21 dec. 2022
Blik ned ad gade med træer i siden

Forringelse af afskrivningsmulighederne på bygninger og installationer

Af Mark Hovesen

Manager, Tax, EY Danmark

Erfaren rådgiver inden for generelle selskabsskattemæssige forhold. Fokus på beskatning af fast ejendom.

21 dec. 2022

Afskrivningssatsen for bygninger m.v. nedsættes fra 4 % til 3 % for køb, forbedring og tilbygning foretaget den 1. januar 2023 eller senere.

Opsummering
 • Afskrivningssatsen for bygninger m.v. erhvervet den 1. januar 2023 eller senere nedsættes fra 4 % til 3 % svarende til en forventet levetid på ca. 33 år
 • Den nedsatte afskrivningssats gælder også for tilbygning og forbedring af bygninger, som er gennemført den 1. januar 2023 eller senere
 • Det særlige 3 %-tillæg fjernes med virkning for bygninger m.v. med kort levetid for erhvervelser foretaget den 1. januar 2023 eller senere

Den 21. januar 2022 indgik et daværende flertal i Folketinget en ”Aftale om ny reformpakke af dansk økonomi”. Som led i denne aftale blev den skattemæssige afskrivningssats for bygninger og installationer foreslået nedsat fra 4 % til 3 % med virkning for erhvervelser foretaget den 1. januar 2023 eller senere. Aftalen udmøntede sig i et lovudkast, som blev sendt i høring den 20. juni 2022. Den 5. oktober 2022 blev der fremsat lovforslag, der dog efterfølgende bortfaldt som følge af afholdelsen af valg til Folketinget.  

Den 19. december 2022 er lovforslaget blevet genfremsat. Det fremgår af det nye regeringsgrundlag, ”Ansvar for Danmark”, at regeringen vil nedsætte afskrivningssatsen for bygninger og installationer med virkning for erhvervelser foretaget den 1. januar 2023 fra 4 % til 3 % som led i finansieringen af finansloven for 2023. Det kræver hastebehandling, og derfor lovforslaget er sat på dagsordenen til førstebehandling i Folketinget tirsdag den 20. december 2022 samt 2. og 3. behandling torsdag den 22. december 2022.

Forringelser

Loven, som forventes vedtaget, medfører forringelser i de skattemæssige afskrivningsmuligheder på bygninger og installationer:

 • Afskrivningssatsen for bygninger og installationer erhvervet den 1. januar 2023 eller senere nedsættes fra 4 % til 3 % svarende til en forventet levetid på ca. 33 år;
 • den nedsatte afskrivningssats gælder også for tilbygning og forbedring af bygninger, som er gennemført den 1. januar 2023 eller senere;
 • der sker ligeledes forringelse af reglerne om forhøjet afskrivningssats på bygninger og installationer med kort levetid. Levetidskravet udvides fra 25 år til 33 år og det særlige 3%-tillæg fjernes med virkning for erhvervelser foretaget den 1. januar 2023 eller senere; og
 • afskrivningssatsen for kunstnerisk udsmykning erhvervet den 1. januar 2023 eller senere nedsættes ligeledes fra 4 % til 3 %.

Der er alene tale om justeringer af de gældende afskrivningssatser. Der sker således ikke ændringer i den generelle afskrivningsadgang. Det bemærkes, at der ikke gennemføres ændringer i afskrivningssatsen for bygninger på lejet grund jf. afskrivningslovens § 25.

Det vil fortsat være muligt at afskrive med 4 % på bygninger og installationer, der er erhvervet før 1. januar 2023, ligesom reglerne om forhøjet afskrivningssats, med levetidskrav op til 25 år og mulighed for forhøjelse af afskrivningssatsen med 3 %, også fortsat gælder for bygninger og installationer, som er erhvervet før 1. januar 2023.

Konsekvenser

Virkningen af de forringende afskrivningsmuligheder medfører, at bygninger og installationer, som ikke er undergivet kortere levetid, fremover vil blive afskrevet over 33 år mod tidligere 25 år.

For bygninger og installationer. med forkortet levetid kan betydningen af de forringede afskrivningsmuligheder illustreres således: 

 1. Bygninger m.v. erhvervet før 1. januar 2023 med estimeret levetid på 20 år
  • Afskrivning tillades med 8 % p.a. pga. kortere forventet levetid inkl. tillæg
 2. Bygninger m.v. erhvervet den 1. januar 2023 eller senere med estimeret levetid på 20 år
  • Afskrivning tillades med 5 % p.a. pga. kortere forventet levetid.

Nedsættelsen af afskrivningssatsen for bygninger og installationer er før set i forbindelse med finansiering af politiske aftaler. Tilbage i 2008 blev afskrivningssatsen således nedsat fra 5 % til 4 %. 

Afskaffelsen af 3%-tillægget til afskrivningssatsen for bygninger eller installationer med forkortet levetid må i praksis forventes at medføre mere ensartede afskrivningsmuligheder for bygninger og installationer, idet særligt installationer af natur er undergivet en hurtigere værdiforringelse og derfor historisk set har nydt ekstra godt af muligheden for en forhøjet afskrivningssats inkl. tillæg.

I forbindelse med transaktioner vil der i fremtiden være en ulempe ved at overdrage som en aktivhandel modsat en aktiehandel, så en aktivhandel vil forringe afskrivningssatsen for den nye ejer, hvilket ikke vil være tilfældet ved en aktieoverdragelse. 

Det foreslås at indføre en reguleringsmekanisme i situationer, hvor der f.eks. i fremtiden sker delafståelse af en ideel ejerandel af en bygning, hvorpå der er afskrevet med forskellige afskrivningssatser. Dette skal forhindre, at der opstår spørgsmål om opgørelse af genvundne afskrivning samt de fremtidige afskrivningsmuligheder. Ved afståelse af en ideel ejerandel skal der gælde et FIFO-princip (first-in first-out princip), således den først anskaffede ideelle andel anses for afstået først.

Sammendrag

Fremadrettet gælder forskellige afskrivningssatser for bygninger, installationer og kunstnerisk udsmykning. Afskrivningssatsen afhænger af, om bygningerne, installationerne eller den kunstneriske udsmykning er erhvervet før eller efter den 1. januar 2023.  Den nedsatte afskrivningssats gælder også for forbedringer og tilbygninger, som er gennemført den 1. januar 2023 eller senere.

Den fremtidige opdeling af afskrivningsmulighederne, herunder den forringede afskrivningsadgang for nyerhvervede bygninger og installationer, må forventes at medføre en væsentlig forøget kompleksitet for ejere af afskrivningsberettigede ejendomme, som er er undergivet hyppig forandring.

Om denne artikel

Af Mark Hovesen

Manager, Tax, EY Danmark

Erfaren rådgiver inden for generelle selskabsskattemæssige forhold. Fokus på beskatning af fast ejendom.