29 dec. 2022
Forretningsmand og forretningskvinder diskuterer projekt.

Ændring af stemmerettigheder kan udløse beskatning for kapitalejerne

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

29 dec. 2022
Relaterede emner Tax

En nylig afgørelse fra Skatterådet understreger konsekvenserne af en stemmeretsændring

Opsummering
  • Ændring af kapitalklassers stemmerettigheder kan i visse tilfælde medføre afståelse i skattemæssig forstand og således udløse beskatning for kapitalejerne.
  • Afståelse af kapitalandele i skattemæssig forstand er et bredt begreb - der ses på realiteterne fremfor formalia for at afgøre, om der er tale om afståelse.
  • Ved salg af kapitalandele for personer skal der afregnes afståelsesbeskatning svarende til forskellen imellem afståelsessummen og anskaffelsessummen.

Det er udgangspunktet for personer efter aktieavancebeskatningslovens § 26, stk. 2, at gevinst og tab på kapitalandele opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen. Det vil sige, at det er avancen (eller tabet) på det tidspunkt, hvor kapitalandelene afhændes, hvoraf der skal afregnes afståelsesbeskatning.

Traditionelt forekommer afståelse af kapitalandele, hvor der sker en civilretlig overgang fra én ejer til en anden ejer. Efter aktieavancebeskatningslovens § 30 er der tale om afståelse ved salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse. Skattemyndighederne har i forlængelse heraf praksis for, at afståelse i skattemæssig forstand også kan forekomme uden for den civilretlige definition af en handel. Dette vil særligt være i tilfælde, som i realiteterne ligner en afståelse, men som ikke er en afståelse i den civilretlige forstand. Dette kan fx forekomme, hvor stemmerettigheder ønskes omlagt eller ophævet.

Skattestyrelsens praksis for vedtægtsændringer, hvor der alene sker ændring af stemmerettighederne (uden økonomiske rettigheder forrykkes) er, at det kun undtagelsesvist vil medføre afståelse af de omhandlede kapitalandele i skattemæssig forstand.

En nylig afgørelse fra Skatterådet viser dog, at en omregistrering af kapitalandele for et børsnoteret selskab var at sidestille med en skattemæssig afståelse. Ved omregistrering forstås den situation, hvor fx A-kapitalandele kan omregistreres til B-kapitalandele i selskabets kapitalbeholdning.

Afgørelsens udfald skyldes formentlig valg af fremgangsmåde. Derfor er valg af fremgangsmåde for justering af stemmerettigheder imellem kapitalklasser afgørende.

SKM2022.542.SR

Kapitalandelene i et børsnoteret selskab var opdelt i 2 kapitalklasser: en A-klasse og en B-klasse.

Kapitalklasserne havde samme økonomiske rettigheder, men A-kapitalandelene havde en højere stemmevægt end B-kapitalandelene i forholdet 10:1.

Historisk set, har de to kapitalklasser været handlet til samme værdi. Dog har der for nyligt været en forskel, hvor B-kapitalandele har været handlet til en højere værdi end A-kapitalandelene.

Selskabet beskriver selv, at ”Da der er tale om aktier i samme selskab med overordnet set samme rettigheder er der principielt ingen økonomiske årsager til at værdien af A-aktierne skal være forskellig fra værdien af B-aktierne, ud over, at det mindre udbud af A-aktierne indebærer, at A-aktierne er mindre likvide end B-aktierne.

Det har været forespurgt af selskabets kapitalejere, om der kan ske sammenlægning af kapitalklasserne under hensyn til de beskedne forskelle imellem selskabets kapitalklasser.

Selskabet har derfor fremsat forslag til vedtægtsændring om, at A-kapitalejerne kan omregistrere deres kapitalandele til B-kapitalandele.

Ved den påtænkte omregistrering sker der ingen kapitalforhøjelse eller kapitalnedsættelse, og der sker heller ikke et køb eller salg af aktier fra Selskabets side.

I praksis gennemføres omregistreringen ved at en A-kapitalandel omregistreres til at blive en B-kapitalandel - og altså, at antallet af stemmer på kapitalandelene justeres ned fra 10 til 1.

Skatterådet når i afgørelsen frem til, at der ikke er identitet mellem A- og B-kapitalandelene, hvorfor omregistrering fra den ene kapitalklasse til den anden må være at sidestille med en afståelse efter aktieavancebeskatningslovens § 30.

Endvidere understregede Skatterådet, at det af lovforarbejderne fremgår at "Efter praksis sidestilles væsentlige ændringer i rettighederne, der er knyttet til aktien, med afståelse af aktien. Der kan være tale om ombytning af aktier i samme selskab med aktier med andre rettigheder, uanset at de nye aktier har samme kursværdi som de gamle aktier. Der kan også være tale om vedtægtsændringer, som væsentlig ændrer rettighederne knyttet til aktierne. Det afgørende er, om indholdet af rettighederne knyttet til aktien efter vedtægtsændringen har et væsentligt andet indhold således, at aktierne har en anden identitet efter vedtægtsændringen."

