25 okt. 2022
Forretningsmand arbejder ved pc om aftenen

Betalingsfristen for acontoskat og restskat for selskaber nærmer sig

Forfattere
Martin Christensen

Senior Tax Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med fokus på virksomhedsordningen, skattefri virksomhedsomdannelse, generationsskifte og forsøgs- og udviklingsomkostninger.

René Lønne Ventzel

Executive Director, Business Tax Services

Dedikeret skatterådgiver. Sektorfokus: Infrastruktur, fast ejendom og skatteincitamenter. TED Talk fan og festivalgænger.

25 okt. 2022
Relaterede emner Tax

Sidste frist for betaling af 2. rate og frivillig acontoskat for indkomståret 2022 og restskat for indkomståret er den 21. november 2022.

Opsummering: 
 • Selskaber betaler acontoskat for 2 gange i løbet af et kalenderår. Acontoskatten følger indkomståret, og ikke nødvendigvis selskabets indkomstår.
 • Forventes en væsentligt lavere indkomst for 2022, kan det allerede nu overvejes at anmode om nedsættelse af acontoskatte rate 2.
 • I november 2022 skal der både betales acontoskat for indkomståret 2022 og restskat for indkomståret 2021.

Følgende forhold skal du være opmærksom på i forbindelse med betaling af acontoskat for indkomståret 2022 og restskat for indkomståret 2021.

Selskaber betaler skat af flere omgange i løbet af et kalenderår, skatten henregnes dog til det indkomstår, som selskabet er omfattet af.

Fristerne for betaling af skatterne er følgende, medmindre der er tale om en weekend/helligdag:

 • Acontoskat, rate 1, den 20. marts (indeværende indkomstår)
 • Acontoskat, rate 2, den 20. november (indeværende indkomstår)
 • Restskat, den 20. november (forudgående indkomstår)
 • Acontoskat, rate 3, den 1. februar (indeværende indkomstår)

Den restskat, der skal betales d. 21. november 2022, vedrører derfor indkomståret 2021. Dermed skal der den 21. november 2022 både betales en evt. restskat for indkomståret 2021 samt acontoskat for indkomståret 2022.

Bemærk at indbetalinger foretages på Skattekontoen. En indbetaling vil derfor fragå evt. andre restancer, førend det modregnes den pålignede acontoskat.

Endvidere kan der ikke indbetales acontoskat og restskat tidligere end 5 dage før betalingsfristen, medmindre at udbetalingsgrænsen er justeret på Skattekontoen.

To typer af acontoskat

Der findes to typer af acontoskat:

 1. Den ordinære acontoskat, der beregnes af Skattestyrelsen.
 2. Den frivillige acontoskat, som selskabet selv fastsætter på baggrund af selskabets forventninger.

Ordinær acontoskat for indkomståret 2022

For indkomståret 2022 udgør den ordinære acontoskat et beløb svarende til halvdelen af gennemsnittet af selskabets faktiske skat for indkomstårene 2018, 2019 og 2020 (dvs. efter udnyttelse af eventuelle fremførbare underskud).

Skattebetalingen opdeles i to lige store rater, der betales i henholdsvis marts og november. Den pålignede acontoskat (rate 1 og 2) dækker derfor ikke den fulde skat til betaling, i de tilfælde, hvor indkomsten for året er lig med eller større end gennemsnittet for de 3 tidligere indkomstår (målegrundlaget). I disse tilfælde, bør det overvejes at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat.

Forventer selskabet en lavere indkomst, kan selskabet nedsætte den ordinære acontoskat. Anmodningen foretages i TastSelv modulet senest inden udløbet af fristen for anden rate d. 21. november 2022.

En eventuel indeholdt udbytteskat anses for en acontoskat og godskrives derfor på årsopgørelsen, som en betalt skat.

Skal selskabet foretage en frivillig indbetaling?

Hvorvidt det er optimalt at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat afhænger af om selskabet forventer, at indkomsten for året ikke kan dækkes af de betalte acontoskatter for indkomståret samt om den rente, selskabet sparer ved en frivillig indbetaling, er større end den rente selskabet ”mister” ved en frivillig indbetaling.

Forventer selskabet eller de sambeskattede selskabet en restskat, vil det derfor ofte være en god ide at foretage en frivillig indbetaling, hvis selskabets lånerente er mindre end den rente, der skal betales til Skattestyrelsen.

Betalingsfristen for frivillige indbetalinger vedr. indkomståret 2022 er også mandag, d. 21. november 2022.

I praksis er det dog ofte vanskeligt præcist at beregne den endelige skat for indkomståret, før indkomståret (kalenderår) er udløbet. Derfor er der indført mulighed for at indbetale en tredje acontoskat for indkomståret 2022 senest d. 1. februar 2023. Hertil beregnes der dog et tillæg, som er højere end ved acontoskatte rate 2.

Indbetaling af frivillig acontoskat foretages via TastSelv Erhverv. Det er vigtigt, at det indberettes, at der ønskes foretaget en indbetaling af frivillig acontoskat. Er der ikke indberettet korrekt, tilbagebetales den frivillige indbetaling.

Hvornår beregnes der tillæg?

Ved indbetaling af:

 • Acontoskatterate 1, ydes der selskabet et tillæg, dvs. en forhøjelse af den indbetalte acontoskatterate.
 • Acontoskatterate 2, betaler selskabet et tillæg, dvs. en formindskelse af den indbetalte acontoskatterate.
 • Acontoskatterate 3, betaler selskabet et tillæg, dvs. en formindskelse af den indbetalte acontoskatterate.

De forventede rentesatser

Rentesatserne for 2022 er ikke offentliggjort af Skattestyrelsen endnu, men der forventes en stigning på baggrund af de rentestigninger, som der har været i årets løb.

Satserne for 2021 udgjorde følgende:

Tillæg til restskat 4,3 %
Godtgørelse ved udbetaling af overskydende skat 0,2 %
Frivillig indbetaling inden 21. november 2021 0,1 %
Tillæg for frivillig betaling efter 21. november 2021 0,8 %

I afvejningen af, om selskabet skal foretage frivillig indbetaling af restskat, bør det overvejes, om renten, der spares ved indbetalingen, er større eller mindre end den rente, der skal betales til en evt. anden långiver ved indbetalingen.

Forventes der en restskat, anbefales det derfor at foretage en frivillig indbetaling, såfremt lånerenten efter skat er mindre end den rente, der opkræves af Skattestyrelsen, eller selskabet har overskudslikviditet, hvoraf der betales negative renter. Med udgangspunkt i satserne for 2021, skulle renten til en ekstern långiver derfor være mindre end 5,6 %.

I den forbindelse bemærkes, det at renter vedrørende skattekrav, hverken er fradragsberettigede eller skattepligtige, i modsætning til selskabets øvrige finansieringsrenter.

Ny sambeskatningskreds

Selskaber der i indkomståret indtræder eller udtræder en sambeskatningskreds, skal være opmærksom på at, hvis selskabet ønsker at henføre indbetalte acontoskatter til en tidligere sambeskatningskreds, skal dette oplyses til Skattestyrelsen, senest d. 1. februar i året efter indkomståret (2023) eller senest 3 måneder efter etableringen af sambeskatningskredsen.

Sker dette ikke henføres al indbetalt acontoskat og frivillig acontoskat til det administrationsselskab, som selskabet er tilknyttet ved udgangen af indkomståret.

EY’s råd – en opsummering

 • Forventer selskabet en væsentligt lavere indkomst for 2022, kan selskabet allerede nu overveje at anmode om nedsættelse af acontoskatte rate 2.
 • Skal selskabet låne for at kunne foretage frivillige betalinger, og udgør lånerenten mere end 5,6 %, kan det ikke svare sig at indbetale frivillig acontoskat. I stedet betales restskatten, når den forfalder til betaling d. 20. november 2023.
 • Forventer selskabet en indkomst svarende til tidligere års indkomster eller højere og udgør en evt. lånerente mindre end 5,6 % bør det overvejes at foretage en frivillig indbetaling.
 • Selskabet har mulighed for at lave en frivillig indbetaling af tredje rate inden d. 1. februar 2023. For tredje rate skal der betales et forventet rentetillæg på minimum 0,9 %.

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller hos:

Martin Christensen, tlf.: 2529 6660
René Lønne Ventzel, tlf.: 2529 6563

Sammendrag

Den restskat, der skal betales d. 21. november 2022, vedrører indkomståret 2021. Dermed skal der den 21. november 2022 både betales en evt. restskat for indkomståret 2021 samt acontoskat for indkomståret 2022. Indbetalinger foretages på Skattekontoen. En indbetaling vil derfor fragå evt. andre restancer, førend det modregnes den pålignede acontoskat. Endvidere kan der ikke indbetales acontoskat og restskat tidligere end 5 dage før betalingsfristen, medmindre at udbetalingsgrænsen er justeret på Skattekontoen.

Om denne artikel

Forfattere
Martin Christensen

Senior Tax Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med fokus på virksomhedsordningen, skattefri virksomhedsomdannelse, generationsskifte og forsøgs- og udviklingsomkostninger.

René Lønne Ventzel

Executive Director, Business Tax Services

Dedikeret skatterådgiver. Sektorfokus: Infrastruktur, fast ejendom og skatteincitamenter. TED Talk fan og festivalgænger.

Related topics Tax