17 mar. 2020
Female industrial designer using laptop

Første acontoskatterate for 2020 – COVID-19 overvejelser

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

17 mar. 2020
Relaterede emner Tax

Få et overblik over, hvornår det kan svare sig at anmode om nedsættelse af acontoskatten og foretage frivillig indbetaling af acontoskat.

Sidste frist for betaling af første rate af acontoskatten for 2020 er fredag den 20. marts 2020. Første rate har normalt ikke stor bevågenhed, med mindre virksomheden er undergået store forandringer. Men denne gang kan der være grund til at overveje den en ekstra gang i lyset af COVID-19. Det kan både medføre, at det kan være en fordel at anmode om nedsættelse/bortfald og at foretage frivillig indbetaling, afhængig af virksomhedens forhold.

Ordinær acontoskat for selskaber betales i to rater i indkomståret. Den første rate forfalder til betaling den 20. marts 2020. 

Det er muligt at indbetale både mere og mindre acontoskat end den maskinelt opgjorte ordinære rate. Hvis selskabet ønsker at indbetale mindre, kan man ansøge om en nedsættelse af den ordinære rate. Hvis selskabet ønsker at betale mere, kan man registrere og betale en frivillig acontoskatteindbetaling i tillæg til den ordinære acontoskatterate.

Det betyder, at såfremt man (fx som følge af COVID-19) forventer en lavere indkomst i året og har behov for at mindske trækket på sin øjeblikkelige likviditet, kan man ansøge om en nedsættelse eller sågar eliminering af den ordinære acontoskat. I praksis sker anmodningen om nedsættelse via TastSelv Erhverv (DIAS) og bevilges som regel øjeblikkeligt og maskinelt.

Såfremt man – fx som følge af udskydelsen af afregningspligten for moms, A-skatter og AM-bidrag, som forventes vedtaget i dag – forventer snarlig overskudslikviditet, som må indsættes på bankkonto til negativ rente, kan man overveje i stedet at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat. Som udgangspunkt dækker acontoskatten groft sagt kun halvdelen af årets skattebetalinger, så der er udmærket ræson i at bruge en problematisk overskudslikviditet til indbetaling af acontoskat.

Ordinær acontoskat for indkomståret 2020

For indkomståret 2020 udgør den ordinære acontoskat et beløb svarende til halvdelen af gennemsnittet af selskabets faktiske skat for indkomstårene 2016-2018 (dvs. efter udnyttelse af eventuelle fremførbare underskud). Skattebetalingen opdeles i to lige store rater, der betales i henholdsvis marts og november.

Det er muligt at anmode Skattestyrelsen om at nedsætte den ordinære acontoskat. Anmodningen foretages gennem TastSelv Erhverv og skal være foretaget inden udløbet af fristen for den ordinære acontoskatterate 20. marts. Det er dog også muligt at anmode om en nedsættelse efter 20. marts. I så fald kan den ikke indsendes via TastSelv, og sagsbehandlingen sker manuelt.

Eftersom den ordinære acontoskat kun dækker halvdelen af gennemsnittet af de senest opgjorte tre indkomstår, vil den i typetilfældet være utilstrækkelig til at dække årets selskabsskat. Det er derfor normalt kun i enkelte, særligt tilfælde uden for ordinær drift, at selskaber anmoder om nedsættelse af første rate af selskabsskatten.

Der kan dog være grund til i år at overveje, om man skulle søge om nedsættelse eller bortfald af første rate i lyset af COVID-19. En sådan nedsættelse kan være begrundet i forventet omsætningsnedgang som følge af virus, og den kan hjælpe med at mindske det øjeblikkelige likviditetstræk.

Skulle det efterfølgende vise sig, at nedsættelsen er større end den senere forventede nedgang i skattebetalingen for 2020 (fx fordi indkomsteffekten af COVID-19 viser sig at blive mindre end først antaget), kan der foretages en frivillig indbetaling sammen med den ordinære novemberrate, forventeligt uden negative rentekonsekvenser. Satsen for eventuelt procenttillæg (rente) offentliggøres først i november/december 2020, men har i de seneste år været 0.

Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2020

Såfremt de ordinære acontoskatterater for indkomståret 2020 vurderes ikke at være tilstrækkelige til at dække den faktiske selskabsskat for indkomståret, kan selskabet vælge at supplere de ordinære acontoskattebetalinger med frivillige indbetalinger. Herved kan selskabet undgå at betale et ikke-fradragsberettiget restskattetillæg. Procenttillægget offentliggøres først i november/december 2020. Ved uændrede variable renteniveauer i forhold til 2019 vil restskatteprocenten for 2020 være 4,7 % - svarende til en før skat-rente på 6,0 % p.a.

