3 minutters læsetid 5 dec. 2019
Ændring af momslovens udtagningsregler kan få betydning for uddannelsesinstitutioner

Ændring af momslovens udtagningsregler kan få betydning for uddannelsesinstitutioner

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

3 minutters læsetid 5 dec. 2019

Der er den 28. november 2019 vedtaget ændringer i momsloven, der bl.a. medfører, at investeringsgoder, herunder fast ejendom, omfattes af reglerne om udtagning.

Der skal efter de nye regler afregnes moms af markedsværdien på det tidspunkt, hvor et investeringsgode overgår fra momspligtig til momsfritagen anvendelse, når der har været ret til fuldt eller delvist momsfradrag ved anskaffelse eller opførelse.

Regelændringen sigter primært mod ejendomsbranchen, men kan også få betydning for andre momsregistrerede virksomheder. Dette er fx tilfældet, hvor en uddannelsesinstitution indenfor de seneste 5 år har opført eller ombygget en ejendom til blandet momsfri undervisning og momspligtig kursusvirksomhed, og så efterfølgende lukker kursusaktiviteten eller flytter kursusaktivteten til andre bygninger.  

Nuværende regler: Ændret anvendelse medfører tilbagebetaling af andel af det oprindelige momsfradrag

Der skal efter de nuværende regler afregnes en momsreguleringsforpligtelse, der medfører, at 10 % af det oprindelige fradrag skal afregnes til Skattestyrelsen pr. år ejendommen anvendes til momsfritagen udlejning.

Momsreguleringsperioden er 10 år for opførelse mv. af fast ejendom. Er der i stedet for tale om driftsmidler og reparation/vedligeholdelse af fast ejendom til en værdi af mere end 100.000 kr., reguleres fradraget med 20 % pr. år, og reguleringsperioden er 5 år.

Kort om udtagningsreglerne i dag

Reglerne om udtagning har grundlæggende til hensigt at sikre, at der ikke opnås en momsmæssig fordel ved at indkøbe et aktiv i den momspligtige virksomhed – med deraf følgende fradragsret – for efterfølgende at benytte aktivet til formål, der ikke giver ret til fradrag.

Der er eksempelvis tale om udtagning i en situation, hvor en vare er indkøbt med henblik på delvis eller fuldt ud momspligtig anvendelse, og varen efterfølgende udtages af den momspligtige del af virksomheden fx fordi den:

  • enten skal anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller personale
  • skal gives væk vederlagsfrit
  • skal anvendes til virksomhedens øvrige ikke-momspligtige aktiviteter.

Der skal i en sådan situation afregnes udtagningsmoms (salgsmoms), der gør op med det oprindelige fradrag, der er taget ved indkøbet.

Investeringsgoder, herunder fast ejendom, omfattes ikke af de nuværende udtagningsregler, når der sker ændring i anvendelsen i momsreguleringsperioden.

Investeringsgoder, hvor reguleringsperioden er udløbet er omfattet af udtagningsreglerne i dag, men i og med, at der i momsloven er en 5-årig lineær nedskrivning af momsgrundlaget, afregnes der ikke moms ved udtagning af investeringsgoder, hvor reguleringsperioden er udløbet. Udtagning af en fast ejendom efter reguleringsperioden udløser heller ikke moms, når ejendommen ellers ville kunne sælges momsfrit.

Lovændringen

Lovændringen betyder at:

  • Investeringsgoder bliver omfattet af udtagningsreglerne.
  • Hvis investeringsgodet bliver i virksomheden, så starter en ny reguleringsperiode, når der skal betales udtagningsmoms ved udtagningen.
  • Den hidtidige lineære nedskrivning med 20 pct. pr. år af momsgrundlaget for aktiver, der er undergivet værdiforringelse, ophæves.
  • Momsgrundlaget ved udtagningen bliver købsprisen forstået som værdien af aktivet på udtagningstidspunktet.

Efter lovforslaget skal der betales moms ved salg eller udtagning af investeringsgoder i og efter reguleringsperiodens ophør. Ved udtagningen af investeringsgoder anses godet for at have været anvendt til fuldt fradragsberettigede formål i den resterende del af reguleringsperioden, når der skal betales moms af leveringen. Ved udtagning, hvor leveringen er momsfritaget, anses investeringsgodet for at have været anvendt til ikke-fradragsberettigede formål i den resterende del af reguleringsperioden.

Kompenserende momsregulering for investeringsgoder med delvis momsfradrag

Lovændringen medfører, at når der skal betales moms af udtagning af investeringsgoder, og virksomheden ikke har opnået fuld fradragsret ved anskaffelsen, sidestilles udtagningen med godets overgang til fuld fradragsberettiget anvendelse, og der foretages en regulering af fradraget. Ved reguleringen opnår virksomheden fuld fradragsret i den resterende del af reguleringsperioden.

Udtagning af nye bygninger

For nye bygninger (nyopført og væsentlig ombygget), der er taget i brug, og som udtages inden for de første 5 regnskabsår i reguleringsperioden, skal der betales moms af udtagningen.

Ejendommen anses ved udtagningen, der sidestilles med et salg, som anvendt til fuldt fradragsberettigede formål i den resterende del af reguleringsperioden.

Udtagning af ”Gamle” bygninger inden for reguleringsperioden

For bygninger, der ikke længere momsmæssigt betragtes som nye, skal der ikke betales moms ved udtagningen. Ejendommen anses ved udtagningen som anvendt til ikke-fradragsberettigede formål, hvorfor der skal ske regulering af den fradragsberettigede moms for den resterende del af reguleringsperioden.

Udtagning af ”Gamle” bygninger efter reguleringsperiodens ophør

Lovændringen påvirker ikke udtagning af gamle bygninger efter reguleringsperiodens ophør. Ejendomme kan derfor efter 10 år overgå til fuld momsfri anvendelse, uden at det fører til regulering af den fradragne moms på opførelsesomkostningen.

Ny reguleringsperiode ved udtagning

I det omfang et investeringsgode udtages, men fortsat anvendes i virksomheden til fuldt momsfrie aktiviteter, påbegyndes en ny reguleringsperiode i det regnskabsår, hvori investeringsgodet udtages med betaling af udtagningsmoms.

Hvis investeringsgodet senere anvendes til fradragsberettigede formål, kan virksomheden foretage regulering i det enkelte regnskabsår indenfor reguleringsperioden. Det vil sige, at en evt. senere ændret anvendelse af et investeringsgode i dette tilfælde kan medføre, at der på ny opstår ret til momsregulering.

Udtagning af andre aktiver og andre investeringsgoder end ejendomme

Der skal betales udtagningsmoms ved udtagning, også efter 5 år. Hvis der kun har været delvis momsfradrag ved købet, kan der opnås et supplerende fradrag for den moms, der ikke har været fradraget, dog højest 25 % af afgiftsgrundlaget ved udtagningen.

Ikrafttræden

Det er Skatteministeren, som fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet. Vi ved derfor ikke, hvornår ændringerne træder i kraft. Det kan dog tidligst bliver pr. 1. januar 2020, men antageligt træder bestemmelsen først i kraft lidt senere på året.

Kontakt: Erik Worup, Indirect Tax, 2529 3163

Sammendrag

Ændringer i momsloven betyder, at investeringsgoder, herunder fast ejendom, omfattes af reglerne om udtagning. Der skal nu afregnes moms af markedsværdien på det tidspunkt, hvor et investeringsgode går fra momspligtig til momsfritagen anvendelse, når der har været ret til fuldt eller delvist momsfradrag ved anskaffelse eller opførelse. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.