Skatterådet hæfter sig således ved, at det direkte fremgår af lovforarbejderne, at omregistrering/ombytning af kapitalandele er at sidestille med en afståelse i skattemæssig forstand.

Skatterådet finder desuden ikke, at den praksis, der eksisterer for ændring af stemmerettigheder ved vedtægtsændring som beskrevet nedenfor, finder anvendelse, da der reelt set sker en omregistrering af kapitalandele. Derfor må de også henholde sig til de lovbemærkninger, der findes for omregistrering/ombytning. Den mere lempeligere praksis for vedtægtsændringer finder derfor ikke anvendelse.

Ændring af stemmerettigheder ved vedtægtsændring

Dette leder videre til spørgsmålet om transaktionen ville have haft et andet udfald, hvis kapitalklasserne derimod havde været ændret ved en vedtægtsændring i stedet for at have været omregistreret. I denne sammenhæng ses der bort fra de børsretlige udfordringer, som sådan en disposition ville medføre.

Når det skal afgøres, om en vedtægtsændring i stedet for en omregistrering ville have medført en afståelse i skattemæssig forstand, skal det vurderes i lyset af en række faktorer.

Af forarbejderne til aktieavancebeskatningslovens § 30 som indsat ved lov nr. 1413 af 21. december 2005 (lovforslag L 78/fremsat den 16.11.2005), fremgår det: ”Vedtægtsændringer, der alene angår aktiernes stemmeret, fører kun undtagelsesvis til, at der skattemæssigt anses for at foreligge afståelse. Vedtægtsændringer, der alene angår stemmeretten kan f.eks. være ændringer, der betyder, at der knyttes stemmeret til en aktieklasse, ændringer, hvor der foretages en opdeling i aktieklasser med forskellig stemmeret eller ændringer, som indebærer forskydning af stemmeret inden for en eksisterende aktieklasseopdeling. (...)”. Hvis vedtægtsændringen derimod medfører formueforskydning imellem kapitalklasserne, så er det udgangspunktet, at der sker skattemæssig afståelse i samtlige kapitalklasser.

Opdeling af en kapitalklasse i flere kapitalklasser, hvor alle vederlægges forholdsmæssigt, vil som udgangspunkt være muligt, hvorimod en opdeling i eller ophævelse af kapitalklasser som medfører at stemmemajoriteten forskydes eller ”flyttes” som udgangspunkt altid vil være en afståelse.

Vedtægtsændringer er dog underlagt et mere lempeligere regime, hvilket også er bekræftet i administrativ- og retspraksis. Det er derfor afgørende, hvordan en omlægning af kapitalklasser gennemføres, da valg af metode kan være afgørende for, om det skattemæssigt medfører afståelsesbeskatning.

En bemærkning om formueforskydning

Hvis Skatterådet i SKM2022.542 havde forholdt sig til spørgsmålet om formueforskydning isoleret set, så var spørgsmålet, om der fortsat ville være tale om en afståelse.

Det kan konstateres, at der ikke er forskel på de økonomiske rettigheder for kapitalandelene i selskabet. Kapitalandelene burde derfor også have den samme økonomiske værdi.

De mest anerkendte værdiansættelsesmetoder tager udgangspunkt i en DCF-model for at fastslå handelsværdien af et selskab.

En DCF-model indebærer ud fra et forsimplet sammendrag, at værdien af fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres til en nutidsværdi for at fastsætte værdien af selskabet.

De fremtidige pengestrømme er i denne sammenhæng udbytte, og derfor må forventningen til fremtidigt udbytte udgøre værdien af selskabet.

Da begge kapitalklasser har ret til samme mængde udbytte, så bør der ikke være økonomisk forskel imellem kapitalklasserne.

Det fremgår dog af faktum, at B-kapitalklassen for nyligt har været handlet til en højere værdi end A-kapitalklassen. Det er netop denne anomali der gør, at Skattemyndighederne i sagen konstaterer, at der samtidigt består en formueforskydning imellem kapitalklasserne.

Denne anomali vil næppe gøre sig gældende for unoterede kapitalandele, da tredjemands værdiansættelse sjældent er lige så åbenbar som på børsmarkedet.

Sammendrag

Omregistrering af kapitalandele fra en kapitalklasse til en anden, selvom den eneste forskel er stemmerettigheder, medfører afståelse i skattemæssig forstand, da situationen er specifikt nævnt i lovforarbejderne.

Dog kan samme resultat opnås ved en vedtægtsændring, hvor bedømmelsen af om der er tale om en afståelse, ikke er lige så hård, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på valg af fremgangsmåde, når der skal ske omlægning af kapitalklasser.

Om denne artikel

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

Related topics Tax