3 minutters læsetid 18 sep. 2019
Styresignal vedr. håndtering af vandskattesagen

Styresignal vedr. håndtering af vandskattesagen

Af René Lønne Ventzel

Executive Director, Business Tax Services

Dedikeret skatterådgiver. Sektorfokus: Infrastruktur, fast ejendom og skatteincitamenter. TED Talk fan og festivalgænger.

3 minutters læsetid 18 sep. 2019
Relaterede emner Energi og forsyning

Siden 8. november 2018 har vi ventet på det styresignal, som skulle sætte rammerne for vandselskabernes håndtering af Højesterets afgørelse i det, vi i branchen, kender som vandskattesagen.

Efter en række drøftelser med Skattestyrelsen i foråret, kom der et udkast til styresignalet 6. maj 2019. Fristen for høringssvar var 28. maj, og der blev indsendt høringssvar af bl.a. FSR, DANVA, Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme. 18. september 2019 er det endelige styresignal offentliggjort. Læs styresignalet her

I det følgende kommenterer vi overordnet på styresignalet, men fokuserer mest på processen omkring ændring af skattemæssige indgangsværdier for vandselskaber.

Genoptagelse af skattemæssige indgangsværdier for vandselskaber

Vandskattesagens afgørelse indebærer, at de skattemæssige indgangsværdier for vandselskaber skal opgøres med afsæt i myndighedsfastsatte POLKA-værdier på tidspunktet for overgangen til skattepligt. Det medfører, at de selskaber som har fået nedsat deres værdier af Skattestyrelsen, eller som ikke har anvendt POLKA-værdier, kan opnå skattemæssige indgangsværdier svarende til POLKA-værdier. Dette dog under forudsætning af, at der er adgang til genoptagelse.

De nye indgangsværdier vil påvirke de skattepligtige indkomster i årene efter skattepligtens indtræden samt opgørelsen af skat i årsregnskabet fra dommens afsigelse og frem. Tilbagebetalt skat samt renterne heraf vil indgå som en indtægt i den økonomiske ramme. Hvorvidt der kan ske regulatorisk periodisering, modregning eller lignende afventer stadig afklaring. I forbindelse med høringsudkastet til justeret økonomisk regulering af vandværker nævnes det, at ØR-bekendtgørelsen ændres som følge af den politiske aftale fra 2018, hvori det fremgår, at tilbagebetalt skat hidrørende fra vandskattesagen skal tilbage til forbrugerne.

Flere vandselskaber har valgt at foretage genberegningen af de skattepligtige indkomster fra skattepligtens indtræden indtil 2017, således at såvel årsregnskab som skatteopgørelse for 2018 kunne aflægges så retvisende som muligt.

Nedenstående er en overordnet gennemgang af genoptagelsesprocessen. For nærmere uddybning henvises til Styresignalet samt DANVA og Danske Vandværkers vejledninger herom.

Vi er naturligvis også til rådighed for spørgsmål til processen.   

Processen i praksis

I forbindelse med opgørelsen af nye indgangsværdier skal Skattestyrelsen have dokumentation for opgørelsen, ligesom de også skal modtage genberegninger af de skattepligtige indkomster fra skattepligtens indtræden og frem. Sidstnævnte således at selskabet kan disponere de skattemæssige afskrivninger bedst muligt for at optimere sambeskatningsindkomsten, underskudsfremførsel mv.

Opgørelsen af indgangsværdierne

Opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier sker med afsæt i POLKA-arkene, som blev anvendt ved implementeringen af vandreformen omkring 2010. Arkene skal afstemmes med afgørelserne fra Forsyningssekretariatet, og begge dele kan findes på deres hjemmeside.

Er skattepligten indtrådt på et andet tidspunkt end 1. januar 2010, vil der være behov for en justering af POLKA-værdien, således at der tages højde for til- og afgange, pristalsregulering og afskrivninger. Disse værdier skal dernæst klassificeres som skattemæssige aktiver ud fra skattereglerne. Dokumentation herfor skal medsendes til Skattestyrelsen, og kan med fordel ske med afsæt i de standard ark, som DANVA og Danske Vandværker udarbejder i samarbejde med følgegruppen knyttet til vandskattesagen. Arbejdet med disse ark færdiggøres i perioden efter at styresignalet er offentliggjort.  

