14 jun. 2023
Ingeniør inspicerer højspændingsudstyr

Regulatorisk behandling af VE-anlæg - elnetvirksomheder

Forfattere
Michael Sig

Associate Partner, Energi og forsyning, EY Danmark

Statsautoriseret revisor inden for energi- og forsyningsområdet, forfatter til artikler om sektorspecifikke forhold. Interesse i US biler og elitesvømning.

Simon Knudsen

Senior, Energi og forsyning, EY Danmark

Revisor med fokus på energi- og forsyningssektoren. Stort fokus på fagligheden og værdiskabende rådgivning for sine kunder.

14 jun. 2023

Elnetvirksomhederne skal i forbindelse med indberetning af reguleringsregnskab for 2022 indberette nye oplysninger for tilsluttede VE-anlæg. 

Opsummering: 
 • Elnetvirksomheder skal indberette indtægter og omkostninger på VE-anlæg, herunder drifts- og nettabsomkostninger afledt heraf.
 • Indtægter fra udligningsordningen modregnes i drifts- og nettabsomkostninger, hvis de modtages i 2022 vedrørende et tidligere år.
 • Omkostninger til nettab, dækket af kompensationsordningen, skal inkluderes i nettabsomkostningerne for 2022 både beløbsmæssigt og i forhold til nettabsmængder.

Det er for elnetvirksomheder muligt at ansøge om indtægtsrammeforhøjelser i 2022 i forbindelse med VE-anlæg, som er idriftsat i 2022 og tidligere. Læs nedenfor hvorledes dette foretages, samt hvorledes indtægter fra kompensationsordningen skal behandles i reguleringsregnskabet for 2022.

Indtægtsrammeforhøjelser

Elnetvirksomhederne skal i et nyt punkt i reguleringsregnskabet for 2022 indberette indtægter og omkostninger på VE-anlæg som er idriftsat i 2022. Endvidere skal indberettes drifts- og nettabsomkostninger afledt heraf.

Herudover skal elnetvirksomhederne være opmærksomme på drifts- og nettabsomkostninger til VE-opsamlingsnet – idriftsat før 2022. Disse har tidligere været kompenseret ved udligningsordningen og er indgået som en nettopost i indtægtsrammen.

I forbindelse med udfasningen af udligningsordningen, kan der søges om tillæg til forhøjelse af indtægtsrammen vedrørende nettoomkostninger til VE-anlæg samt driftsomkostninger til eksisterende VE-opsamlingsnet.

Der er følgende opmærksomhedspunkter ved ansøgning om indtægtsrammeforhøjelser:

 • Indtægtsrammeforhøjelser i forbindelse med VE-anlæg og eksisterende VE-opsamlingsnet er ikke omfattet af væsentlighedskriteriet i henhold til §40 i bekendtgørelse nr. 444 af 27. april 2023 om indtægtsramme for elnetvirksomheder (herefter benævnt indtægtsrammebekendtgørelsen).
 • Elnetvirksomheder skal ikke afvente afgørelser om kompensation fra Energistyrelsen. Der kan ansøges om forhøjelse for alle uafsluttede sager hos Energistyrelsen vedrørende kompensationsordningen og blot gøres opmærksom på, at der kan ske justering af ansøgningerne, når der foreligger endelig afgørelse. 
 • Omfatter udelukkende anlægsomkostninger i 2022, som ikke er dækket af kompensationsordningen og/eller driftsomkostninger til VE-opsamlingsnet.

Kompensationsordningen – regulatorisk behandling af indtægter og omkostninger

Indtægter relateret til kompensationsordningen, herunder indtægter til dækning af drifts- og nettabsomkostninger, skal betragtes som en del af de driftsmæssige indtægter i reguleringsregnskabet. Dette er modsat den regulatoriske behandling af indtægter fra udligningsordningen, som fortsat skal modregnes drifts- og nettabsomkostninger, såfremt der modtages indtægter relateret hertil i 2022 vedrørende et tidligere år.

Vedrørende indtægter relateret til anlægsomkostninger indeholdt i kompensationsordningen, vil disse ikke være en del af driftsindtægterne for 2022. Tilsvarende er gældende for omkostninger i form af aktivbase og afskrivninger, hvilket skal udeholdes af reguleringsregnskabet for 2022. Dette skyldes, at de kompenserede anlæg anses som straksafskrevet.

Nettab (omkostninger og mængde)

Ovenstående ændring i behandlingen af indtægter relateret til kompensationsordning i forhold til den tidligere udligningsordning har også betydning for omkostninger til nettab. Således skal omkostninger til nettab, som dækkes af kompensationsordning, indgå i nettabsomkostningerne for 2022 både hvad angår de beløbsmæssige omkostninger samt nettabsmængder.

Manglende afgørelse for ansøgning omfattet af kompensationsordningen

Hvis der ikke er truffet afgørelse om ansøgning om kompensationsordningen på tidspunktet for aflæggelsen af reguleringsregnskabet, skal elnetvirksomhederne skønne beløbet, samt eftersende relevant dokumentation hurtigst muligt efter afgørelsen af netvirksomhedens ansøgning i henhold til kompensationsordningen. I sådanne tilfælde forudsættes det, at der redegøres for disse skøn i netvirksomhedens ledelsesberetning.

Dokumentationskrav

Ved ansøgning om indtægtsrammeforhøjelse i forbindelse med reguleringsregnskabet skal ansøgningen som minimum indeholde:

 • Ansøgningen angående kompensationsordningen sendt til Energistyrelsen.
 • Afgørelse truffet af Energistyrelsen om kompensationsordning (så snart denne er modtaget).
 • Porteføljeliste af idriftsat VE-anlæg i 2022 indeholdt i ansøgningen, specificeret med oplysninger om GIS-nummer, anlægssum og antal netkomponenter.
 • For VE-opsamlingsnet idriftsat før 2022 skal medsendes en oversigt over drifts- og vedligeholdelsesomkostninger med oplysninger om GIS-nummer og netkomponenter.
 • Oversigt over forventet kompensationsbeløb fra Energistyrelsen via kompensationsordningen samt angivelse af værdi for andel af udgifter, der skal dækkes via en forhøjelse af indtægtsrammen. Oversigten skal specificere omkostninger til VE-opsamlingsnet for 2021 og før samt for 2022 separat.

EY har assisteret flere elnetvirksomheder med udarbejdelse af ansøgning til kompensationsordningen, og bidrager ligeledes gerne med sparring og assistance med udarbejdelse af ansøgninger om indtægtsrammeforhøjelser.

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående eller ønsker en nærmere drøftelse heraf, er I velkommen til at kontakte os.

Sammendrag

For elnetvirksomheder er det vigtigt at være opmærksom på nye indberetningsfelter og muligheder for indtægtsrammeforhøjelser for 2022 vedrørende VE-anlæg. Indtil videre er dette kun gældende for 2022.

Om denne artikel

Forfattere
Michael Sig

Associate Partner, Energi og forsyning, EY Danmark

Statsautoriseret revisor inden for energi- og forsyningsområdet, forfatter til artikler om sektorspecifikke forhold. Interesse i US biler og elitesvømning.

Simon Knudsen

Senior, Energi og forsyning, EY Danmark

Revisor med fokus på energi- og forsyningssektoren. Stort fokus på fagligheden og værdiskabende rådgivning for sine kunder.