25 feb. 2020
Beskatning af leaset fri bil er ændret pr. 1. februar 2020

Beskatning af leaset fri bil er ændret pr. 1. februar 2020

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

25 feb. 2020
Relaterede emner Tax

Lovændringen kan have betydning for opgørelsen af beskatningsgrundlaget for fri bil, hvis firmabilen er leaset af arbejdsgiveren.

Opsummering:

  • Formålet med lovændringen er at sikre, at registreringsafgiften bliver beregnet ud fra en markedspris for tilsvarende biler. 
  • Uden arbejdsgivers eller medarbejders indflydelse herpå kan der ske en justering af den skattepligtige værdi af bilen. 
  • Den skattepligtige værdi af bilen bliver højere, hvis der ved genberegningen er beregnet registreringsafgift ud fra en for lav fastsat værdi af bilen.

Folketinget har den 30. januar 2020 vedtaget en ændring af ligningsloven, der kan have betydning for opgørelsen af beskatningsgrundlaget for fri bil, hvis firmabilen er leaset af arbejdsgiveren. 

Justering af fri bil-beskatningen 

For nye firmabiler, der leases af arbejdsgiveren, og stilles til rådighed for en medarbejder som fri bil fra og med den 1. februar 2020, kan der – uden arbejdsgivers eller medarbejderens indflydelse herpå – ske en justering af den skattepligtige værdi af bilen, som arbejdsgiver vil være forpligtet til at tage højde for ved den efterfølgende indberetning af skattepligtige værdi af fri bil for medarbejderen. 

Denne justering af fri bil-beskatningen er en afspejling af en ændring af registreringsafgiftsloven, der trådte i kraft den 3. oktober 2017, og som medførte, at der for visse biler – herunder biler, der anvendes som leasingbiler – skal ske en genberegning af registreringsafgiften enten ved videresalg af bilen eller senest 4 måneder efter første registrering. 

Formålet 

Formålet med ændringen af registreringsafgiftsloven er at sikre, at registreringsafgiften bliver beregnet ud fra en markedspris for tilsvarende biler, uanset om bilens anvendte indkøbspris ved første indregistrering har været lavere. Formålet med denne nye justering af fri bil-beskatningen er at sikre, at beskatningen af den medarbejder, der har den leasede bil til rådighed, afspejler denne markedspris for bilen. 

Registreringsafgiften indgår som en del af fastsættelsen af den skattepligtige værdi af fri bil ved beregningen af den såkaldte nyvognspris, der er den pris, der skal lægges til grund for beskatningen af en bil, der er mindre end 3 år gammel, uanset om arbejdsgiver køber eller leaser bilen. 

Ændringen pr. 1. februar 2020 

Ligningslovens § 16, stk. 4, 5. pkt. har med virkning fra den 1. februar 2020 fået nedenstående fremhævede tilføjelse: 

For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst 3 år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til den oprindelige nyvognspris i indtil 36 måneder regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er foretaget, og herefter til 75 pct. af nyvognsprisen, dog således, at hvis der sker genberegning af bilens afgiftspligtige værdi efter registreringsafgiftslovens § 9 a, anvendes en beregnet nyvognspris baseret på den genberegnede afgiftspligtige værdi fra genberegningstidspunktet.” 

Hvad betyder ændringen? 

Ændringen betyder, at den skattepligtige værdi af bilen fra genberegningstidspunktet vil blive højere i de tilfælde, hvor det ved genberegningen af registreringsafgiften viser sig, at der i forhold til markedsværdien af en tilsvarende bil oprindeligt er beregnet registreringsafgift ud fra en for lavt fastsat værdi af bilen. 

Hvordan kommer det til at foregå i praksis? 

I praksis skal det foregå sådan, at det er leasingselskabet, der skal meddele arbejdsgiveren, at beskatningsgrundlaget er ændret og oplyse den nye nyvognspris samt genberegningstidspunktet. Arbejdsgiver er herefter forpligtet til at anvende denne nye nyvognspris ved fastsættelsen af værdi af fri bil for medarbejderen fra genberegningstidspunktet, og indberette dette nye skattepligtige beløb. 

For en eventuelt mellemliggende periode fra det tidspunkt, hvor medarbejderen har fået bilen stillet til rådighed med en beskatning beregnet under hensyntagen til den oprindelige registreringsafgift og frem til genberegningstidspunktet, skal der ikke ske forhøjelse af værdien af fri bil. Arbejdsgiver skal således ikke ændre løn og eIndkomstindberetning for denne mellemliggende periode. Hvis arbejdsgiver først får meddelelsen om genberegningen senere end den relevante lønkørsel, hvorfra ændringen skal gælde, må arbejdsgiver foretage ændringerne for den eller de pågældende måneder.

  Før 1/2 2020 Efter 1/2 2020
Nyvognspris, baseret på første indregistrering, kr. 405.00  
Genberegnet nyvognspris kr.   435.000
Miljøtillæg, kr. 6.000 6.000
20 % af 300.000 kr. 75.000 75.000
20 % af værdi over 300.000 kr. 21.000 27.000
I alt skattepligtig værdi pr. år, kr.  102.000 108.000
I alt skattepligtig værdi pr. måned, kr. 8.500 9.000

For en bil med værdi som i eksemplet, der er stillet til rådighed fra den 1. februar 2020, og hvor der sker genberegning den 1. juni 2020, skal medarbejderen beskattes af en værdi på 8.500 kr. i de første 4 måneder (februar, marts, april og maj) og med 9.000 kr. pr. måned fra og med juni måned. 

Hvis genberegningen sker tidligere, fx den 1. april 2020, skal medarbejderen beskattes af 9.000 kr. fra og med april måned, men kun af 8.500 kr. i februar og marts. 

Sker genberegningen midt i en måned, fx den 15. maj 2020, skal beskatningen ske ud fra den genberegnede nyvognspris i hele denne måned, dvs. fra og med maj måned. 

Der sker ikke ændring af beskatningen af den fortsatte private rådighed efter den 1. februar 2020 over en bil, der er stillet til rådighed inden den 1. februar 2020, selv om der sker genberegning. Dette gælder dog kun for biler, der faktisk er stillet til rådighed for denne medarbejder inden den 1. februar 2020. Bilen skal således være leveret til arbejdsgiveren fra leasingselskabet og stillet til rådighed for medarbejderen til dennes private brug senest den 31. januar 2020 og dermed være beskattet ved medarbejderen i januar måned 2020. 

Kontakt: 

  • Jacob Kofoed, tlf. 2529 5622 eller 
  • Anne Marie Hegelund, tlf. 2529 5269

Sammendrag

For nye firmabiler, der leases af arbejdsgiveren, og stilles til rådighed for en medarbejder som fri bil fra kan der fra 1. februar 2020 – uden arbejdsgivers eller medarbejderens indflydelse herpå – ske en justering af den skattepligtige værdi af bilen, som arbejdsgiver vil være forpligtet til at tage højde for ved den efterfølgende indberetning af skattepligtige værdi af fri bil for medarbejderen. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax