3 minutters læsetid 28 maj 2019
1033953064

Vandsektoren – Budgetlægning og langsigtede investeringsplaner

Af Ulrik Vangsø Ørts

EY Danmark, Energi og forsyning, Revision, Associate Partner

Revisor og rådgiver for virksomheder i energi- og forsyningssektoren. Passion for cykling og løb.

3 minutters læsetid 28 maj 2019
Relaterede emner Energi og forsyning

Inden længe starter processen med udarbejdelse af budget for det kommende år og der er en række forhold, som er relevante i forbindelse med budgetudarbejdelsen for vandselskaber.

Det er vigtigt at næste års budget ikke står alene. Budgettet for 2020 er det næste år, men ikke det eneste år i vandselskabets plan og strategi for fremtiden. Selvom bestyrelsen alene skal godkende budget og takster for 2020, er en langsigtet plan og et langtidsbudget et nødvendigt beslutningsgrundlag for bestyrelsen i forhold til det kortsigtede budget for 2020. Det langsigtede budget giver bestyrelsen og ledelsen bedre muligheder for at vurdere budgettet for 2020 samt overblik over hvilke prioriteringer, der ligger til grund for at komme frem til budgettet og taksterne for 2020 samt se sammenhængen til de efterfølgende år.

Det er svært at forudsige fremtiden og der vil ofte være store usikkerheder, når budgetperioden rækker ud over 3-5 år, men det er ikke desto mindre vigtigt, at ledelsen har gjort sig nogle tanker om fremtiden, herunder forsøgt at sætte tal og effekt på den strategi, som er fastlagt for vandselskabet. Derudover er det ofte sådan, at de investeringer, der foretages i vandselskaber, skal holde i rigtig mange år, hvilket gør en langsigtet plan til en nødvendighed.

Da det er budgettet for 2020, der skal vedtages, er det naturligvis det år i langtidsbudgettet, der skal udarbejdes med størst mulig præcision, specifikationer og understøttende kommentarer.

Prioriteret investeringsplan

Vandselskaber er kendetegnet ved betydelige investeringer i anlæg, herunder renseanlæg, vandværker, ledningsnet m.v. Et væsentligt element i et langtidsbudget er således investeringsplanen. Investeringsplanen indeholder en beskrivelse af de enkelte investeringer, forventet gennemførelsestidspunkt og forventet investeringssum.

Der er mange forhold, der har betydning for hvornår og hvilken type investering, der skal foretages. Forskellige typer investeringer kan være nødvendig reinvestering i nedslidt anlæg, ny og mere effektiv og/eller mere miljørigtig teknologi, investeringer som følge af ændret struktur, såsom færre renseanlæg eller vandværker, eller investeringer som følge af klimasikring og miljø.

Det bedste udgangspunkt er, at investeringsplanen prioriteres. Prioriteringen skal tage udgangspunkt i vandselskabets strategi. Er vandselskabets strategi at rensningen af spildevand skal centraliseres på færre renseanlæg, skal investeringsplanen prioriteres herefter således at investeringer i renseanlæg, der forventes nedlagt, reduceres. Det kan synes banalt, men det er ofte i praksis svært at få koordineret strategien for fremtiden med den viden om anlæggenes tilstand og ønsker til investeringer, som anlægsafdelingen og driftsmedarbejderne har. Derudover kan det være svært at vurdere anlæggenes faktiske tilstand, særligt for de anlæg der ikke er synlige og ligger under jorden.

Udarbejdelsen af en prioriteret investeringsplan er således også en proces, hvor vandselskabets medarbejdere i samarbejde skal belyse og samle op på hvilke investeringer, der er nødvendige og hvilke, der er et ønske, hvis det er muligt, samt hvornår de pågældende investeringer skal foretages.

Med den nye indtægtsregulering af vandselskaber i form af økonomiske rammer, som ikke uden videre udvides til at dække et øget investeringsbehov, er det for mange vandselskaber blevet nødvendigt at prioritere, skære investeringer fra eller ændre strategi, så der ikke foretages flere investeringer end det er muligt at finansiere inden for de økonomiske rammer. Dette gør en prioriteret investeringsplan samt et langtidsbudget endnu vigtigere end hidtil.  

Takstpolitik

Vandselskabets takstpolitik eller ønsker til udviklingen i taksterne har stor betydning for budgettet for 2020, men også en langsigtet effekt, der bør fremgå af et langtidsbudget. Bestyrelsen bør have forelagt, hvilken betydning den ønskede eller forventede takst for 2020 har for de efterfølgende års takster med en given investeringsplan eller alternativt, hvilken betydning politikken om uændrede takster har på selskabets investeringsmuligheder. Kan vandselskabets strategi realiseres med den givne takstpolitik? Eller betyder takstpolitikken og investeringsplanen, at gældsætningen stiger og finansieringen udskydes til fremtidige generationer? Det er ikke muligt at vurdere, hvis bestyrelsen alene præsenteres for eller forholder sig til et budget, der kun gælder for et enkelt år.

Derudover bør det vurderes, hvordan takstpolitikken hænger sammen med de økonomiske rammer. Holdes taksterne indenfor de økonomiske rammer? Hvis taksterne og dermed indtægterne er lavere end de økonomiske rammer afspejler, betyder det så også et lavere omkostnings- og investeringsniveau - eller bør mere af den økonomiske ramme udnyttes, henset til at en uudnyttet økonomisk ramme vil være tabt?  

Effektiviseringer og besparelser

De økonomiske rammer pålægges generelle effektiviseringskrav til både anlægs- og driftsomkostningerne, mens der for store vandselskaber også pålægges individuelle effektiviseringskrav. De forventede effektiviseringskrav skal indarbejdes og afspejles i budgettet. Det kan være relevant at samle gode idéer og effektiviseringsforslag op fra medarbejderne i organisationen. Det gør det ligeledes muligt at skabe en proces for identificering og gennemførelse af effektiviseringer, så effektiviseringer indarbejdes ikke bare i budgettet for 2020, men også i de efterfølgende år. 

Afvikling af underdækninger

Store vand- og spildevandsselskaber med en håndteret vandmængde på over 800.000 m3 har i indkøringsperioden for de fireårige indtægtsrammer kun ét år til at opkræve underdækninger fra året før. Det betyder også, at budget og takstfastsættelse sker inden, at en eventuel underdækning kendes endeligt. En skønnet eller forventet underdækning skal derfor opgøres og indregnes i budgettet for at sikre opkrævning af underdækningen. I den forbindelse kan det være en fordel at være konservativ ved vurdering af vandmængde og tilslutningsbidrag for det kommende år, idet der kan være risiko for, at underdækningen ikke vil blive opkrævet, hvis der samtidigt realiseres færre indtægter på grund af fald i mængde eller tilslutningsbidrag.

Skat

Som følge af afgørelse i vandskattesagen er udsigten til fremtidige skattebetalinger for de fleste vandselskaber elimineret. Hensynet til skattebetaling er derfor ikke længere en parameter, der skal tages hensyn til ved takstfastsættelsen. I ønsket om at undgå skattebetaling er der således ikke længere noget grundlag for at fastholde en reduceret takst og finansiere dele af investeringsbehovet ved lånefinansiering. I stedet kan der skabes balance mellem indtægter og udgifter samt en øget udnyttelse af indtægtsrammerne.

Usikkerheder

Budget for fremtiden indeholder i sagens natur usikkerheder. Der kan imidlertid være særlige usikkerheder eller forudsætninger, som er indarbejdet i budgettet. Sådanne usikkerheder eller forudsætninger skal beskrives i budgettet, så ledelsen og bestyrelsen oplyses om forholdene. Derudover kan der udarbejdes følsomhedsanalyser, så det belyses hvilken effekt udsving i forudsætningerne har for det samlede budget.

Opsamling

Det er vigtigt ikke at se budgetlægningen for 2020 som en selvstændig proces, men som et led i konkretiseringen af vandselskabets strategi og den langsigtede investeringsplan. Alene ved at anvende et langtidsbudget sikres det, at der også på sigt er sammenhæng mellem takster, investeringer, driftsomkostninger og indtægtsrammerne.

I EY har vi udviklet en simpel og interaktiv model for langtidsbudgetter, der sammenholder budgetterede indtægter og udgifter med de økonomiske rammer. Derudover kan vi i EY grundet vores branchekendskab komme med input til langtidsbudgettet og give bestyrelsen betryggelse i det udarbejdede budget og de prioriteringer, der ligger bag.

Sammendrag

Selvom bestyrelsen alene skal godkende budget og takster for 2020, er en langsigtet plan og et langtidsbudget et nødvendigt beslutningsgrundlag for bestyrelsen i forhold til det kortsigtede budget for 2020. Ved at anvende et langtidsbudget sikres det, at der også på sigt er sammenhæng mellem takster, investeringer, driftsomkostninger og indtægtsrammerne

Om denne artikel

Af Ulrik Vangsø Ørts

EY Danmark, Energi og forsyning, Revision, Associate Partner

Revisor og rådgiver for virksomheder i energi- og forsyningssektoren. Passion for cykling og løb.

Related topics Energi og forsyning