Det mest almindelige er at afvente frivillige indbetalinger indtil novemberraten, På dette tidspunkt har man et væsentligt bedre grundlag for at forudsige årets samlede indkomst, og man udskyder likviditetstrækket otte måneder. I de seneste år har procenttillægget, som man skal yde staten ved frivillige acontoskatteindbetalinger i november henholdsvis får godskrevet ved frivillige acontoskatteindbetalinger i marts, været 0. Der har derfor som udgangspunkt ikke været grund til at fremskynde acontoskatteindbetalinger til marts.

Der kan dog være grund til at se nærmere på dette i år. De fleste selskaber skal formentlig betale negative renter af bankindeståender (evt. kun over et vist beløb). Dette beløb kan vokse sig stort over de kommende måneder på grund af den planlagte udskydelse af fristen for A-skatter og AM-bidrag samt moms for større virksomheder. Herved kan der fremkomme betydelige indeståender til negative renter. Det kan overvejes at mindske dette ved at foretage en frivillig acontoskattebetaling allerede nu.

Indbetaling af frivillig acontoskat foretages via TastSelv. Det er vigtigt, at det indberettes, at der ønskes foretaget en indbetaling af frivillig acontoskat. Er der ikke indberettet korrekt, tilbagebetales den frivillige indbetaling. I modsætning til nedsættelse af den ordinære rate, som godt kan ske efter 20. marts, kan der ikke ske frivillig acontoskatteindbetaling, hvis ikke både indberetningen er sket, og betalingen er indgået hos Skattestyrelsen senest 20. marts.

Man kan således ikke være i restance med en frivillig acontoskattebetaling (modsat en ordinær aconskattebetaling, som ikke bortfalder ved forsinket betaling, men derimod restanceforrentes på skattekontoen). Forsinket betaling af frivillig acontoskat medfører således bortfald af betalingen. Der er ingen undtagelser til denne fristregel.

Husk, at det altid er de ældste poster på skattekontoen, der dækkes først (FIFO-princippet). Såfremt der er ”gammel” gæld på skattekontoen, går den frivillige indbetaling til at betale denne gæld. Indbetalingen skal således være stor nok til at dække både restancer og den fulde frivillige indbetaling, for at denne medregnes fuldt ud som en frivillig indbetaling.

Kan frivillig indbetaling af acontoskat svare sig?

I afvejningen af, om selskabet skal foretage frivillig indbetaling af restskat, bør det overvejes, om renten, der spares ved indbetalingen, er større eller mindre end den rente, der mistes ved indbetalingen.

Forventes der en restskat, anbefales det at foretage en frivillig indbetaling, såfremt lånerenten eller investeringsrenten efter skat er mindre end den rente, der opkræves af Skattestyrelsen, eller selskabet har overskudslikviditet, hvoraf der betales negative renter. Husk i den forbindelse, at renter vedrørende skattekrav hverken er fradragsberettigede eller skattepligtige, i modsætning til selskabets kreditrenter.

I lyset af COVID-19 kan likviditetsbetragtninger med fordel overvejes særligt nøje ved dette års første rate som ovenfor nævnt.

EY’s råd – en opsummering

Ovenstående kan opsummeres i følgende råd:

  • Forventer selskabet en væsentligt lavere indkomst for 2020, kan selskabet allerede nu overveje at anmode om nedsættelse af acontoskatten. Dette kan også hjælpe på den umiddelbare likviditet.
  • Betales negative renter, bør selskabet foretage frivillige indbetalinger så tidligt som muligt.
  • Skal selskabet låne for at kunne foretage frivillige betalinger, og udgør lånerenten mere end 6 %, kan det ikke svare sig at indbetale frivillig acontoskat. I stedet betales restskatten, når den forfalder til betaling 20. november 2021.
  • Skal selskabet låne for at kunne foretage frivillige betalinger, og udgør lånerenten under 6 %, bør selskabet først foretage frivillig indbetaling i forbindelse med 2. rate med forfald 20. november 2020.

Kontakt: Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller hos:

Anders Hartzberg, tlf. 2529 3053

Sammendrag

20. marts 2020 er frist for første acontoskatteindbetaling. Forventes der en væsentligt lavere indkomst for 2020 – fx pga. COVID-19, kan man allerede nu overveje at anmode om nedsættelse af acontoskatten. Betales negative renter, bør selskabet foretage frivillige indbetalinger så tidligt som muligt. Skal selskabet låne for at kunne foretage frivillige betalinger, og udgør lånerenten under 6 %, bør selskabet først foretage frivillig indbetaling i forbindelse med 2. rate med forfald 20. november 2020.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax