23 apr. 2020
Udtræden af økonomisk regulering og skattepligt for forbrugerejede vandværker

Udtræden af økonomisk regulering og skattepligt for forbrugerejede vandværker

Af Ulrik Vangsø Ørts

EY Danmark, Energi og forsyning, Revision, Associate Partner

Revisor og rådgiver for virksomheder i energi- og forsyningssektoren. Passion for cykling og løb.

23 apr. 2020
Relaterede emner Energi og forsyning

Muligheden for udtræden af den økonomiske regulering og skattepligt, der følger af Vandsektorloven, gælder for forbrugerejede vandværker med en solgt vandmængde på under 800.000 m3 årligt.

Proces for udtræden

For at træde ud skal vandværket og forbrugerne igennem en længere administrativ proces som følge af en række specifikke krav i vandsektorloven og bekendtgørelse om økonomiske rammer og Forsyningssekretariatets tilhørende vejledning om udtræden.

Processen for at kunne udtræde af økonomisk regulering og skattepligt er som følger:

 1. Bestyrelsen skal udarbejdelse en skriftlig redegørelse, som skal indeholde følgende:
  • Energistyrelsens beskrivelse af de regler om økonomisk regulering m.v. som vandværket er omfattet af før og efter udtræden
  • Vandværkets omkostningsniveau indenfor de seneste 5 år fordelt på regulatoriske afskrivninger på investeringer og renteomkostninger samt driftsomkostninger
  • Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven
  • Vandværkets gældende økonomiske ramme
  • Aktuelle henlæggelser opgjort efter Forsyningssekretariatets metode
  • Forventede ændringer i prisniveauet de kommende 5 år
  • Forventede administrative konsekvenser af udtræden.
 2. Redegørelsen skal omdeles eller sendes via e-mail til alle vandværkets forbrugere, således at forbrugerne har redegørelsen senest 14 dage før generalforsamlingen jf. næste punkt.
 3. Udtræden af økonomisk regulering og skattepligt skal vedtages af vandværkets forbrugere på en generalforsamling efter reglerne som vedtægtsændringer. Forslag om udtræden stilles af bestyrelsen eller forbrugerne og skal stilles således, at det er muligt på generalforsamlingen at afholde afstemning om forslaget.
 4. Reglerne om vedtægtsændringer betyder for de fleste vandværker, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede skal være til stede, og at mindst 2/3 af disse skal stemme for, for at forslaget kan blive vedtaget. Er 2/3 af de stemmeberettigede ikke til stede, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. I langt de fleste tilfælde vil der som følge af førnævnte bestemmelse være behov for afholdelse af to generalforsamlinger, førend udtræden kan være endeligt besluttet.
 5. Når udtræden er besluttet af forbrugerne indsendes anmodning om udtræden af økonomisk regulering til Forsyningssekretariatet. Anmodningen skal indeholde følgende:
  • Dokumentation for at vandværket er forbrugerejet, hvilket kan være vandselskabets vedtægter.
  • Beslutningsprotokol eller referat fra vandværkets generalforsamling, hvor forslag om udtræden blev vedtaget.
  • Dokumentation for at vandværkets forbrugere rettidigt har modtaget bestyrelsens redegørelse.
  • Kopi af indkaldelse til generalforsamling, hvor forslag om udtræden blev vedtaget, med eventuelle bilag vedrørende dette punkt.
  • Redegørelse for at beslutningen er truffet efter de regler, som gælder for ændring af vandværkets vedtægter.
 6. Når Forsyningssekretariatet har godkendt vandværkets anmodning, vil vandværkets udtræden være gældende fra 1. januar i det efterfølgende år.
 7. Efter 1. januar vil vandværket opfylde betingelserne for at udtræde af skattepligt, såfremt vandværket overholder de resterende betingelser som følge af skattefritagelsen. Udtræden af skattepligt kræver særskilt anmodning til Skattestyrelsen.

Tidsfrister

Der gælder en række tidsfrister i forbindelse med processen for udtræden af økonomisk regulering og skattepligt.

Som beskrevet ovenfor skal forbrugerne have modtaget bestyrelsens redegørelse senest 14 dage før generalforsamlingen, hvor forslaget om udtræden behandles.

Derudover skal Forsyningssekretariatet have modtaget vandværkets anmodning om udtræden inkl. al nødvendig dokumentation senest 1. marts, hvis udtræden af den økonomiske regulering skal gælde fra 1. januar året efter.

Da vandværkers ordinære generalforsamling typisk afholdes i løbet af marts og april, er det for sent at foretage beslutning om udtræden på den ordinære generalforsamling jf. ovenstående tidsfrist for anmodning om udtræden. Vandværket kan med fordel i stedet flytte beslutningen om udtræden frem til efteråret året forinden, ved at indkalde til og afholde ekstraordinære generalforsamlinger. Derved er beslutningen foretaget i god tid inden ansøgningsfristen den 1. marts.      

I 2020 gælder andre og særlige tidsfrister, hvilket dels skyldes COVID-19, samt at det var første år med mulighed for udtræden.

Udtræden af skattepligt medfører som udgangspunkt ophørsbeskatning, hvor vandværket beskattes af handelsværdien af anlægsaktiverne på ophørstidspunktet. Dette gælder imidlertid ikke for vandværker, der har ansøgt om udtræden hos Forsyningssekretariatet senest 1. januar 2024. Muligheden for at undgå ophørsbeskatning ved udtræden og overgang til skattefrihed er således tidsbegrænset, selvom det også efter 1. januar 2024 er muligt at udtræde af både økonomisk regulering og skattepligt.

Betingelser for skattefrihed i øvrigt

For at kunne overgå fra skattepligt til fuld skattefrihed i forbindelse med udtræden af den økonomiske regulering og deraf følgende skattepligt kræver det, at de generelle betingelser for skattefrihed i øvrigt er opfyldt for vandværket.

Disse betingelser omfatter, at selskabets indtægter, ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse, udelukkende kan anvendes til værkets formål, herunder at vandværket ikke driver ’sideordnede aktiviteter’.

Derudover må vandværket ikke i vandselskabet drive andre aktiviteter end almen vandforsyning. Opfyldes betingelserne ikke, vil et typisk forbrugerejet vandværk blive omfattet af foreningsbeskatning frem for skattefrihed, selvom der er sket udtræden af den økonomiske regulering.

Nærmere redegørelse for vandværkers skattefrihed kan findes i vores artikel Skattefrihed for vandselskaber.

EY har i 2020 assisteret en lang række vandværker med processen omkring udtræden af økonomisk regulering, og vi står også klar til at hjælpe jer.

Sammendrag

Muligheden for udtræden af den økonomiske regulering og skattepligt, der følger af Vandsektorloven, gælder for forbrugerejede vandværker med en solgt vandmængde på under 800.000 m3 årligt. For at træde ud skal vandværket og forbrugerne igennem en længere administrativ proces som følge af en række specifikke krav i vandsektorloven og bekendtgørelse om økonomiske rammer og Forsyningssekretariatets tilhørende vejledning om udtræden.

Om denne artikel

Af Ulrik Vangsø Ørts

EY Danmark, Energi og forsyning, Revision, Associate Partner

Revisor og rådgiver for virksomheder i energi- og forsyningssektoren. Passion for cykling og løb.

Related topics Energi og forsyning