Den skattemæssige værdi af ejendomme opgøres forskelligt alt efter måden, hvorpå vandselskabet indtrådte i skattepligt. For vandselskaber som overgik til skattepligt i samme selskab (typisk a.m.b.a.’ere og skattefrie vand(aktie)selskaber) skal værdiansættelsen ske med afsæt i den offentliggjorte ejendomsvurdering inden overgangen til skattepligt. Det gælder også for administrationsbygninger. Er værdien ansat til 0, og dermed må anses for fejlbehæftet, kan det ikke udelukkes, at en anden værdi kan gælde, men det vil formentlig kræve en klage til Landsskatteretten vedr. netop dette forhold.

For vandselskaber som blev skattepligtige i forbindelse med udskillelse fra en kommune kan POLKA-værdien finde anvendelse. Dog kan den offentlige ejendomsvurdering også finde anvendelse såfremt den er højere end POLKA-værdien, også selvom der er tale om ejendomme, som kan anvendes til andet end vandrelaterede formål. 

Genberegning af de skattepligtige indkomster

Når indgangsværdierne er opgjort, er det muligt at genberegne de skattepligtige indkomster fra tidspunktet for skattepligtens indtræden og frem. Det vil typisk ske ved, at de skattemæssige afskrivninger føres retur, og nye skattemæssige afskrivninger beregnes. Herved kan Skattestyrelsen oplyses om de ønskede afskrivninger samt evt. anvendelse af skattemæssigt underskud. Er vandselskabet en del af en sambeskatning, vil dette skulle holdes for øje. Det kan eksempelvis umiddelbart være fordelagtigt at bruge afskrivningsgrundlaget i et vandselskab til at skabe et underskud, som så kan bruges af et sambeskattet selskab. Her skal man dog bl.a. være opmærksom på, at sambeskatningsbidrag er en indtægt i den økonomiske ramme.

Endeligt skal det holdes for øje, at disponeringen af afskrivninger ikke er valgfri ifølge Skattestyrelsen, hvilket også er kritiseret i høringssvarene.    

Anmodningen

Det forventes, at Landsskatteretten vil hjemvise sagerne til fornyet behandling hos Skattestyrelsen. Herefter vil Skattestyrelsen formentlig anmode om oplysninger som nævnt ovenfor. Det har været drøftet, hvorvidt det var en fordelagtig vej, at selskaberne trak deres klager og af egen drift anmodede om genoptagelse. Udfordringen herved kan være tab af muligheden for omkostningsgodtgørelse, hvilket desværre ikke ser ud til at være løst i det endelige styresignal. Vi vil i følgegruppen se nærmere på dette forhold.

De vandselskaber, som ikke har en klage ved Landsskatteretten, og som endnu ikke har anmodet om genoptagelse, har mulighed herfor indtil 6 måneder efter offentliggørelsen af det endelige styresignal, fristen er således 18. marts 2020. Styresignalet vil gælde for vandselskaber som er blevet skattepligtige fra 2007 og frem. Det kan ikke udelukkes, at vandselskaber, som er indtrådt i skattepligt før 2007, kan opnå genoptagelse, men det vil i så fald ske med afsæt i særlige genoptagelsesregler. Det skal dog bemærkes, at skattekrav er underlagt en 10-års forældelsesfrist, hvilket kan ramme de vandselskaber som ikke har klaget til Landsskatteretten.

Det nævnes ikke noget om varmeselskaber i styresignalet, hvilket harmonerer mindre godt med, at Dansk Fjernvarme har indgivet et høringssvar herom.

I EY's Energi & Forsyning sidder vi med i DANVA og Danske Vandværkers følgegruppe vedrørende vandskattesagen og følger udviklingen tæt. Vi er naturligvis til rådighed for en drøftelse af jeres konkrete situation.

Sammendrag

Vandskattesagens afgørelse indebærer, at de skattemæssige indgangsværdier for vandselskaber skal opgøres med afsæt i myndighedsfastsatte POLKA-værdier på tidspunktet for overgangen til skattepligt. I forbindelse med opgørelsen af nye indgangsværdier skal Skattestyrelsen have dokumentation for opgørelsen, ligesom de også skal modtage genberegninger af de skattepligtige indkomster fra skattepligtens indtræden og frem.

Om denne artikel

Af René Lønne Ventzel

Executive Director, Business Tax Services

Dedikeret skatterådgiver. Sektorfokus: Infrastruktur, fast ejendom og skatteincitamenter. TED Talk fan og festivalgænger.

Related topics Energi og forsyning