnskabsåret 2020.

Forsyningstilsynets tilsynsopgaver foretages i 2021, og det forventes, at endelige afgørelser omkring tilsynsopgaver er færdige i 2022.

Det vil forventeligt medføre, at virksomhederne også i 2021 skal afholde omkostninger til gebyrer og til samarbejde med tilsynet ved den foretagne kontrol.

Sådanne omkostninger til myndighedsbehandling for energispareordningen behandles frem til 31. december 2020, som administrationsomkostninger i henhold til energisparebekendtgørelsen.

Omkostninger afholdt til myndighedsbehandling i 2021 kan blive dækket ved tillæg til indtægtsrammen.

Difference i kr. – Balance mellem indtægter og udgifter

Indtægter og omkostninger til realisering af energibesparelser holdes regnskabsmæssigt adskilt fra den øvrige regulering. Det er tilladt at opkræve de afholdte omkostninger efter ”hvile-i-sig-selv” princippen, men idet taksten til opkrævning af energispareomkostninger fastsættes på budgettidspunktet, vil dette medføre en difference mellem afholdte omkostninger og de opkrævede tilhørende indtægter. Denne difference vil kunne afvikles eller opkræves i efterfølgende år.

I det tilfælde, at der er opkrævet flere indtægter i årene, end der er realiseret af omkostninger, vil der være tale om en overdækning. Denne overdækning for 2020 skal tilbagebetales til forbrugerne inden udgangen af 2022, og Forsyningstilsynet foretager kontrol hermed i 2023.

I det tilfælde, at der er opkrævet færre indtægter i årene end de realiserede omkostninger, vil der være tale om en underdækning. Denne underdækning kan opkræves frem til udgangen af 2024, og Forsyningstilsynet foretager kontrol hermed i 2025.

Afvikling m.v. samt kontrol af de enkelte år kan opsummeres som følgende:

  Underdækning Overdækning
2021 Reguleringsregnskabet for 2020 aflægges og godkendes. Over- eller underdækning pr. 31. december 2020 til afvikling kendes 800
2022 Gebyrer for myndighedsbehandling ved energispareordningen afholdt i 2021 indberettes

Afvikling af underdækning

Afvikling af overdækning

2023 Afvikling af underdækning Kontrol med afvikling af overdækning
2024 Afvikling af underdækning  
2025 Kontrol med afvikling af overdækning  

Over- eller underdækningen for 2020 kendes først endeligt, når reguleringsregnskabet for 2020 er godkendt.  Forsyningstilsynet skal senest godkende reguleringsregnskabet for 2020 den 31. december 2021.

Det er dog vores anbefaling, at en over- eller underdækning indregnes i førstkommende ændring af tarifferne efter aflæggelse af reguleringsregnskab.  

Afslutning

Selv om energispareordningen forventes at ophøre pr. 31. december 2020, vil det dog først være efter 2025, at energispareordningen endelig er ude af reguleringsregnskaberne.

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående eller ønsker drøftelse af principperne, er I velkommen til at kontakte Michael Sig, tlf.  2529 4069 eller en af de øvrige medlemmer af EY’s branchegruppe for Energi og Forsyning.

Sammendrag

Energispareordningen forventes at ophøre pr. 31. december 2020. I den forbindelse er der en række væsentlige bestemmelser, som relaterer sig til ordningens ophør, herunder energisparemål kontra realiseret energibesparelse og energispareregnskabet.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Energi og forsyning